Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka języka angielskiego dla celów literaturoznawstwa 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3301-2ST-CLIL1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka języka angielskiego dla celów literaturoznawstwa 1
Jednostka: Instytut Anglistyki
Grupy: Obowiązkowe zajęcia dla pierwszego roku studiów drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kurs ma dwa zasadnicze cele: Celem językowym niniejszego kursu jest praca nad podsystemami oraz umiejętnościami, które są niezbędne przy pisaniu artykułu naukowego i pracy magisterskiej. W zakresie merytorycznym kurs obejmuje czytanie i pisanie streszczeń, abstraktów i artykułów, które noszą cechy charakterystyczne (stylistyczne i/lub retoryczne) danego gatunku, jak również podstawowe zasady struktury informacji i ich zastosowanie w odpowiednich typach tekstów akademickich. Gatunki do analizy skorelowane są z polem akademickim wybranym przez uczestnika kursu.

W trakcie zajęć upowszechnia się wiedzę na temat przygotowywania prac zaliczeniowych i dyplomowych z poszanowaniem prawa, w tym prawa autorskiego związanego z ochroną własności intelektualnej.

Pełny opis:

Kurs skupia się na dwóch zasadniczych kwestiach:

A. Treści językowe W zakresie pracy nad językiem, celem kursu jest praktyka w następujących dziedzinach:

A.1.Słownictwo (podstawowe słownictwo w zakresie danej dziedziny, słownictwo akademickie, sposoby referowania faktów, danych, opisywania procesów, przytaczania opinii)

A.2. Gramatyka/ Gramatyka tekstu (czasy używane przy opisie źródeł i danych, użycie zdań złożonych, strony biernej, członów modalnych)

A.3. Funkcje (opis przyczyn i skutków, porównanie i kontrast, opis procesów i procedur)

A.4. Umiejętności (parafrazowanie, cytowanie, streszczanie tekstów akademickich w danej dziedzinie, dokumentowanie źródeł informacji)

B. Treści przedmiotowe Pod względem treści przedmiotowych, podczas kursu omówiony zostaje szeroki wachlarz tekstów związanych z dziedziną wybraną przez uczestnika kursu (literaturoznawstwem lub językoznawstwem)

Literatura:

Craswell, G. (2005). Writing for academic success : a postgraduate guide. London, SAGE. Creswell, J. W. (2009). Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. London, SAGE. Hart, C. (2005). Doing your masters dissertation : realizing your potential as a social scientist. London, Sage. McCarthy, M. and F. O'Dell (2008). Academic vocabulary in use. Cambridge, Cambridge University Press. Wallace, M. and A. Wray (2006). Critical reading and writing for postgraduates. London, Sage. Wray, A. and A. Bloomer (2006). Macpherson Robin: English for Writers and Translators. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

Efekty uczenia się:

Nabycie umiejętności pisania tekstów, o których mowa w opisie powyżej.

Kody w programie studiów: K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, KU07

Umiejętności: absolwent potrafi:

analizować badania oraz definiować, inicjować i prowadzić własne zadania badawcze, sformułować problem i wyznaczyć metodę, oszacować przydatność różnych koncepcji teoretycznych do prowadzenia badań filologicznych oraz do zróżnicowanych zastosowań praktycznych;

zidentyfikować różnorodność opinii zawartych w lekturach oraz przedstawionych w dyskusjach i wykorzystać je jako źródło inspiracji do samodzielnych działań; twórczo interpretować, analizować, hierarchizować, syntetyzować treści i zjawiska w ich wymiarze językowym, kulturowym, społecznym, historycznym, gospodarczym;

rozpoznawać symbole kultury i posługiwać się kodami kulturowymi w kontaktach z przedstawicielami kultur krajów obszaru języka angielskiego, i generalnie w interakcjach międzykulturowych, animować wydarzenia służące budowaniu postaw tolerancji;

wyszukiwać informacje w różnych źródłach, oceniać ich przydatność, interpretować je pod kątem teoretycznym i praktycznym w kontekście anglistycznym; korzystać z nowoczesnych technologii w ogólnym rozwoju własnym, procesie zdobywania wiedzy, badaniach, realizacji projektów, sytuacjach profesjonalnych;

współdziałać z innymi w ramach pracy zespołowej, wejść w przestrzeń dialogu międzykulturowego; inicjować i organizować działania pozwalające na realizację celów, w tym współtworzenie środowiska społecznego; potrafi inicjatywę własną dopasować i twórczo wykorzystać poprzez podejmowanie wiodącej roli w zespołach.

Metody i kryteria oceniania:

Średnia pozytywna ocena z prac pisemnych do wykonania w trakcie trwania kursu ze szczególnym uwzględnieniem abstraktu i streszczenia artykułu naukowego oraz eseju, będącego przeglądem literatury naukowej. Do 6 godzin zajęć przeznacza się na indywidualne konsultacje.

Zaliczenie poprawkowe polega na oddaniu zaległych prac i/lub ponownym napisaniu prac ocenionych negatywnie, ewentualnie na napisaniu prac/pracy dodatkowych/dodatkowej. Złożone prace muszą uzyskać pozytywną ocenę.

Dopuszcza się 2-3, usprawiedliwione, nieobecności - do decyzji konkretnego prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Babilas, Aneta Dybska, Aniela Korzeniowska, Dominika Lewandowska-Rodak, Zbigniew Możejko, Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic, Anna Pochmara-Ryżko, Maciej Rosiński, Izabela Szymańska, Przemysław Uściński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.