Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia Ukrainy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3222-30HU1W-N
Kod Erasmus / ISCED: 08.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Ukrainy
Jednostka: Katedra Ukrainistyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student musi posiadać zainteresowanie historią Ukrainy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień politycznych, gospodarczych i religijnych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć będzie historia Ukrainy na przestrzeni IX — końca XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem procesów politycznych, społecznych, religijnych i gospodarczych. Przedmiot przedstawia dzieje ziemi i narodu ukraińskiego od starożytności do rozpadu ZSRS ze szczególnym uwzględnieniem kwestii politycznych, etnicznych, militarnych i religijnych. Wiele uwagi poświęca się rozwojowi procesów państwowotwórczych (państwa-księstwa słowiańskie; Wielkie Księstwo Litewskie, Rzeczpospolita Obojga Narodów) zachodzących na Ukrainie oraz stosunkom z innymi krajami. Omawia się wpływ innych narodów na rozwój ziem ukraińskich. Analizuje się również rozwój historyczny narodu ukraińskiego oraz proces kształtowania się tego narodu, jego świadomości narodowej i państwowości.

Pełny opis:

1. Etnogeneza Ukraińców. Pierwsi władcy wschodniosłowiańscy na ziemiach Ukrainy (IX-X w.). Ruś Kijowska za panowania Włodzimierza Wielkiego i Jarosława Mądrego. Rozbicie dzielnicowe. Inwazja Mongolska i jej skutki.

2. Ruś Halicko-Wołyńska. Ziemie ukraińskie w składzie Korony Polskiej (XIV-XVI w.). Ziemie Ukrainy w składzie Wielkiego Księstwa Litewskiego (XIV-XVI w.). Unie polsko-litewskie a Ukraina.

3. Sytuacja religijna na ziemiach Ukrainy w XIV-XVII w. Wojny kozackie. Rozbiory Rzeczypospolitej. Ukraina w Imperium Habsburgów.

4. Ziemie Ukrainy w XIX w. (w składzie Imperium Rosyjskiego i Austrii).

5. Narodziny ukraińskiego ruchu narodowego. Pierwsze organizacje i partie ukraińskie.

6. Ukraina na w czasie I wojny światowej. Sytuacja społeczno-polityczna i gospodarcza.

7. Proklamowanie i funkcjonowanie Ukraińskiej Republiki Ludowej (1918-1921). Proklamowanie i funkcjonowanie Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej Ukraińskiej Republiki Ludowe.

8. Ukraina Sowiecka w 1921—1939.

9. Mniejszość ukraińska w II Rzeczypospolitej. Ukraina w latach 1939-1941.

10. Ukraina pod okupacją niemiecką. Kolaboracja i opór.

11. Stosunki polsko-ukraińskie w czasie II wojny światowej.

12. Ukraińska SRR w latach 1945-1953.

13. Ukraina Sowiecka w 1953-1985. Ruch dysydencki na Ukrainie.

14. "Pieriestrojka" i odrodzenie narodowe (1985-1991).

15. Uzyskanie przez Ukrainę niepodległości.

Prowadzący zastrzega sobie prawo do drobnych zmian w programie.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Literatura:

Obowiązkowe podręczniki: N. Jakowenko, Historia Ukrainy od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku, Instytut Europy Środkowo – Wschodniej, Lublin 2000; w. A. Serczyk, Historia Ukrainy, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków 2001.

Literatura do wyboru: N.Jakowenko, Druga strona lustra. Z historii wyobrażeń i idei na Ukranie XVI-XVIIIw., pod red. naukową T.Chynczewskiej – Hennel, Warszawa 2111; J. Tazbir, Państwo bez stosów, Universitas, Kraków 2000; Z. Wójcik, Dzikie Pola w ogniu. O Kozaczyźnie w dawnej Rzeczypospolitej, Wiedza Powszechna, Warszawa 1968; W. A. Serczyk, Na dalekiej Ukrainie, dzieje Kozaczyny do 1648 roku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1984; tegoż, Na płonącej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny 1648-1651, Książka i Wiedza, Warszawa 1998; tegoż, Hajdamacy, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972;

T. Chynczewska – Hennel, Świadomość narodowa szlachty ukraińskiej i Kozaczyzny od schyłku XVI do połowy XVII w., PWN Warszawa 1985; M. Drozdowski, Religia i Kozaczyzna w Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVII wieku, Wydawnictwo DIG, Warszawa 2008; Między sobą. Szkice historyczne polsko – ukraińskie, pod red. T. Chynczewskiej – Hennel i N. Jakowenko, Instytut Europy Środkowo – wschodniej, Lublin 2000.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu badania z zakresu nauk historycznych w dziedzinie ukrainistyki; ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną oraz terminologię (S1_W01)  

 

Student potrafi merytorycznie uargumentować wyniki swoich badań w dziedzinie ukraińskiej historii od czasów najdawniejszych do współczesności (S1_U05)       

 

Student potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie (S1_U11) 

 

Student potrafi analizować proces kształtowania się narodu ukraińskiego (S1_U12) 

 

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy (S1_K01) 

 

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych (S1_K02)   

Metody i kryteria oceniania:

Na egzaminie wymagana jest znajomość faktograficzna, umiejętność rozumienia procesów historycznych oraz umiejętność samodzielnego myślenia. Egzamin obejmuje najważniejsze wydarzenia z historii Ukrainy okresu nowożytnego. Proponuję opisanie kilku wybranych zagadnień.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadetta Wójtowicz-Huber
Prowadzący grup: Bernadetta Wójtowicz-Huber
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studentów z procesami i wydarzeniami historycznymi zachodzącymi na ziemiach ukraińskich w okresie od X wieku do współczesności, a także przybliżenie podstawowych pojęć z zakresu historii Ukrainy.

Pełny opis:

W czasie zajęć duży nacisk położony zostanie na rozwój państwowości oraz ukraińskiej tożsamości narodowej w świetle dotychczasowych interpretacji historiograficznych (ukraińskiej, polskiej, rosyjskiej). Innym ważnym aspektem będzie kwestia wpływów kulturowo-religijnych i cywilizacyjnych na ziemiach ukraińskich (Wschód-Zachód).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

J. Hrycak, Historia Ukrainy, 1772-1999. Narodziny nowoczesnego narodu, Lublin 2000.

N. Jakowenko, Historia Ukrainy do końca XVIII wieku, Lublin 2003.

A.Chojnowski, J.J.Bruski, Ukraina, Warszawa 2006.

T. Olszański, Historia Ukrainy XX wieku, Warszawa 1994.

M. Riabczuk, Od Małorosji do Ukrainy, Kraków 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bohdan Hud
Prowadzący grup: Bohdan Hud
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)