Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura angielska 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3301-L1EL1 Kod Erasmus / ISCED: 09.201 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Literatura angielska 1
Jednostka: Instytut Anglistyki
Grupy: Obowiązkowe zajęcia dla pierwszego roku studiów pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Kurs zakłada znajomość języka angielskiego na poziomie (przynajmniej) B2+

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów I stopnia z diachronicznym i synchronicznym opisem literatury brytyjskiej od średniowiecza do romantyzmu poprzez charakterystykę epok, przedstawienie najważniejszych twórców reprezentujących poszczególne epoki, style i gatunki literackie; a także poprzez uwzględnienie różnych możliwości interpretacyjnych wynikających z przyjęcia konkretnej metodologii. Szczegółowa analiza wybranych fragmentów ma przygotować studentów do dalszej samodzielnej pracy z tekstem literackim

Pełny opis:

Ćwiczenia mają charakter propedeutyczny. Semestr I koncentruje się na analizie i interpretacji literatury od okresu anglosaskiego do początków romantyzmu.

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z diachronicznym i synchronicznym opisem literatury brytyjskiej od średniowiecza do romantyzmu poprzez charakterystykę epok, przedstawienie najważniejszych twórców reprezentujących poszczególne epoki, style i gatunki literackie; a także poprzez uwzględnienie różnych możliwości interpretacyjnych wynikających z przyjęcia konkretnej metodologii. Szczegółowa analiza wybranych fragmentów ma przygotować studentów do dalszej samodzielnej pracy z tekstem literackim.

Literatura:

Obowiązująca lista lektur:

1. The Dream of the Rood

2. G. Chaucer, the General Prologue to:

3. G. Chaucer, Canterbury Tales a selected tale

4. Sir Gawain and the Green Knight

5. W. Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream , or other comedy

6. W. Shakespeare, Hamlet or other tragedy

7. Metaphysical Poets: i.e. John Donne, G. Herbert, a selection of amorous and religious

lyrics

8. J. Milton, Paradise Lost (Invocation, Book IX)

9. A. Pope, The Rape of the Lock

10. J. Austen, Pride and Prejudice, or Northanger Abbey

Teksty uzupełniające zostaną wybrane przez prowadzącego zajęcia.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student opanuje następujące umiejętności i zdobędzie następujące sprawności:

Wiedza:

Student zna

K_W01 w zaawansowanym stopniu specyfikę filologii angielskiej w odniesieniu do dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych

K_W02 w zaawansowanym stopniu kluczową terminologię, główne metody i teorie badań nad literaturą i kulturą w ramach filologii angielskiej omawiane podczas wykładów

K_W04 w zaawansowanym stopniu powiązania języka i literatury z procesami historyczno-kulturowymi omawianymi podczas wykładów

Umiejętności

Student potrafi:

K_U01 posługiwać się terminologią i aparatem pojęciowym z zakresu literaturoznawstwa, np.epos, romans, poemat heroikomiczny, romantyzm, wzniosłość, realizm, monolog dramatyczny, modernizm, literatura postmodernizmu, itd.

K_U03 analizować i syntetyzować treści i zjawiska językowe, literackie i kulturowe w kontekście społecznym, historycznym i gospodarczym

Kompetencje społeczne

Student jest gotów do

K_K03 wzięcia odpowiedzialności za pracę własną i poszanowania pracy innych, dbając o przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz zasad i norm etycznych w działaniach projektowych i innych aktywnościach podejmowanych w ramach pracy zawodowej, wolontariatu itp.

K_K06 dbałości o zachowanie dziedzictwa kulturowego z równoczesnym poszanowaniem różnorodnych zachowań kulturowych i poglądów jednostkowych

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są trzy nieobecności.

Kryteria oceny i format zaliczenia/zaliczenia poprawkowego zależy do prowadzącego zajęcia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Błaszkiewicz, Barbara Kowalik, Małgorzata Łuczyńska-Hołdys, Magdalena Pypeć, Marzena Sokołowska-Paryż, Przemysław Uściński
Prowadzący grup: Bartłomiej Błaszkiewicz, Grażyna Bystydzieńska, Alicja Kitlasz, Barbara Kowalik, Małgorzata Łuczyńska-Hołdys, Magdalena Pypeć, Przemysław Uściński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Łuczyńska-Hołdys
Prowadzący grup: Bartłomiej Błaszkiewicz, Maria Błaszkiewicz, Barbara Kowalik, Małgorzata Łuczyńska-Hołdys, Magdalena Pypeć, Przemysław Uściński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.