Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia muzyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-1AM-C Kod Erasmus / ISCED: 03.2 / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne
Nazwa przedmiotu: Antropologia muzyki
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów stacjonarnych I stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Antropologia muzyki jest to dziedzina nauki, która opisuje i wyjaśnia proces ewolucji muzyki i kultury muzycznej człowieka w powiązaniu z jego ewolucją biologiczną i na tle środowiska naturalnego. Antropologia muzyki obejmuje: 1. problematykę pochodzenia muzyki, z uwzględnieniem zwierzęcych i hominidalnych systemów akustycznych, 2. problematykę ewolucji kognitywnych mechanizmów muzycznej produkcji i percepcji, 3. badania nad ewolucją kultury muzycznej oraz 4. porównawcze badania nad zróżnicowaniem ról i zastosowań muzyki we wszystkich ludzkich kulturach.

Ćwiczenia zostaną poświęcone omówieniu lektur uzupełniających problematykę wykładu.

Pełny opis:

Antropologia muzyki jest to dziedzina nauki, która opisuje i wyjaśnia proces ewolucji muzyki i kultury muzycznej człowieka w powiązaniu z jego ewolucją biologiczną i na tle środowiska naturalnego. Antropologia muzyki obejmuje: 1. problematykę pochodzenia muzyki, z uwzględnieniem zwierzęcych i hominidalnych systemów akustycznych, 2. problematykę ewolucji kognitywnych mechanizmów muzycznej produkcji i percepcji, 3. badania nad ewolucją kultury muzycznej oraz 4. porównawcze badania nad zróżnicowaniem ról i zastosowań muzyki we wszystkich ludzkich kulturach.

Celem wykładu jest przedstawienie najważniejszych obszarów zainteresowań antropologii muzyki, a zwłaszcza uświadomienie studentom znaczenia muzyki jako uniwersalnego, właściwego gatunkowi ludzkiemu systemu komunikacji symbolicznej.

Ćwiczenia zostaną poświęcone omówieniu lektur uzupełniających problematykę wykładu, obejmującego następujące tematy:

1. Przedmiot antropologii muzyki.

2. Co to jest muzyka?

3. Początki muzyki.

4. Człowiek i jego środowisko dźwiękowe.

5. Muzyka a pojecie kultury.

6. Ewolucja kultury muzycznej.

7. Muzyka w kulturze masowej.

Literatura:

ŻERAŃSKA-KOMINEK Sławomira: Karol Darwin a problem pochodzenia muzyki w: Muzyka nr 1, IS PAN Warszawa 2001, str. 43-62.

CHMURZYŃSKI Jerzy Andrzej: Piękno i brzydota z perspektywy etologicznej w: The Peculiarity of Man vol. 7 (Tradycyjne i współczesne systemy wartości. Przeciwieństwo trzecie: „Piękno i brzydota”, et variae) red. Andrzej Wierciński. ZAH IA UW, ZAO KFW WSP, Warszawa-Kielce 2002, str. 493- 537.

FITCH W. Tecumseh: The biology and evolution of music: A comparative perspective w: Cognition (International Journal of Cognitive Science) 100, str.

173-215. University of St. Andrews, St. Andrews 2006; www.elsevier.com/locate/COGNIT

WIERCIŃSKI Andrzej: Antropologiczna koncepcja genezy i ewolucji sztuki w: The Peculiarity of Man vol. 7 (Tradycyjne i współczesne systemy wartości. Przeciwieństwo trzecie: „Piękno i brzydota”, et variae) red. Andrzej Wierciński. ZAH IA UW, ZAO KFW WSP, Warszawa-Kielce 2002, str. 549- 559.

GALAR Roman: Wynurzenia elementu próbki losowej w: The Peculiarity of Man vol. 7 (Tradycyjne i współczesne systemy wartości. Przeciwieństwo trzecie: „Piękno i brzydota”, et variae) red. Andrzej Wierciński. ZAH IA UW, ZAO KFW WSP, Warszawa-Kielce 2002, ss. 415-426.

WIERCIŃSKI Andrzej: Dwa modele realizacji „współcześniaka” w: The Peculiarity of Man vol. 4 („Być sobą” w warunkach współczesnej cywilizacji) red. Andrzej Wierciński. ZAH IA UW, ZAO KFW WSP, Warszawa-Kielce 1999, str. 427-435.

SCHAFER R. Murray, Muzyka środowiska, „Res Facta” 9, 1982

BERNAT Sebastian: Ochrona środowiska przed hałasem - podejście jakościowe. Czasopismo Techniczne Wyd. Politechniki Krakowskiej Architektura z.7-A/2007, s.277-282.

BERNAT Sebastian:2009: Perspektywy ekologii dźwiękowej w Polsce. w: Piechota S.(red.), Turystyka a ochrona środowiska przyrodniczego - stan i perspektywy. Problemy Ekologii Krajobrazu. 2008, t. XXV. PAEK, PWSZ w Lesznie, ZSPSU w Pniewach, s.175-182.

FORRESTER Michael A.: Auditory Perception and Sound as Event: Theorising Sound Imagery in Psychology; http://www.kent.ac.uk/arts/sound-journal/forrester001.html

JORASZ Urszula: Wykłady z psychoakustyki.Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań1998: Przedmowa, Wprowadzenie do wykładów z psychoakustyki, Elementy anatomii i fizjologii układu słuchowego, str. 9-47.

HOWES David: The Expanding Field of Sensory Studies, w: Sensory Studies 2013; http://www.sensorystudies.org/sensorial-investigations/the-expanding-

field-of-sensory-studies/

KLAWITER Andrzej: O słyszeniu przedmiotów w: Poznańskie studia z filozofii humanistyki, T. V. Poznań 1999.

ONG Walter J., SJ: Oralność i piśmienność. Słowo poddane technolgii.

Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1992, 1999 (lub inne wydanie) – fragment Rozdziału „Nieco o psychodynamice oralności” (od początku do podrozdziału „Zapamiętywanie oralne” włącznie”).

SBORGI LAWSON Francesca R.: Rethinking the Orality-Literacy paradigm in Musicology w: Oral Tradition 25/2, Center for Studies in Oral Tradition, Columbia, 2010, str. 429-446.

[TREITLER Leo: Oral, Written, and Literate Process in the Transmission of Medieval Music w: Speculum, vol. 56, issue 3 1981, s. 471-491]

TREITLER Leo: The "Unwritten" and "Written Transmission" of Medieval Chant and the Start-Up of Musical Notation w:The Journal of Musicology, Vol. 10, No. 2 (Spring, 1992), pp. 131-191, University of California Press.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student

- rozumie podstawy antropologii muzyki

- jest w stanie omówić teorie prezentowane w lekturach

- jest w stanie zastosować antropologiczne myślenie do własnej pracy

badawczej

Metody i kryteria oceniania:

Na ostateczną ocenę (dopuszczającą do egzaminu) składa się:

- obecność;

- aktywność na zajęciach (udział w dyskusjach);

- poprawne przygotowanie referatu w formie ustnej i pisemnej: opracowanie

wybranego wątku ze wskazanych lektur;

- zaliczenie kolokwium z lektur.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruszczyńska-Ziółkowska
Prowadzący grup: Ewa Gruszczyńska-Ziółkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.