Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tradycyjne europejskie i pozaeuropejskie formy teatralne i parateatralne (moduł II)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-1TREU-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tradycyjne europejskie i pozaeuropejskie formy teatralne i parateatralne (moduł II)
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: II rok I st. Muzykologia
Przedmioty modułowe dla II r. I st. (moduł II)
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką roli muzyki w zachowaniach teatralnych i parateatralnych w kulturach tradycyjnych europejskich i pozaeuropejskich.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką roli muzyki w zachowaniach teatralnych i parateatralnych w kulturach tradycyjnych europejskich i pozaeuropejskich.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką roli muzyki w zachowaniach teatralnych i parateatralnych w kulturach tradycyjnych europejskich i pozaeuropejskich. W szczególności omówione zostaną takie zagadnienia jak: 1. Rola muzyki jako „maski dźwiękowej” w dramatyzowanych rytuałach w krajach andyjskich i w Europie; 2. Teatralizacja i umuzycznienie działań rytualnych i obrzędowych; 3. Tańce wojenne z różnych stron świata; 4. Parateatralne zwyczaje społeczności agrarnych dawniej i dziś; 5. Wybrane formy teatru muzycznego w tradycyjnych kulturach azjatyckich (Japonia, Chiny, Indie, Jawa, Bali).

Literatura:

The Garland Encyclopedia of World Music, Routledge: New York, London 1998-2002; S. Żerańska-Kominek, Muzyka w kulturze. Wprowadzenie do etnomuzykologii, Warszawa 1995; A. Czekanowska, Kultury tradycyjne wobec współczesności. Muzyka, poezja, taniec, Warszawa 2008;

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć Student

1. zna podstawową terminologię muzykologii

2. ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu wybranych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych metodologii

3. ma podstawową wiedzę o powiązaniach muzykologii z innymi naukami

4. ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w muzykologii

5. zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji wytworów kultury muzycznej właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych muzykologii

6. ma świadomość kompleksowej natury języka muzycznego oraz złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń

7. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

8. posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów badawczych w muzykologii

9. umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

10. potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla muzykologii w typowych sytuacjach profesjonalnych

11. potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury muzycznej oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie społeczno-kulturowym

12. posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków

13. posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł

14. posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł

15. potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

16. ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego ludzkości

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach,

- zaliczone kolokwium pisemne.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruszczyńska-Ziółkowska, Tomasz Nowak
Prowadzący grup: Ewa Gruszczyńska-Ziółkowska, Tomasz Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)