Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie (dodatkowe) dr K. Mroziewicz, dr M. Herman

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-SEMLICHMD Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie (dodatkowe) dr K. Mroziewicz, dr M. Herman
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Program seminarium poświęcony jest rozmaitym aspektom sztuki i kultury późnego średniowiecza i epoki nowożytnej. Wśród poruszanych zagadnień dużo miejsca będą zajmowały funkcje rycin, ich ikonografia i sposoby odbioru.

Pełny opis:

Zajęcia będą poświęcone dyskusji na temat różnych mediów obrazowych, ich specyfiki i możliwych podejść badawczych. Poruszone zostaną kwestie związane z drukowaniem obrazu, odbiorem i funkcją przedstawień graficznych w XV-XVII w. W ramach seminarium zostanie omówiona także struktura pracy naukowej, specyfika języka naukowego i funkcja ilustracji. Ponadto studenci będą ćwiczyli prowadzenie dyskusji, redagowanie tekstu naukowego, pisanie recenzji książki oraz wystawy, eseju (response paper), abstraktu i wystąpienia konferencyjnego.

W semestrze letnim seminarzyści będą mieli za zadanie poddać analizie wybrane dzieło związane tematycznie z problematyką zajęć i przedstawić wyniki swojej pracy w formie prezentacji ustnej. Abstrakt prezentacji wraz z bibliografią (1s.), studenci roześlą wszystkim uczestnikom zajęć na tydzień przed swoimi wystąpieniami.

Literatura:

Literatura, dostosowana do omawianych zagadnień, będzie podawana w trakcie trwania kursu.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy studenci :

- K_W01 zdobędą podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu historii sztuki w systemie nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej;

K_W03 uzyskają uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu historii sztuki dawnej, obejmującą dzieje, teorię i metodologię dyscypliny;

K_W04 zyskają wiedzę szczegółową z zakresu historii sztuki w ujęciu chronologicznym, tematycznym i problemowym, w zakresie najważniejszych artystycznych kierunków, ruchów, tendencji, środowisk;

- K_W05 - zdobędą wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie historii sztuki dawnej;

- K_W17 - poznają podstawowe metody analizy i interpretacji obiektów sztuki, stosowane w historycznej i aktualnej historii sztuki i będą potrafili je dostosować do badania konkretnego dzieła;

W zakresie umiejętności studenci:

K_U01 będą potrafili wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła;

K_U02 zdobędą podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentacje wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie historii sztuki;

K_U03 będą w stanie posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami historii sztuki w typowych sytuacjach profesjonalnych;

K_U04 będą potrafili rozpoznać różne rodzaje obiektów sztuki (pod względem techniki, tematu, typologii, chronologii, stylistyki, genezy, atrybucji) oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym; będą umieli opisać dzieła omawianego okresu identyfikując i wartościując zjawiska oraz problemy szczególnie istotne;

- K_U06 zyskają umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności badawczych kierując się wskazówkami opiekuna naukowego;

K_U07 zdobędą umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów różnych badaczy historii sztuki i historii kultury oraz umiejętność wyciągania wniosków.

K_U10 wyćwiczą umiejętność przygotowywania typowych prac w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz innych źródeł;

K_U13 będą potrafili współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

W zakresie kompetencji społecznych studenci:

- K_K01 będą potrafili odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań, określonych przez siebie i innych;

K_K02 będą świadomi odpowiedzialności za zachowanie światowego i krajowego dziedzictwa kulturowego, standardów upowszechniania, bezpieczeństwa i ochrony dzieł sztuki;

K_K03 będą podejmować działania o charakterze badawczym i działając na rzecz dobra wspólnego;

K_K04 będą w stanie dostrzegać i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu (muzealnika, kuratora, edukatora historii sztuki, animatora kultury, recenzenta wystaw);

K_K05 będą uczestniczyć w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i form.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie złożonej pracy licencjackiej, aktywności na zajęciach, wygłoszonego referatu i krótszych prac pisemnych (konspekt pracy, response paper, recenzja książki i wystawy oraz abstrakt wystąpienia).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 60 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Herman, Karolina Mroziewicz
Prowadzący grup: Magdalena Herman, Karolina Mroziewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.