Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia Zakładu Historii Muzyki Polskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-1PRACPOL-F
Kod Erasmus / ISCED: 03.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia Zakładu Historii Muzyki Polskiej
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Semestr zimowy poświęcony będzie w dużej mierze wprowadzeniu do paleografii muzycznej. Studenci będą się zapoznawać od strony teoretycznej i praktycznej z notacjami stosowanymi od X do XVI w.: z różnymi odmianami zapisów chorałowych, notacją modalną, czarną menzuralną (frankońską, francuską, włoską), białą menzuralną, notacjami tabulaturowymi.

W semestrze letnim pracownia - prowadzona przez dr hab. Irenę Bieńkowską - będzie poświęcona analizie źródeł XVII i XVIII wieku (zapis menzuralny, tabulaturowy - lutniowy i organowy). Właściwe zajęcia źródłoznawcze zostaną poprzedzone spotkaniem dotyczącym wybranych katalogów zbiorów muzycznych w Polsce.

Pełny opis:

Zadaniem Pracowni Zakładu Historii Muzyki Polskiej jest stworzenie podstaw warsztatu badawczego niezbędnego dla historyka muzyki dawnej. Zajęcia mają służyć rozwijaniu umiejętności odczytywania przekazu źródłowego na różnych poziomach – od określania jego cech fizycznych po transkrypcje zapisów nutowych.

Literatura:

W. Apel, Die Notation der polyphonen Musik, Leipzig 1962

Notae musicae artis. Notacja muzyczna w Polsce od XI do XVI wieku, red. E. Witkowska-Zaremba, Kraków 1999

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są zobowiązani do wykonania w trakcie semestru transkrypcji kilku fragmentów dawnych zapisów muzycznych. Zaliczenie końcowe polega na rozpoznaniu różnych typów notacji muzycznych i dokonaniu ich charakterystyki.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)