Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etnomuzykologia 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-1ET2-W
Kod Erasmus / ISCED: 03.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etnomuzykologia 2
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Poznanie znaczenia różnorodności kulturowej - etnicznej oraz regionalnej - w dziedzictwie muzycznym Polski i Europy.

Skrócony opis:

Kultura muzyczna Polski

Wykład omawia historię badań nad muzyką etniczno-ludową w Polsce i jej stan współczesny.

Pełny opis:

Kultura muzyczna Polski

Wykład omawia historię badań nad muzyką etniczno-ludową w Polsce, jej stan współczesny oraz obecność muzyki ludowej w stylach kompozytorskich i muzyce popularnej. Przewidziane są następujące tematy:

1. Początki zainteresowań folklorem i historia badań w XVIII i XIX wieku.

2. Metody badań i literatura przedmiotu, typy wydawnictw i źródeł XIX/XX wieku.

3. Ogólna regionalizacja muzyczna i związki z sąsiadami. Problemy reprezentacji spuścizny staropolskiej w kulturze chłopskiej.

4. Podstawowe grupy repertuaru; relacje między muzyką wokalną, instrumentalną i tańcem.

5. Melodyka i tonalność, formy muzyczne i aspekty wykonawcze.

6. Dzieje kapel i orkiestr chłopskich i małomiasteczkowych; składy instrumentów, zasady współgry.

7. Regiony - Podhale i Karpaty.

8. Mazowsze, Podlasie i Lubelskie,

9. Pomorze, Ziemie Zachodnie i Północne

10. Kujawy, Wielkopolska i Ziemia Lubuska.

11. Małopolska i Śląsk.

12. Muzyka etniczno-ludowa Polski na tle europejskim.

13. Problem inspiracji regionalno-ludowych w polskiej twórczości kompozytorskiej XX w.

14. Muzyka popularna i młodzieżowa a folklor.

Literatura:

Helen Myers: Ethnomusicology. Historical and Regional Studies. Norton/Grove Handbooks in Music 1993;

Jadwiga i Marian Sobiescy: Polska muzyka ludowa i jej problemy. Kraków PWM 1973,

Ludwik Bielawski: Tradycje ludowe w kulturze muzycznej, IS PAN 1999,

Jadwiga Sobieska, Polski folklor muzyczny, Warszawa 2006, Anna Czekanowska - Polish Folk Music, Cambridge University Press 2006, Piotr Dahlig - Ludowa praktyka muzyczna w komentarzach i opiniach wykonawców w Polsce, Warszawa 1983; Ludwig Bielawski, Muzyka ludowa polska, w: Słownik folkloru polskiego, red. Julian Krzyżanowski, Warszawa 1965; Jan Stęszewski, Muzyka ludowa, w: Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. II, red. Maria Biernacka, Maria Frankowska, Wanda Paprocka, Wrocław Ossolineum 1981.

Efekty uczenia się:

orientacja w różnorodności kulturowej Polski i Europy, zwłaszcza w dziedzinie kultury muzycznej; otwartość na wielopokoleniowe dziedzictwo kulturowo-muzyczne na ziemiach polskich. Umiejętność rozpoznawania słuchowego odmiennych tradycji muzycznych.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny obejmujący trzy grupy zagadnień: historia kultury muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem tradycji regionalnych oraz historii badań; instrumentologia muzyczna; zagadnienia muzyczne tradycji etnicznych i regionalnych w Polsce i w Europie. Kryteria - wiedza i zdolnośc przekazu, wrażliwość muzyczna

Praktyki zawodowe:

praktyki etnomuzykologiczne - badania terenowe w ramach corocznych objazdów w różnych regionach Polski

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-8dd87d441 (2023-12-07)