Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot fakultatywny:Gramatyka mimiczna w PJM

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-L2-PF-GM-PJM
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przedmiot fakultatywny:Gramatyka mimiczna w PJM
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski język migowy
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien znać polski język migowy na poziomie co najmniej B2 oraz podstawy terminologii z zakresu językoznawstwa.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Program kursu obejmuje teoretyczną i praktyczną prezentację zarówno afektywnej, jak i językowej (gramatycznej) roli sygnałów (SNM) bądź markerów niemanualnych (MNM) w użyciu polskiego języka migowego (PJM), zwłaszcza na poziomie fonologii, morfologii, składni czy też dyskursu. W pierwszej części kursu przedstawiona zostanie kwestia artykulacji komponentów niemanualnych jako wewnętrznej części słów migowych z perspektywy fonologicznej i jako całościowego znaku migowego w kontekście leksykalnym, a w drugiej – zagadnienia związane z gramatycznym użyciem MNM na płaszczyźnie morfologicznej oraz SNM na poziomie składni czy prozodii.

Pełny opis:

Kurs gramatyki mimicznej w PJM obejmować będzie kilka modułów tematycznych:

Moduł wprowadzający: Wprowadzenie do zagadnień pantomimy i mimiki

Moduł A. Sygnały niemanualne a fonologia polskiego języka migowego

Moduł B. Markery niemanualne jako składniki gramatyczne a morfologia symultaniczna

Moduł C. Funkcje syntaktyczne sygnałów niemanualnych w tworzeniu różnego rodzaju zdań

Moduł podsumowujący: Czego jeszcze nie wiemy o gramatyce mimicznej?

Moduł wprowadzający:

1. Pantomima/mimika jako wspomagająca forma komunikacji

2. Niewerbalne zachowania komunikacji a niemanualne komponenty językowe

3. Afektywna i językowa funkcja sygnałów niemanualnych w języku migowym

Moduł A:

1. Reprezentacja cech sygnałów niemanualnych w polskim języku migowym

2. Artykulacja znaków wielomodalnych z użyciem komponentów niemanualnych

3. Funkcja gestów ustnych (mouth gesture) i wargowych (mouthings) a echolalia (Echo phonology)

4. Użycie znaków niemanualnych na poziomie leksykalnym

Moduł B:

1. Przymiotnikowa funkcja markerów niemanualnych

2. Okoliczniki wyrażane za pomocą ruchów twarzy (adverbial facial behaviour)

3. Niemanualne komponenty negacji jako afiksy symultaniczne

4. Gramatyka oczu a użycie czasowników kierunkowych/predykatów klasyfikatorowych

Moduł C:

1. Sygnały niemanualne a tworzenie zdań pojedynczych

2. Sygnały niemanualne a tworzenie zdań złożonych

3. Mruganie oczami do tworzenia granic składniowych

4. Rola sygnałów niemanualnych w procesie dyskursu

5. Od gestów mimicznych do gramatyki twarzy: gramatykalizacja na poziomie niemanualności

Moduł podsumowujący:

1. Omówienie możliwych kierunków przyszłych badań

2. Czy występują warianty komponentów niemanualnych pod kątem czynników społecznych?

Literatura:

Literatura zalecana:

Baker, C., Padden. C. (1978). Focusing on the nonmanual components in American Sign Language. W: P. Siple (red.), Understanding language through sign language research. New York: Academic Press.

Baker-Schenk, Ch. (1985). The Facial Behavior of Deaf Signers: Evidence of a Complex Language. American Annals of the Deaf, 130 (4), 297-304.

Crasborn, O. A. (2006). Nonmanual structures in sign language. W: K. Brown (red.) Encyclopedia of Language & Linguistics, Second Edition, vol. 8. Oxford: Elsevier.

Herrmann, A., Steinbach, M. (2013). Nonmanuals in sign language. John Benjamins Publishing Company (wybrane rozdziały).

Liddell, S (1980). American Sign Language syntax. The Hague, The Netherlands: Mouton (wybrane rozdziały).

Mohr, S. (2014). Mouth Actions in Sign Languages. De Gruyter Mouton - Ishara Press (wybrane rozdziały).

Reilly, J., McIntire, M., Seago, H. (1992). Affective prosody in American Sign Language. Sign Language Studies, 75, 113–128.

Sutton-Spence, R., Woll, B. (1998). The linguistics of British Sign Language - An introduction (wybrane rozdziały).

Tomaszewski, P. Rosik, P. (2007). Sygnały niemanualne a zdania pojedyncze w polskim języku migowym: gramatyka twarzy. Poradnik Językowy, 1, 33-49.

Tomaszewski, P. Rosik, P. (2007). Sygnały niemanualne a zdania złożone w polskim języku migowym: gramatyka twarzy. Poradnik Językowy, 2, 64-80.

Tomaszewski, P.. Farris, M. (2010). Not by the hands alone: Function of non-manual features in Polish Sign Language. W: B. Bokus (ed.), Studies in the psychology of language and communication. Warsaw: Matrix.

Wilbur, R. (2021). Non-manual markers: theoretical and experimental perspectives. W: J. Quer, R. Pfau, A. Herrmann (red.), The routledge handbook of theoretical and experimental sign language research. London and New York: RoutledgeTaylor & Francis Group.

Literatura uzupełniająca:

Bahan, B. (1996). Non-manual realization of agreement in American Sign Language. Dysertacja doktorska. Boston University.

