Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia rodziny 1700-1914

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3301-KB241 Kod Erasmus / ISCED: 08.903 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia rodziny 1700-1914
Jednostka: Instytut Anglistyki
Grupy: Fakultatywne przedmioty dla studiów dziennych z kultury brytyjskiej
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Kurs przeznaczony dla studentów drugiego stopnia, poświęcony jest zagadnieniom życia prywatnego i rodzinnego w XVIII i XIX wieku. Część pierwsza skupia się na omówieniu nowego modelu blisko zżytej rodziny, coraz bardziej skoncentrowanej na dzieciach. Część druga prezentuje model rodziny wiktoriańskiej, szczególnie pod względem różnic i podobieństw wobec wcześniejszej epoki. Przykłady oraz liczne ilustracje dotyczą zarówno rodziny królewskiej jak i jej uboższych poddanych. Tematyka zajęć obejmuje między innymi męskie i kobiece role społeczne, sentymentalizację dzieciństwa, społeczne rytuały przejścia oraz stosunek do seksualności.

Pełny opis:

Plan kursu:

1. Sposoby badania relacji rodzinnych, metody badawcze i podstawowe zagadnienia historii rodziny.

2. Wiek XVIII: małżeństwo przyjacielskie. Relacje pomiędzy małżonkami. Nacisk na osobistą wolność i dążenie do przyjemności. Rousseau, Voltaire.

3. Wiek XVIII: relacje rodzice-dzieci. Zmiana znaczenia dziecka dla rodziny. Nowa Matka - ideał i rzeczywistość. Koncepcje Rousseau na temat życia rodzinnego (Emile). Popularyzacja karmienia piersią.

4. Prawna strona małżeństwa. The Matrimonial Causes Act. Nieformalne sposoby zawierania małżeństw. Legalne i nielegalne sposoby rozwiązywania związku małżeńskiego.

5. Ciągłość i zmiana w życiu rodzinnym na przestrzeni od XVIII do XIX wieku. Wolnomyśliciele i wartości mieszczańskie. Odrębne sfery kobiet i mężczyzn.

6. Rodzina królewska w XVIII i XIX wieku jako przykład zmian dominującego modelu życia rodzinnego. Nowy ideał monarchii jako modelowej rodziny.

7. Wiek XIX: mężczyźni i kobiety. Role płci w rodzinie wiktoriańskiej. Funkcje służby domowej. Rytuałyy religijne w rodzinie.

8. Wiek XIX: małżeństwo mieszczańskie - mit i rzeczywistość.

9. Rytuały przejścia i sposoby spędzania wolnego czasu w Anglii wiktoriańskiej. Zaloty, ślub, żałoba. Odwiedziny, wakacje, święta.

10. Dzieciństwo wiktoriańskie: sentymentalizm a rzeczywistość. Stosunek do zwierząt.

11. Seksualność w Anglii wiktoriańskiej: seks w małżeństwie, antykoncepcja, prostytucja, obsesja masturbacji.

12. Edukacja wiktoriańska: klasa i płeć w edukacji. Zaangażowanie państwa w sprawy prywatne obywateli.

13. Zmiana i ciągłość po XIX wieku. Epoka edwardiańska. Zmniejszenie liczebności rodziny, prawa kobiet, spadek znaczenia służby domowej.

W przypadku prowadzenia zajęć w systemie zdalnym - zajęcia będą odbywały się z użyciem platformy Moodle, Youtube, GoogleMeet. Większość zajęć będzie odbywać się asynchronicznie - studenci otrzymają materiały co tydzień poprzez USOSMail, co kilka tygodni przewidziane jest spotkanie online (GoogleMeet) w czasie rzeczywistym, w godzinach przewidzianych w programie na zajęcia.

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Dyżury dla studentów: poniedziałki 10.30-12.00 (GoogleMeet po umówieniu mailowym)

Literatura:

Abbott, Mary, Family Ties. English Families 1540 - 1920. London and N.Y.: Routledge, 1993.

Anderson, Michael, Approaches to the History of the Western Family 1500 - 1914. London: MacMillan, 1980.

Badinter, Elizabeth, Historia miłości macierzyńskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen, 1998.

Bartley, Paula, The Changing Role of Women 1815-1914. London: Hodder and Stoughton, 1996.

Chartier, Roger ed., Historia Życia Prywatnego. Tom 3. Od renesansu do oświecenia. Wrocław: Ossolineum, 1999.

Davies, Jennifer, The Victorian Kitchen. London: BBC Books, 1989.

Houghton, Walter E., The Victorian Frame of Mind. New Haven and London: Yale U.P., 1976.

Mitchell, Sally, Daily Life in Victorian England. London: Greenwood Press, 1996.

Perrot, Michelle ed., Historia Życia Prywatnego. Tom 4. Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej. Wrocław: Ossolineum, 1999.

Randall, Rona, The Model Wife. Nineteenth-century style. London: the Herbert Press, 1989.

Stone, Lawrence, The Family, Sex and Marriage in England 1500-1800. London: Penguin, 1979.

Stone, Lawrence, The Road to Divorce. England 1530-1987. Oxford: Oxford University Press, 1992.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student poznaje najważniejsze nurty i kierunki badań kulturoznawczych w ramach filologii angielskiej.

Student pogłębia wiedzę o złożoności kultur jako systemów, przyjmując za podstawę antropologię kultury.

Student zgłębia realia historyczne, polityczne, kulturowe i społeczne krajów obszaru języka angielskiego.

Umiejętności:

Student rozwija umiejętność posługiwania się terminologią kulturoznawczą właściwą dla filologii angielskiej.

Student potrafi zastosować metodologię kulturoznawczą.

Kompetencje:

Student świadomie uczestniczy w kulturze.

Student ma potrzebę wyrażania siebie w sposób spójny, przejrzysty i logiczny w celu efektywnego funkcjonowania w kontaktach z innymi.

Kształcenie językowe na poziomie B2+.

Podczas dyskusji na zajęciach studenci nabywają umiejętności wyrażania myśli jasno, spójnie, logicznie i precyzyjnie, językiem poprawnym gramatycznie, fonetycznie i pod względem słownictwa

Metody i kryteria oceniania:

Prace pisemne i testy w trakcie trwania kursu, końcowy egzamin ustny.

Dozwolone jest 20% nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Babilas
Prowadzący grup: Dorota Babilas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.