Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka brytyjska 1066-2000. Zarys

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3301-KB1414 Kod Erasmus / ISCED: 08.902 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sztuka brytyjska 1066-2000. Zarys
Jednostka: Instytut Anglistyki
Grupy: Fakultatywne przedmioty dla studiów dziennych z kultury brytyjskiej
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Kurs przeznaczony dla studentów pierwszego stopnia. Poświęcony historii sztuki brytyjskiej od czasów prehistorycznych do drugiej połowy XX wieku.

Pełny opis:

Kurs stanowi przegląd historii malarstwa i architektury brytyjskiej na przestrzeni od prehistorii do drugiej połowy XX wieku. Układ zajęć jest chronologiczny. Po przekrojowej prezentacji sztuki prehistorycznej, rzymskiej, celtyckiej, anglosaskiej przedstawiona jest sztuka średniowiecza, okresu panowania dynastii Tudorów, Stuartów. Następnie kurs skupia się na XVIII i XIX wieku, uwzględniając takie zagadnienia jak Oświecenie, powrót do natury, Romantyzm, rewolucję przemysłową, sztuką akademicką i prerafaelitów. Ostatnia część semestru poświęcona jest analizie sztuki XX wieku, z uwzględnieniem okresu modernizmu i dwóch wojen światowych.

W przypadku prowadzenia zajęć w systemie zdalnym - zajęcia będą odbywały się z użyciem platformy Moodle, Youtube, GoogleMeet. Większość zajęć będzie odbywać się asynchronicznie - studenci otrzymają materiały co tydzień poprzez USOSMail, co kilka tygodni przewidziane jest spotkanie online (GoogleMeet) w czasie rzeczywistym, w godzinach przewidzianych w programie na zajęcia.

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Dyżury dla studentów: poniedziałki 10.30-12.00 (GoogleMeet po umówieniu mailowym)

Literatura:

Książki i filmy dokumentalne poświęcone historii sztuki brytyjskiej.

Materiały internetowe dotyczące poszczególnych obrazów i muzeów w Wielkiej Brytanii.

Efekty uczenia się:

Wiedza: student zna najważniejsze przykłady malarstwa, rzeźby i architektury Wielkiej Brytanii

- student rozpoznaje najważniejszych przedstawicieli sztuk pięknych w historii sztuki brytyjskiej

- student zna podstawową metodologię naukową z dziedziny historii sztuki

Umiejętności: student potrafi rozpoznać i zanalizować najważniejsze przykłady dzieł sztuki brytyjskiej

- student potrafi zastosować odpowiednią metodologię naukową

- student potrafi biegle wypowiadać się w mowie i w piśmie w jęz. angielskim na tematy związane z zakresem kursu

Kompetencje społeczne: student jest gotów do świadomego uczestniczenia w kulturze

Kształcenie językowe na poziomie B2+.

Podczas dyskusji na zajęciach studenci nabywają umiejętności wyrażania myśli jasno, spójnie, logicznie i precyzyjnie, językiem poprawnym gramatycznie, fonetycznie i pod względem słownictwa

Metody i kryteria oceniania:

Testy w trakcie trwania semestru, końcowy egzamin ustny zawierający m.in. prezentację studenta na temat twórczości wybranego artysty.

Dopuszczalne jest 20% nieobecności.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.