Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka nauczania historii muzyki 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-1MH2-P
Kod Erasmus / ISCED: 03.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania historii muzyki 2
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Przedmioty w ramach specjalizacji nauczycielskiej dla I-II r. studiów II stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Założenia (opisowo):

Zajęcia są kontynuacją przedmiotu rozpoczętego w poprzednim semestrze, zatem wymagane jest zaliczenie poprzedniego semestru.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatoria z zakresu dydaktyki przedmiotowej, obejmujące warsztaty, dyskusje metodyczne i indywidualne prace studentów (projekty lekcji, arkuszy egzaminacyjnych i in.).

Pełny opis:

Zajęcia są kontynuacją kursu z Metodyki nauczania historii muzyki, rozpoczętego w poprzednim roku akademickim (I rok SM).

Zajęcia mają charakter konwersatoryjno-warsztatowy. Część zajęć przeznaczona jest na zagadnienia korespondujące z praktykami szkolnymi, realizowanymi przez studentów w podobnym czasie (m.in. doskonalenie warsztatu z zakresu aktywizowania działań uczniowskich, szczególnie tych związanych z przykładami muzycznymi przeznaczonymi do analizy audytywnej i audytywno-wzrokowej na podstawie partytur).

Ponadto podejmowana będzie problematyka metodyczna z zakresu specyfiki materiału w różnych epokach historycznych oraz doboru repertuaru muzycznego stanowiącego egzemplifikację materiału omawianego na lekcjach i przeznaczonego do zaliczenia słuchowego (dyskusja nad autorskimi projektami programów nauczania dla wybranej epoki przygotowanymi w poprzednim semestrze).

Ponad połowa zajęć przeznaczona jest na omówienie metod pomiaru wyników nauczania na podstawie zadanych lektur metodycznych dyskutowanych potem w trakcie spotkań. Zgodnie z dewizą B. Niemierki, że łatwiej wskazać jak nie powinno się przygotowywać zadań i testów pisemnych niż podać receptę na test idealny, studenci dokonują krytycznej analizy wybranych arkuszy maturalnych z historii muzyki i zadań różnego typu przygotowanych przez osobę prowadzącą zajęcia. Próbują również swoich sił w ocenianiu zadań (szczególnie trudniejszych dla obiektywnej oceny zadań otwartych), porównując i dyskutując wyniki własnej pracy. Wprawiają się w konstruowaniu różnych typów zadań otwartych i zamkniętych, co wieńczy stworzenie własnych, autorskich sprawdzianów z historii muzyki.

Literatura:

Literatura przedmiotu wykorzystywana na zajęciach z Metodyki nauczania historii muzyki:

1. aktualna podstawa programowa kształcenia w zawodzie muzyk - przedmiot historia muzyki (ogólnokształcące liceum muzyczne i szkoła muzyczna II stopnia), ramowe plany nauczania (strona internetowa CEA)

2. Richard I. Arends, Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa, 1994

3. Anne D’Alleva, Jak studiować historię sztuki, Universitas, Kraków, 2008

4. podręczniki do nauki historii – wybór; poradniki metodyczne do nauki historii na poziomie licealnym – wybór

5. Dorota Kalinowska, Renata Wilento, Program nauczania przedmiotu Historia muzyki z literaturą muzyczną w szkołach muzycznych II st./ II etap kształcenia/ Muzyk (symbol cyfrowy)/343602, ZSM Szczecin, 2011 (dostępne on-line)

6. Dorota Kalinowska, Renata Wilento, Historia muzyki: program nauczania przedmiotu w szkołach muzycznych II stopnia, ZPSM im. F. Nowowiejskiego, Szczecin 2017 [https://www.zsm2.szczecin.pl/pdfy/doku_szkolne/hist_muz.pdf ]

7. Barbara Cybulska-Konsek, Hanna Marzyska, Ewa Mikołajczyk, Aleksandra Wilde, Program nauczania przedmiotu Historia muzyki z literaturą muzyczną / Szkoła muzyczna II stopnia, CEA,Warszawa, 2014 (dostępne on-line)

8. Aleksandra Wilde, Historia muzyki: szkolny program nauczania historii muzyki: dla ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego, Gdańsk 2017

9. Joanna Dusińska, Michał Ł. Niżyński, Elżbieta Raczkiewicz-Perzanowska, Historia muzyki: szkolny program nauczania dla szkół II stopnia ZPSM nr 1 w Warszawie, Warszawa 2017

10. Krystyna Fangorowa, Zarys historii muzyki. Komentarz do treści i metod pracy, Impuls, Warszawa, 2001

11. Stefania Łobaczewska, ks. Hieronim Feicht, Metodyka nauczania historii muzyki w szkołach niższych, średnich i wyższych, PWM, Kraków, 1946

12. Bolesław Niemierko, Pomiar wyników kształcenia, WSiP, Warszawa, 1999

Podręczniki do historii muzyki wykorzystywane w szkołach muzycznych II stopnia:

J. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, Historia muzyki, cz. 1-2, Kraków 1989-1990

J. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, Historia muzyki polskiej, cz. 1-2, Kraków 1995-96

M. Dolewka, Arkana Melomana, https://arkanamelomana.edu.pl

Krystyna Fangorowa, Zarys historii muzyki. Pomoc szkolna, cz. 1: Od muzyki ludów pierwotnych do klasycyzmu, Impuls, Warszawa, 2001

D. Gwizdalanka, Historia muzyki, cz. 1-4, Kraków 2005-2011

M. Kowalska, ABC historii muzyki, Kraków 2005

U. Michels, Atlas muzyki, cz. 1-2, Warszawa 2002-2003

P. Orawski, Lekcje muzyki, t. 1-6, Warszawa, 2010-2015

B. Śmiechowski, O muzyce najpiękniejszej ze sztuk, Warszawa 1999

Efekty uczenia się:

Student zna specyfikę przedmiotu, posługuje się aktualnymi metodami i pomocami dydaktycznymi, potrafi opracować autorski program nauczania, przygotować i poprowadzić lekcję, skonstruować poprawnie testy i ocenić wyniki nauczania. Zna zasady funkcjonowania szkoły i jest świadom roli nauczyciela.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach (nieobecności należy usprawiedliwić) oraz aktywny udział w dyskusjach i realizacji zadań przewidzianych programem przedmiotu na ten semestr nauki.

Końcowa praca pisemna obejmuje przygotowanie autorskiego sprawdzianu pisemnego z wybranej epoki w historii muzyki, korespondującej z epoką, dla której przygotowano wcześniej projekt autorskiego programu nauczania.

Praktyki zawodowe:

Zgodnie z programem specjalizacji, student w tym semestrze odbywa praktykę w średniej szkole muzycznej, biorąc udział w hospitacjach, przygotowując materiały dydaktyczne, przeprowadzając własne lekcje według wskazań szkolnego opiekuna praktyk i zapoznając się z pracą szkoły.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Baranowski, Anna Ryszka-Komarnicka
Prowadzący grup: Tomasz Baranowski, Anna Ryszka-Komarnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)