Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia w pisaniu I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3301-L1PAWP1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia w pisaniu I
Jednostka: Instytut Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kursu jest udoskonalenie umiejętności studentów w pisaniu po angielsku. Program kursu obejmuje szereg zagadnień związanych z pisaniem tekstów akademickich, takich jak organizacja tekstu na poziomie akapitu, styl oraz środki budowania spójności tekstu.

Pełny opis:

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

1. Organizacja tekstu na poziomie akapitu (1):

a. zdanie wprowadzające

b. przedstawianie argumentów

c. pisanie wniosków i podsumowań

2. Organizacja tekstu na poziomie akapitu (2):

a. budowanie spójności tekstu

b. logiczne uszeregowanie informacji w tekście

3. Różne typy organizacji tekstu (1):

a. narracja i opis

b. definicja i klasyfikacja

4. Różne typy organizacji tekstu (2):

a. porównanie i kontrastowanie

b. przyczyna i skutek

5. Response paragraph

6. Od akapitu do eseju:

a. akapit wstępny

b. zakończenie

7. Proces tworzenia tekstu:

a. przed przystąpieniem do pisania

b. pisanie konspektu

c. pisanie i redagowanie wersji roboczej

8. Analiza typowych błędów w zdaniu:

a. krótkie zdania/długie zdania

b. błędy syntaktyczne i gramatyczne

c. interpunkcyjne

d. rzeczowe i logiczne

Literatura:

Arnold, J. & J. Harmer, Advanced Writing Skills, Longman 1978.

Cory, Hugh, Advanced Writing with English in Use, OUP 1996.

Hogue, Ann First Steps in Academic Writing, Pearson Longman 2008

Jordan, R.R., Academic Writing, Longman 1997.

Macpherson, R., Advanced Written English, PWN 2007.

---. English for Academic Purposes, PWN 2012.

---. English for Writers and Translators, PWN 1996.

Oshima, Alice & Anne Hogue, Writing Academic English, Longman 1999.

Trzeciak, S. & S.E.Mackay, Study Skills for Academic Writing, Prentice Hall 1994.

Efekty uczenia się:

Student umie pisać krótkie wypowiedzi w formie akapitów w sposób składny i logiczny i dobrać najodpowiedniejsze argumenty do poparcia swojej tezy bądź opinii. Rozróżnia styl formalny i nieformalny i umie je zastosować w wypowiedzi pisemnej. Zna również podstawowy elementy dyskursu akademickiego i podstawowe zasady pisania korespondencji formalnej.

Kody w programie studiów: K_U03, 4, 5, 7,11

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie regularnego uczęszczania na zajęcia i wykonania wszystkich zadanych prac pisemnych. Prace te oceniane są biorąc pod uwagę poprawność językową, odpowiedni styl i rejestr, spójność wypowiedzi, dobór argumentów.

Zaliczenie poprawkowe polega na oddaniu zaległych prac i/lub ponownym napisaniu prac ocenionych negatywnie, ewentualnie na napisaniu prac/pracy dodatkowych/dodatkowej. Złożone prace muszą uzyskać pozytywną ocenę.

Dopuszcza się 2-3 usprawiedliwionych nieobecności - do decyzji konkretnego prowadzącego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-65ff8df66 (2023-01-24)