Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język muzyczny baroku (moduł I)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-1JMBA-KON
Kod Erasmus / ISCED: 03.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język muzyczny baroku (moduł I)
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: II rok I st. Muzykologia
Przedmioty modułowe dla II r. I st. (moduł I)
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot „Język muzyczny baroku” łączy w sobie wykład (15 g.) i ćwiczenia (15 g.). Celem zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnego rozpoznawania elementów właściwych dla stylu komponowania właściwego dla czasów baroku. Zajęcia mają przygotować studentów do samodzielnego odczytania i zrozumienia w utworach muzycznych epoki baroku.

Realizacja zajęć odbywać się będzie w dwóch fazach:

1/ wykłady, podczas których postawione i wyjaśnione zostaną podstawowe problemy, zaprezentowane właściwe metody i narzędzia analityczne

2/ ćwiczenia, podczas których studenci pod kontrolą prowadzącego analizować będą wybrane kompozycje epoki baroku z wykorzystaniem przedstawionych metod i narzędzi analitycznych

Analiza będzie się koncentrować na zagadnieniach formalnych, problemach technik kompozytorskich oraz symbolice analizowanych utworów.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot „Język muzyczny baroku” łączy w sobie wykład i ćwiczenia.

Realizacja zajęć odbywać się będzie w dwóch fazach:

1/ wykłady, podczas których postawione i wyjaśnione zostaną podstawowe problemy, zaprezentowane właściwe metody i narzędzia analityczne

2/ ćwiczenia, podczas których studenci pod kontrolą prowadzącego analizować będą wybrane kompozycje epoki baroku z wykorzystaniem przedstawionych metod i narzędzi analitycznych.

Pełny opis:

Zajęcia będą miały charakter analityczny. Podjęta zostanie problematyka stylu (styl koncertujący, recytatywny i dramatyczny, style narodowe, stile antico i moderno itd.), nauki o afektach i retoryki muzycznej. Zagadnienia teoretyczne zostaną skonfrontowane z wybranymi utworami muzycznymi, które będą przedmiotem szczegółowej analizy.

Przedmiot "Język muzyczny baroku" ma charakter wykładu i ćwiczeń.

Realizacja zajęć odbywać się będzie w dwóch fazach:

1/ przygotowawczej (wykłady), kiedy to postawione zostaną podstawowe problemy badawcze i zaprezentowane metody i narzędzia analityczne oraz

2/ praktycznej (ćwiczenia), kiedy to studenci pod kontrolą prowadzącego będą analizować wybrane kompozycje epoki baroku z wykorzystaniem przedstawionych metod i narzędzi analitycznych.

Analiza koncentrować się będzie na zagadnieniach formalnych, problemach techniki kompozytorskiej oraz symbolice analizowanych utworów.

Zajęcia będą miały charakter analityczny.

Podjęte zostaną następujące zagadnienia teoretyczne przygotowujące do analizy:

a) Problemy stylu w muzyce baroku

1/ styl koncertujący

- polichóralność wenecka i rzymska

- pojęcie concerto

- koncert wokalny w połowie wieku XVII

- koncert instrumentalny w epoce baroku

2/ stile antico i stile moderno

3/ style kościelny, kameralny i instrumentalny

4/ style narodowe: włoski, francuski, niemiecki, polski i inne

b) Retoryka muzyczna w epoce baroku

1/ podstawy teorii afektów w muzyce

2/ klasyfikacje figur retorycznych

3/ związek nauki o figurach z nauką o afektach

c) Problemy tonalności muzyki w epoce baroku

1/ system modalny około roku 1600

2/ etos tonacji

3/ problemy stroju muzycznego

Zagadnienia teoretyczne zostaną skonfrontowane z wybranymi dziełami muzycznymi, które będą przedmiotem szczegółowej analizy. W zależności od liczby studentów uczestniczących w zajęciach, analizowane będą następujące dzieła:

Vespro della Beatae Vergine Claudia Monteverdiego,

wybrane koncerty wokalne Heinricha Schütza,

wybrane kantaty i inne utwory Johanna Sebastiana Bacha

wybrane fragmenty z kompozycji Georga Friedricha Händla, Henry'ego Purcella i in.

Literatura:

Manfred Bukofzer, Muzyka w epoce baroku, Kraków 1970;

Danuta Szlagowska, Muzyka baroku, Gdańsk 1998,

Szymon Paczkowski, Nauka o afektach w myśli muzycznej I połowy XVII wieku, Lublin 1998

Zygmunt M. Szweykowski (red.), Historia muzyki w XVII wieku, t.1-5, Kraków 2000-2007

Alfred Dürr, Kantaty Jana Sebastiana Bacha, tłum. A. Teske, Lublin 2004;

Christoph Wolff, Johann Sebastian Bach. Muzyk i uczony, tłum. B. Świderska, Warszawa 2011.

