Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie dodatkowe dr J. Balisz-Schmelz

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-SEMLICDJB Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie dodatkowe dr J. Balisz-Schmelz
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Najważniejszym celem zajęć będzie doprecyzowanie zainteresowań Uczestniczek i Uczestników, sformułowanie tematu i głównych tez pracy licencjackiej, a następnie wspólne wypracowanie odpowiedniego aparatu naukowego oraz metodologicznego.

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia prowadzone są zdalnie na platformie Google Meet. Materiały do zajęć umieszczane są na Dysku Google.

Pełny opis:

Seminarium skierowane jest do osób zainteresowanych sztuką i kulturą współczesną, zwłaszcza w jej ujęciu społeczno-politycznym.

Podczas kolejnych spotkań Studenci i Studentki zapoznają się z warsztatem niezbędnym do pisania prac pisemnych (kwerendy biblioteczne, archiwalne oraz w sieci, wizyty w muzeach bądź galeriach, wywiady pogłębione), nabędą umiejętność właściwego formułowania problemu badawczego, stawiania głównych tez oraz wyboru ramy metodologicznej, a następnie porządkowania materiału, ustalania struktury pracy i prowadzenia w niej logicznej i merytorycznej argumentacji.

Kolejne etapy oraz wyniki badań prezentowane będą przez Uczestników i Uczestniczki na poszczególnych spotkaniach i wspólnie dyskutowane, co ma pomóc w ich weryfikacji, a także w poszerzaniu bądź wskazywaniu dodatkowych kontekstów i rozwiązywaniu ewentualnych problemów, na jakie Autor / Autorka napotka w trakcie pracy.

W ramach seminarium będziemy również krytycznie omawiać aktualne wydarzenia artystyczne oraz zapoznawać się z fragmentami najnowszych publikacji z zakresu historii sztuki i kultury.

Literatura:

W zależności od problemów / tematów, które będą się wyłaniać podczas bieżących dyskusji oraz zainteresowań badawczych uczestniczek i uczestników zajęć.

U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, tłum. D. Kruszewska, M. Kruszewski, Warszawa 2007.

H. S. Becker, Warsztat pisarski badacza, tłum. P. Tomanek, Warszawa 2020.

R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich: krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Student / studentka:

K_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu historii sztuki współczesnej w systemie nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej

K_W03 ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu historii sztuki współczesnej, obejmującą dzieje, teorię i metodologię dyscypliny

K_W04 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii sztuki współczesnej w ujęciu chronologicznym, tematycznym i problemowym, w zakresie najważniejszych artystycznych kierunków, ruchów, tendencji, środowisk

K_W05 ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych naukowych osiągnięciach aktualnej historii sztuki współczesnej

K_W17 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji obiektów sztuki współczesnej, stosowane w aktualnej historii sztuki i potrafi je dostosować do badania konkretnego dzieła

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła i sposoby

K_U02 posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę

problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentacje wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie historii

sztuki współczesnej

K_U03 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami historii sztuki współczesnej w typowych sytuacjach profesjonalnych

K_U04 potrafi rozpoznać różne rodzaje obiektów sztuki współczesnej (pod względem techniki, tematu,

typologii, chronologii, stylistyki, genezy, atrybucji) oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich

znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym, umie opisać dzieła omawianego okresu identyfikując i wartościując zjawiska i problemy szczególnie istotne

K_U06 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i zdobywać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

K_U07 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów różnych badaczy historii sztuki i historii kultury współczesnej oraz umiejętność krytycznego wyciągania wniosków

K_U13 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K03 potrafi przekuwać projekty w konkretne działania o charakterze badawczym

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach, złożenie do końca semestru pracy pisemnej poprzedzone wygłoszeniem referatu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 60 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Balisz-Schmelz
Prowadzący grup: Justyna Balisz-Schmelz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.