Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura i historia obszaru języka C - polski język migowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-L3-KOJCM
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kultura i historia obszaru języka C - polski język migowy
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski język migowy
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs stanowi wielostronne ujęcie humanistyczne problematyki historycznej i kulturowej danego obszaru językowego. Celem kursu jest wszechstronne zaznajomienie studentów z szerokim kontekstem historycznym, społecznym i kulturowym oraz ich przygotowanie do pracy ze społecznością Głuchych. Treści nauczania stanowią następujące zagadnienia:

- depatologizacja głuchoty;

- kulturowe i językowe aspekty społeczności Głuchych;

- socjologiczne spojrzenie na społeczność Głuchych;

- sztuka Głuchych - Deaf Art (w tym literatura w języku migowym);

- tożsamość kulturowa Głuchych;

- folklor, zwyczaje i obyczaje w kulturze Głuchych;

- historia edukacji Głuchych;

- historyczne uwarunkowania języka migowego;

- patriotyzm Głuchych;

- historia ruchów społecznych Głuchych;

- Shoah głuchych Żydów;

- homoseksualizm w społeczności Głuchych.

Pełny opis:

Kurs stanowi wielostronne ujęcie humanistyczne problematyki historycznej i kulturowej danego obszaru językowego. Celem kursu jest wszechstronne zaznajomienie studentów z szerokim kontekstem historycznym, społecznym i kulturowym oraz ich przygotowanie do pracy ze społecznością Głuchych.

W szególności studenci zapoznają się z językowymi, kulturowymi, psychologicznymi i socjologicznymi aspektami funkcjonowania społeczności Głuchych (prezentacja niemedycznego modelu głuchoty), rolą głuchoty jako czynnika integracji kulturowej, problematyką dyskryminacji ze względu na głuchotę w kontekście kulturowym i społecznym, elementami sztuki Głuchych.

Treści nauczania stanowią następujące zagadnienia:

- depatologizacja głuchoty

- kulturowe i językowe aspekty społeczności Głuchych

- socjologiczne spojrzenie na społeczność Głuchych

- sztuka Głuchych - Deaf Art;

- tożsamość kulturowa Głuchych;

- folklor, zwyczaje i obyczaje w kulturze Głuchych

- historia edukacji Głuchych;

- historyczne uwarunkowania języka migowego;

- patriotyzm Głuchych;

- historia ruchów społecznych Głuchych;

- Shoah głuchych Żydów;

- homoseksualizm w społeczności Głuchych.

Szczegółowe programy w ramach kursu ustalają prowadzący w poszczególnych grupach zajęciowych.

Nakład pracy studenta:

60 godzin – obecność na zajęciach (2 ECTS)

40 godzin – praca własna: czytanie i analiza zadanych lektur i literatury, przygotowanie do zaliczenia (2 ECTS)

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

WIEDZA

- zna i rozumie relacje między językami i ich rolę w kulturze (K1_W07),

- zna w zarysie kulturę i literaturę studiowanych języków, rozumie rolę języka w komunikacji między ludźmi i kulturami (K1_W10),

- zna i rozumie różnice kulturowe będące istotnym czynnikiem kształtowania się społeczeństw wielokulturowych we współczesnym świecie, zna w ogólnym zarysie realia społeczno-ekonomiczne i prawne w obszarach związanych ze studiowanymi językami (K1_W11),

- zna i rozumie funkcjonowanie instytucji kultury i ma orientację w obszarach związanych ze studiowanymi językami (K1_W12),

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi krytycznie analizować teksty jako wytwory kultury, potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować autentyczne teksty w dwóch studiowanych językach obcych oraz rozwijać umiejętności profesjonalne w zakresie językoznawstwa stosowanego oraz literaturoznawstwa (K1_U01),

- potrafi rozpoznawać charakterystyczne elementy kulturowe oraz właściwie interpretować zachodzące przemiany społeczno-historyczne w odniesieniu do realiów danego obszaru językowego (dwóch studiowanych języków obcych) (K1_U03 ),

- potrafi określić priorytety i zaplanować działania służące ich realizacji, rozumiejąc potrzebę samokształcenia i ustawicznego podnoszenia kwalifikacji, w tym praktycznych kompetencji językowych (K1_U12),

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- jest gotów do adekwatnego identyfikowania i rozstrzygania dylematów komunikacji międzyjęzykowej, spowodowanych asymetrią systemów językowych i różnicami kulturowymi, przestrzegając wzorców zachowań etycznych i zasięgając opinii ekspertów (K1_K01),

- jest gotów do uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu, kraju i Europy, korzystając zarówno z tradycyjnych, jak i nowoczesnych form i środków przekazu (K1_K03),

- jest gotów podejmować działania w komunikacji międzyjęzykowej/wielojęzycznej służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego danego regionu lub kraju (K1_K04),

- jest gotów do odpowiedzialnego kierowania grupą (w ramach zespołowego projektu badawczego lub praktycznego - np. edukacyjnego, wielokulturowego i wielojęzycznego), przyjmując odpowiedzialność za efekty jej pracy (K1_K05),

- jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role (w tym rolę mediatora językowego i kulturowego) i dbając o przestrzeganie zasad etyki zawodowej (w zależności od wybranego modułu - etyki zawodowej tłumacza lub nauczyciela) (K1_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Każdy z prowadzących indywidualnie ustala formę egzaminu (z zastrzeżeniem, że ocenie podlega osobno semestr zimowy i letni). Szczegółowe zasady uzyskania oceny końcowej znajdują się w opisie grupy zajęciowej.

Ogólne kryteria oceny:

5 - 100-90%

4+ - 85-89%

4 - 80-84%

3+ 70-79%

3 - 60-69%

Wymagania na zaliczenie:

Obecność i zadowalająca praca na zajęciach, systematyczne i terminowe przygotowywanie się na zajęcia, rzetelne wykonanie wskazanych zadań w czasie zajęć, zaliczenie śródsemestralnych testów kontrolnych i/lub sprawdzianu końcowego.

Zaliczenie poprawkowe odbywa się w tej samej formie i na takich samych warunkach, jak zaliczenie w zwykłym terminie, chyba że nie jest to możliwe ze względów organizacyjnych (wówczas forma zaliczenia może ulec zmianie).

Dopuszczalna liczba nieobecności: 2 nieobecności na semestr (w przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu dwóch nieobecności student powinien zwrócić się do wykładowcy z prośbą o wyznaczenie formy zaliczenia materiału z zajęć; jeśli nieobecności jest więcej niż 50%, stanowi to podstawę do niezaliczenia przedmiotu w świetle Regulaminu Studiów).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kalata-Zawłocka, Piotr Tomaszewski
Prowadzący grup: Piotr Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)