Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia mody 1789-1914

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3301-KB2400 Kod Erasmus / ISCED: 08.903 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia mody 1789-1914
Jednostka: Instytut Anglistyki
Grupy: Fakultatywne przedmioty dla studiów dziennych z kultury brytyjskiej
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Kurs poświęcony jest zagadnieniom mody, jej znaczeniu dla stylu epoki oraz współzależnością pomiędzy modą a innymi aspektami kultury, takimi jak wystrój wnętrz, architektura i urbanistyka, malarstwo. Tematyka zajęć obejmuje symboliczne znaczenia mody, związki mody z warstwą społeczną, poziomy formalności mody, odpowiedniość stroju do okazji, plansze i magazyny rozpowszechniające modę. Obszerny blok zajęć poświęcony jest szczegółowej analizie stylów w modzie damskiej, męskiej i dziecięcej XIX wieku (wpływy klasyczne i romantyczne, moda okresu krynoliny i turniury, moda secesyjna) poprzez strój, bieliznę, nakrycia głowy, fryzurę, dodatki.

Pełny opis:

Kurs poświęcony będzie zagadnieniom mody, jej znaczeniu dla stylu epoki oraz współzależnością pomiędzy modą a innymi aspektami kultury. Przewidywana tematyka poszczególnych zajęć obejmuje:

1. Znaczenie mody w kulturze - Moda jako przejaw stylu w danym momencie historycznym. Symboliczne znaczenia mody.

2. Cyrkulacja mody: krawiectwo, ubiory gotowe, wyrób własny. Plansze i magazyny rozpowszechniające modę. Moda a warstwa społeczna.

3. Trzy poziomy formalności mody. Moda a obyczaje i styl życia. Wielka Brytania a reszta kontynentu.

4. Blok zajęć poświęcony szczegółowej analizie stylów w modzie damskiej XIX wieku - strój, bielizna, nakrycia głowy, fryzura, dodatki:

- moda okresu napoleońskiego, klasycyzm;

- moda antyklasyczna lat 20- i 30-tych, Romantyzm w modzie;

- moda okresu krynoliny;

- moda okresu turniury;

- moda końca wieku oraz moda edwardiańska.

5. Moda męska 1789-1914.

6. Moda dziecięca 1789-1914.

7. Odpowiedniość stroju do okazji: strój sportowy, podróżny, ubiory ślubne i żałobne.

8. Moda jako wyraz przekonań: bloomers, dress reform, estetyzm.

9. Związki mody z innymi formami wyrazu artystycznego. Moda a wystrój wnętrz, architektura i urbanistyka, malarstwo.

W przypadku prowadzenia zajęć w systemie zdalnym - zajęcia będą odbywały się z użyciem platformy Moodle, Youtube, GoogleMeet. Większość zajęć będzie odbywać się asynchronicznie - studenci otrzymają materiały co tydzień poprzez USOSMail, co kilka tygodni przewidziane jest spotkanie online (GoogleMeet) w czasie rzeczywistym, w godzinach przewidzianych w programie na zajęcia.

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Dyżury dla studentów: poniedziałki 10.30-12.00 (GoogleMeet po umówieniu mailowym)

Literatura:

Banach, Andrzej, O modzie XIX wieku. Warszawa: PIW, 1957.

Banach, Andrzej, Historia pięknej kobiety. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1960.

Banach, Andrzej, Portret wzorowego mężczyzny. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1965.

Boucher, Francois, Historia mody. Warszawa: Arkady: 2003.

Byrde, Penelope, Nineteenth Century Fashion. London: B.T. Batsford, 1992.

Gernsheim, Alison, Victorian and Edwardian Fashion. A Photographic Survey. New York: Dover Publications, 1963.

Mitchell, Sally, Daily Life in Victorian England. London: Greenwood Press, 1996.

Możdżyńska-Nawotka, Małgorzata, O modach i strojach. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2002.

Nunn, Joan, Fashion in Costume 1200-1980. London: Herbert Press, 1993.

Randall, Rona, The Model Wife. Nineteenth century style. London: Herbert Press, 1989.

Walkley, Christina, The Way to Wear' Em. 150 Years of Punch on Fashion. London: Peter Owen, 1985.

Efekty uczenia się:

Wiedza: student zna w poszerzonym stopniu odpowiednie słownictwo

- student zna zaawansowaną metodologię związaną z kulturoznawstwem w zakresie mody

- student ma zaawansowaną wiedzę na temat historycznego rozwoju mody

- student zna realia historyczne, społeczne, ekonomiczne itp. związane z historią mody i stroju

Umiejętności: student umie posługiwać się fachowym słownictwem dotyczącym mody

- student umie rozpoznawać stroje z XIX w. i umiejscowić je w odpowiedniej dekadzie

- student umie posługiwać się fachowym słownictwem z dziedziny mody

- student potrafi zastosować metodologię kulturoznawczą do analizy mody

- student potrafi przedstawić zdobytą wiedzę w formie pisemnej i ustnej

- student potrafi rozpoznawać symbole kultury i kody kulturowe związane z modą

Kompetencje społeczne:

- student jest gotów w świadomy sposób uczestniczyć w kulturze (np. analizując filmy kostiumowe)

- student jest gotów odnosić się z tolerancją i szacunkiem do odmiennych zachowań kulturowych

Podczas dyskusji na zajęciach studenci nabywają umiejętności wyrażania myśli jasno, spójnie, logicznie i precyzyjnie, językiem poprawnym gramatycznie, fonetycznie i pod względem słownictwa.

Metody i kryteria oceniania:

Krótkie prace pisemne/prezentacje w ciągu trwania semestru, testy sprawdzające online. Końcowy egzamin ustny.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.