Dodatkowa literatura (wybrane artykuły i rozdziały książek) będą podawane na poszczególnych zajęciach. Dodatkowa literatura do prac pisemnych będzie ustalana indywidualnie.

Efekty uczenia się:

1/ Studenci zapoznają się z podstawowymi problemami analizy muzyki wokalno-instrumentalnej epoki baroku.

2/ Po zajęciach (wykładach) wprowadzających do zagadnień związanych z prezentacją podstawowych kwestii teoretycznych, takich m.in. jak cele i zadania, jakie sobie stawiali kompozytorzy epoki baroku; sposoby powiązania treści literackich z warstwą dźwiękową; symbolika muzyczna; retoryka muzyczna; faktura dzieła muzycznego; tonalność muzyki w epoce baroku, style muzyczne itp., otrzymują podstawową wiedzę do wykorzystania w praktyce analizy muzycznej.

3/ Studenci potrafią zastosować otrzymany aparat analityczny w praktyce; rozumieją jak identyfikować najważniejsze zadania analityczne w konfrontacji z zadanymi do analizy utworami; potrafią dostrzec wszystkie warstwy semantyczne dzieła wokalno-instrumentalnego, odczytać przesłanie symboliczne utworu itd.

4/ Studenci potrafią przedstawić wyniki swojej analizy w formie referatu oraz w formie pracy pisemnej.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny na zaliczenie jest przedstawienie analizy wybranego dzieła w formie ustnej (prezentacja podczas zajęć) i pisemnej (jako pracy zaliczeniowej).

Przedstawiona praca musi odpowiadać wymogom stawianym wobec tego typu prac na poziomie uniwersyteckim:

1/ praca powinna spełniać warunki formalne (poprzez zastosowanie właściwej edycji, umiejętność poprawnego formułowania myśli w języku polskim, prawidłowe stosowanie przypisów, prawidłowe posługiwanie się bibliografią, określenie źródeł muzycznych stanowiących podstawę analizy, prawidłową i estetyczną edycję przykładów nutowych itd.) .

2/ praca powinna spełniać warunki merytoryczne (poprzez treść adekwatną do zadania analitycznego, poprzez adekwatne do analizowanego dzieła zastosowanie metod analitycznych, poprzez właściwą analizę warstwy literackiej dzieła i właściwą analizę warstwy muzycznej, poprzez rozpatrywanie dzieła we właściwym mu kontekście historycznym i społecznym itd.).

3/ praca musi być oddana terminowo i w zasadzie nie powinna przekraczać 6 stron znormalizowanego maszynopisu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Górny
Prowadzący grup: Tomasz Górny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Zajęcia będą miały charakter analityczny. Podjęta zostanie problematyka stylu (styl koncertujący, recytatywny i dramatyczny, style narodowe, stile antico i moderno itd.), nauki o afektach i retoryki muzycznej. Zagadnienia teoretyczne zostaną skonfrontowane z wybranymi dziełami muzycznymi, które będą przedmiotem szczegółowej analizy.

Realizacja zajęć odbywać się będzie w dwóch fazach:

1/ przygotowawczej (wykłady), kiedy to omówione zostaną podstawowe problemy badawcze oraz metody i narzędzia analityczne;

2/ praktycznej (ćwiczenia), kiedy to studenci pod kontrolą prowadzącego będą analizować wybrane kompozycje epoki baroku z wykorzystaniem przedstawionych metod i narzędzi analitycznych.

Literatura:

Danuta Szlagowska, Muzyka baroku, Gdańsk 1998.

Szymon Paczkowski, Nauka o afektach w myśli muzycznej I połowy XVII wieku, Lublin 1998.

Zygmunt M. Szweykowski (red.), Historia muzyki w XVII wieku, t.1-5, Kraków 2000-2007.

Alfred Dürr, Kantaty Jana Sebastiana Bacha, tłum. A. Teske, Lublin 2004.

Christoph Wolff, Johann Sebastian Bach. Muzyk i uczony, tłum. B. Świderska, Warszawa 2011.

Dodatkowa literatura (wybrane artykuły i rozdziały książek) będą podawane na poszczególnych zajęciach. Dodatkowa literatura do prac pisemnych będzie ustalana indywidualnie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)