Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot fakultatywny:Doskonalenie kompetencji wizualno-przestrzennych(2)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-L2-PF-DSW2
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przedmiot fakultatywny:Doskonalenie kompetencji wizualno-przestrzennych(2)
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski język migowy
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość PJM na poziomie A1

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest doskonalenie przez studentów sprawności wizualno-przestrzennych niezbędnych do biegłego posługiwania się polskim językiem migowym. Program kursu obejmuje naukę ekspresji mimicznej, znaków niemanualnych, wykorzystania przestrzeni i pracy ciałem.

Pełny opis:

W ramach kursu studenci będą pogłębiać sprawności tworzenia oraz rozumienia komunikatów wizualno-przestrzennych. Szczególna uwaga będzie poświęcona doskonaleniu ekspresji mimicznej oraz rozpoznawania elementów mimicznych (afektywnych i gramatycznych) w wypowiedziach natywnych użytkowników PJM, a także nauce tworzenia i rozumienia wypowiedzi migowych w przestrzeni składniowej i topograficznej ze szczególnym uwzględnieniem m.in. znaków klasyfikatorowych, czasowników uzgodnionych i przestrzennych oraz zamiany ról (role-shifting). Doskonalenie sprawności wizualno-przestrzennych będzie obejmowało również rozwijanie właściwej artykulacji znaków manualnych i niemanualnych oraz pracy ciałem i jego poszczególnymi artykulatorami.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Literatura:

Literatura zostanie podana na zajęciach.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Po zakończeniu kursu student:

- jest świadom różnic pomiędzy niemanualnymi elementami PJM o charakterze gramatycznym i niegramatycznym

- jest świadom tego, jaką rolę w komunikacji w języku migowym odgrywa umiejętność rozpoznawania i używania elementów niemanualnych oraz przestrzennych

UMIEJĘTNOŚCI

Po zakończeniu kursu student:

- posiada umiejętność prawidłowej artykulacji manualnej i niemanualnej

- posiada bierną i czynną kompetencję w zakresie produkowania i odczytu niemanualnych elementów gramatycznych w konstrukcjach migowych,

- posiada umiejętność rozumienia i używania gramatycznych i poza-gramatycznych elementów przestrzeni w wypowiedziach w języku migowym

- rozumie i potrafi formułować wypowiedzi z użyciem konstrukcji klasyfikatorowych, warunkowych oraz elementów dyskursu charakterystycznych dla języka migowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Po zakończeniu kursu student:

- jest w stanie przekazać sam, jak również odczytać w wypowiedziach natywnych użytkowników polskiego języka migowego coraz więcej informacji wizualno-przestrzennych, w związku z czym może aktywnie i biernie brać udział w różnych sytuacjach komunikacyjnych z udziałem osób głuchych

- poznaje metody rozwijania i utrzymywania sprawności manualnej (elastyczność mięśni i stawów)

- poznaje metody utrzymywania sprawności części ciała narażonych na eksploatację w wyniku natężonej produkcji komunikatów manualnych (nadgarstki, łokcie, barki, kręgosłup)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie ustne pod koniec semestru.

Wszystkie zaliczenia są oceniane według następującej skali:

0-59% = ndst (2.0)

60-69% = dst (3.0)

70-79% = dst+ (3.5)

80-84% = db (4.0)

85-89% = db+ (4.5)

90-100% = bdb (5.0)

Student zobowiązany jest do uczęszczania na wszystkie zajęcia. Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności na 30h zajęć kontaktowych kursu. W przypadku więcej niż dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności, student powinien zwrócić się do wykładowcy z prośbą o wyznaczenie formy zaliczenia materiału z zajęć, na których był nieobecny. Nieusprawiedliwiona nieobecność na 50% zajęć (lub więcej) skutkuje oceną niedostateczną z kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kalata-Zawłocka, Artur Werbel
Prowadzący grup: Artur Werbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kalata-Zawłocka, Monika Kozub
Prowadzący grup: Monika Kozub
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)