Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zasady muzyki (semestr letni)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-ZM2
Kod Erasmus / ISCED: 03.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zasady muzyki (semestr letni)
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów stacjonarnych I stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Semestr letni

Tematyka wykładu skoncentrowana będzie wokół zagadnień teorii dzieła muzycznego. Omówione zostaną następujące kwestie:

1. elementy dzieła muzycznego;

2. klasyfikacja form i gatunków muzycznych;

3. formy o budowie okresowej na przykładach z twórczości F. Chopina;

4. pieśń romantyczna;

5. forma sonatowa;

6. wariacje barokowe i klasyczne;

7. forma ronda;

8. formy polifoniczne - kanon, fuga, polifonia ścisła i swobodna;

9. suita barokowa;

10. formy i gatunki muzyki religijnej;

11. gatunki muzyki scenicznej (opera i balet);

12. problem formy w muzyce XX wieku.

Literatura:

Podręczniki

Józef M. Chomiński, Formy muzyczne (t. I-V);

Danuta Wójcik, ABC form muzycznych

Efekty uczenia się:

Znajomość fundamentalnych zjawisk zawartych w strukturze muzycznej: akustycznych, rytmicznych, melodycznych, harmonicznych i tonalnych oraz zasad ich funkcjonowania w kategoriach formy muzycznej. Umiejętność identyfikacji form i gatunków muzyki instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnego testu wiadomości.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Baranowski, Agnieszka Chwiłek
Prowadzący grup: Tomasz Baranowski, Agnieszka Chwiłek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)