Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Archeomuzykologia (moduł VI)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-1ARMUZ-W
Kod Erasmus / ISCED: 03.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Archeomuzykologia (moduł VI)
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: III rok I st. Muzykologia
Przedmioty modułowe dla III r. (moduł VI)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są najstarszym źródłom wiedzy o muzyce. Program zajęć obejmuje przegląd wybranych zagadnień dotyczących różnych obszarów kulturowych i różnych okresów, a także ukazanie najnowszych metod badawczych.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są najstarszym źródłom wiedzy o muzyce. Program zajęć obejmuje przegląd wybranych zagadnień dotyczących różnych obszarów kulturowych i różnych okresów, a także ukazanie najnowszych metod badawczych. Przewidywane tematy wykładów:

1. Muzyk paleolityczny

2. Zabytki archeologiczne a źródła ikonograficzne

3. Trąby – przykłady zastosowania w różnych kulturach świata

4. Chordofony – ich typy i przykłady zastosowania w różnych kulturach świata

5. Zabytki ziem polskich

6. Archeologia dźwięku

7. Kopie, rekonstrukcje i re-konstrukcje

Literatura:

Literatura zostanie podana na początku zajęć.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student:

- ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu najdawniejszych dziejów muzyki;

- rozumie procesy rozwoju dawnych instrumentów na ziemiach polskich na tle instrumentarium europejskiego;

- umie wskazać cechy wybranych typów instrumentów archeologicznych obecnych w wielu kulturach starożytnych;

- rozumie specyfikę źródeł przydatnych w badaniach archeomuzykologicznych i jest w stanie wskazać metody i techniki badań oraz zakres możliwości interpretacyjnych;

- rozumie znaczenie badań muzykologicznych dla rozwoju wiedzy na temat kultur starożytnych.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne z zakresu wykładu i lektur.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruszczyńska-Ziółkowska
Prowadzący grup: Ewa Gruszczyńska-Ziółkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)