Baker, C. (1977). Regulators and turn-taking in American Sign Language discourse. W: L. Friedman (red.), On the other hand. New perspectives on American Sign Language. New York: Academic Press.

Boyes Braem, P., Sutton-Spence, R. (red.) (2001). The hands are the head of the mouth. The mouth as articulator in sign languages. Hamburg: Signum.

Brentari, D., Falk, J., Giannakidou, A., Herrmann, A., Volk, E., Steinbach, M. (2018). Production and comprehension of prosodic markers in sign language imperatives. Frontiers in Psychology, 9, 228-241.

Corina, D., Bellugi, U., Reilly, J, (1999). Neuropsychological studies of linguistic and affective facial expressions in Deaf signers. Language and Speech, 42, 307–331.

Dachkovsky, S., Sandler, W. (2009). Visual intonation in the prosody of a sign language. Language and Speech, 52 (2-3), 287-314.

Ekman, P. (1993). Facial expression and emotion. American Psychologist, 48, 384–392.

Neidle, C., Kegl, J., MacLaughlin, D., Bahan, B., Lee, R. G. (2000). The syntax of American Sign Language. Functional categories and hierarchical structure. Cambridge: MIT Press.

Wilbur, R. (2000). Phonological and prosodic layering of non-manuals in American Sign Language. W: K. Emmorey, H. Lane (red.), The signs of language revisited. An anthology to honor Ursula Bellugi and Edward Klima. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Wilbur, R., Patschke, C. (1999). Syntactic correlates of the brow raise in ASL. Sign Language and Linguistics, 2(1), 3-41.

Sandler, W. , Lillo-Martin, D. (2006). Sign language and linguistic universals. Cambridge: Cambridge University Press.

Tomaszewski, P. (2010). Fonologia wizualna polskiego języka migowego. Warszawa: MATRIX.

Zeshan, U. (2004). Hand, head, and face: Negative constructions in sign languages. Linguistic Typology, 8, 1-58.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu całości kursu student:

WIEDZA:

- posiada lingwistyczną wiedzę o sygnałach niemanualnych, a także rozumie dobrze fonologiczną, leksykalną, gramatyczną i prozodyczną rolę tych komponentów w języku migowym;

- zna podstawowe pojęcia gramatyki mimicznej języka migowego oraz podstawy terminologii gramatycznej dotyczącej sygnałów niemanualnych;

- ma uporządkowaną wiedzę ogólną na temat językoznawstwa;

- posiada usystematyzowaną wiedzę z zakresu gramatyki mimicznej języka migowego.

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać autentyczne wypowiedzi migowe bogate w sygnały niemanualne z Internetu oraz rozwijać umiejętności profesjonalne w zakresie językoznawstwa stosowanego;

- umiejętnie wykorzystuje podstawową wiedzę do wyjaśniania poprawności gramatycznej przy użyciu sygnałów niemanualnych w produkcji słów migowych, wyrażeń, zdań;

- prawidłowo przeprowadza prostą analizę intonacyjną/prozodyczną zdania migowego opartą na przyswojonej wiedzy.

- prawidłowo używa sygnałów niemanualnych przy produkcji słów migowych, wypowiedzi zdaniowych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- ma świadomość, że sygnały niemanualne stanowią istotną część języka migowego;

- przejawia krytyczną postawę wobec nieudanego użycia sygnałów niemanualnych w konstrukcjach gramatycznych;

- różnicuje warianty sygnałów niemanualnych pod kątem oficjalności i nieoficjalności;

- jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role i dbając o przestrzeganie odpowiednich zasad etyki naukowej i zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

Ocena ciągła obejmuje:

-- obecność na zajęciach (dozwolone dwie nieobecności);

-- aktywne uczestnictwo w zajęciach;

-- systematyczne przygotowywanie zadanego materiału;

-- kolokwia pisemne i "migowe".

Próg zaliczeniowy ocenianych prac to 60%. Wszystkie prace śródsemestralne i semestralne, kolokwia, są oceniane według następującej skali procentowej poprawności:

0-59% = ndst, (2.0)

60-67% = dst, (3.0)

68-75% = dst+ (3.5)

76-83% = db, (4.0)

84-91% = db+, (4.5)

92-98% = bdb. (5.0)

99-100%= bdb.! (5.0!)

Zaliczenie przedmiotu

Zaliczenie ocenia się na podstawie stopnia opanowania materiału w teorii i w praktyce.

Zaliczenie oceniane jest według następującej skali:

0-59% = ndst, (2.0)

60-67% = dst, (3.0)

68-75% = dst+ (3.5)

76-83% = db, (4.0)

84-91% = db+, (4.5)

92-98% = bdb. (5.0)

99-100%= bdb.! (5.0!)

Student zobowiązany jest do uczęszczania na wszystkie zajęcia. Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności na 30h zajęć kontaktowych w poszczególnym. W przypadku więcej niż dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności, student powinien zwrócić się do wykładowcy z prośbą o wyznaczenie formy zaliczenia materiału z zajęć, na których był nieobecny. Nieusprawiedliwiona nieobecność na 50% zajęć (lub więcej) skutkuje oceną niedostateczną z kursu.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Zoom, Google Meet lub innych zalecanych przez Uniwersytet.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kalata-Zawłocka, Piotr Tomaszewski
Prowadzący grup: Piotr Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Tomaszewski
Prowadzący grup: Piotr Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)