Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Europeistyka muzyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-EUROM-OG Kod Erasmus / ISCED: 03.2 / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne
Nazwa przedmiotu: Europeistyka muzyczna
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Muzykologii
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest przegląd zagadnień muzycznych w perspektywie kultury narodów Europy. Uwzględniane są tradycje muzyki ludowej/regionalnej/popularnej oraz wysoce artystyczna twórczość kompozytorska, które w sumie składają się na szanse dyskusji o wspólnocie europejskiej z punktu widzenia także narodów środkowo- i wschodnioeuropejskich.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu jest przegląd zagadnień muzycznych w perspektywie kultury narodów Europy. Z jednej strony przedstawiane są źródła etniczne , które mogą wskazywać na podobieństwo kultur Europy, tj. tradycje muzyki ludowej (pasterskiej, rytualnej, itp.), kształtowanie się regionalizmów muzycznych pod wpływem zwłaszcza środowiska naturalnego, relacje słowno-muzyczne poszczególnych gatunków repertuar muzycznego przekazywanego głównie ustnie/pamięciowo; z drugiej zaś strony – twórczość kompozytorska, zwłaszcza XIX w. i pierwszych dekad XX w. o wyraźnych tendencjach i intencjach narodowotwórczych, co należy traktować jako ogólnoeuropejskie dążenie do odkrywania specyfiki tradycji etnicznych w kulturze. Przedstawiana jest też historia ujęć ogólnoeuropejskich, jak badanie pieśni ludowych, archetypy tonalne i melodyczne, historia instytucji muzycznych, instrumentów, zjawisko revival muzyki etnicznej; ujęcia te pozwalają interpretować sztukę muzyczną jako wspólne dobro kontynentu europejskiego.

Literatura:

Historia powszechna muzyki Józefa Chomińskiego, Krystyny Wilkowskiej-Chomińskiej,

Musikgeschichte in Bildern, Dzieje estetyki muzycznej E. Fubiniego, Historia folklorystyki w Europie G.

Cocchiary i in.

Efekty uczenia się:

Rezultatem uczenia powinno być rozeznawanie się słuchaczy w specyfice i wspólnocie muzycznych kultur europejskich.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia na ocenę będzie praca pisemna na temat związany z wykładem oraz frekwencja.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.