Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia muzyki średniowiecza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-HMŚ
Kod Erasmus / ISCED: 03.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia muzyki średniowiecza
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów stacjonarnych I stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład jest poświęcony rozwojowi muzyki średniowiecza w Europie. Jego celem jest systematyczne zaprezentowanie najważniejszych ośrodków rozwoju twórczości muzycznej, uprawianych gatunków, trendów stylistycznych i twórców oraz wyjaśnienie specyfiki okresu w kontekście historii i kultury tamtego czasu.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

1. Chronologia i ogólna charakterystyka muzyki średniowiecza

2. Teoria muzyki w średniowieczu

3. Jednogłosowa liturgiczna, poza liturgiczna i świecka twórczość okresu średniowiecza

4. Rozwój wielogłosu od XI do XV wieku

5. Muzyka Wysp Brytyjskich w XIII-XV w

6. Muzyka instrumentalna w okresie średniowiecza

Pełny opis:

1. Ramy chronologiczne, ogólna charakterystyka i systematyka muzyki średniowiecza

2-3. Gatunki monodii gregoriańskiej

4. Twórczość paraliturgiczna okresu średniowiecza

5-6. Od początków wielogłosowości do twórczości szkoły Notre-Dame

7. Twórczość ars veterus

8. Liryka średniowiecza (trubadurzy, truwerzy, minnesingerzy, twórczość w języki włoskim i hiszpańskim)

9. Twórczość świecka ars nova

10. Włoska twórczość epoki trecenta

11. Muzyka schyłku XIV i początku XV wieku

12. Teoria muzyki w średniowieczu

13. Instrumenty i muzyka instrumentalna w okresie średniowiecza

14. Twórczość Wysp Brytyjskich XIII-XV wieków

Literatura:

David Hiley, Chorał Kościoła Zachodniego, Kraków 2019

Zofia Dobrzańska-Fabiańska, Polifonia średniowiecza, Kraków 2000

Richard H. Hoppin, Medieval Music, New York, 1978

John, Harper, Formy i układ liturgii zachodniej od X do XVIII wieku, Kraków 1997

Julia Jevdokimova, Istorija polifonii, Mnogogolosije srednevekovja X-XIV veka, Moskwa 1983

Jerzy Morawski, Teoria muzyki w średniowieczu, Warszawa 1979

Curt Sachs, Historia instrumentów muzycznych, Kraków 1989

Efekty uczenia się:

Student po zakończeniu kursu:

1. zna podstawową terminologię muzykologii

2. ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu wybranych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych metodologii

3. ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w muzykologii

4. ma świadomość kompleksowej natury języka muzycznego oraz złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń

5. posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów badawczych w muzykologii

6. umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

7. potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla muzykologii w typowych sytuacjach profesjonalnych

8. potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury muzycznej oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie społeczno-kulturowym

9. posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków

10. potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Bieńkowska, Katarzyna Spurgjasz
Prowadzący grup: Irena Bieńkowska, Katarzyna Spurgjasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)