Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria kultury muzycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-1TQ
Kod Erasmus / ISCED: 03.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoria kultury muzycznej
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: II rok II st. Muzykologia
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 7.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ukończony kurs propedeutyki muzykologii, etnomuzykologii i antropologii muzyki

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie udziału muzyki w procesach kulturotwórczych. Szczególny nacisk położony jest na interdyscyplinarne ujęcie zjawisk muzycznych z uwzględnieniem metod i perspektyw charakterystycznych dla różnych dziedzin nauki.

Pełny opis:

Muzyka i działania muzyczne mieszczą się w przestrzeni zainteresowania wielu dyscyplin naukowych. W zależności od podejścia właściwego danej dyscyplinie, jakkolwiek przedmiot badań – twórczość muzyczna – pozostaje ten sam, odmienne są ujęcia, tematyka, cele i metody podejmowanych studiów, a także kierunki rozważań teoretycznych. Zadaniem uczestników konwersatorium będzie przygotowanie opracowań obrazujących kulturotwórczą rolę muzyki i omawiających wybrane ujęcia teoretyczne oraz podjęcie dyskusji. Program ogólny przewiduje następujące zakresy: 1. Tradycyjna kultura muzyczna, 2. Muzyka w kulturze masowej, 3. Związki muzyki ze sztukami wizualnymi i z literaturą, 4. Muzyka w kontekście systemów religijnych.

Literatura:

Konkretne zagadnienia, będące przedmiotem opracowań i odpowiednia literatura zostaną ustalone na początku zajęć.

Efekty uczenia się:

Wdrożenie studenta do humanistycznego rozumienia miejsca muzyki w kulturze.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, pisemne opracowanie wybranego tematu (ok. 10 stron), przygotowanie i pokierowanie dyskusją na temat opracowania innego uczestnika zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruszczyńska-Ziółkowska
Prowadzący grup: Ewa Gruszczyńska-Ziółkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)