Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowe opracowania literatury dawnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-2NOLD1-L
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nowe opracowania literatury dawnej
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Założenia (opisowo):

Zainteresowanie wędrówką tematów i motywów między tekstami literackimi. Zainteresowanie intertekstualnością. Nie jest konieczna wcześniejsza znajomość utworów wymienionych w liście lektur.

Skrócony opis:

Nowe ujęcia wątków antycznych i biblijnych a także tradycyjnych motywów literatury i kultury niemieckiej. Literatura niemiecka jako część kultury europejskiej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest prześledzenie, jak literatura niemiecka uczestniczy w przepływie motywów i tematów literatury europejskiej. Z tego względu lista lektur nie ogranicza się do tekstów niemieckich, ale czerpie z różnych literatur, choć literatura niemiecka pozostaje w centrum uwagi.

Zajęcia podzielone są na trzy bloki. Pierwsze dwa poświęcone są odpowiednio nawiązaniom biblijnym i mitologicznym a trzeci dotyczy ważnych tekstów literatury niemieckiej. Nawiązania biblijne i mitologiczne wydają się tropem oczywistym, jednak nie banalnym. Przyjrzenie się, jak konkretne motywy i tematy biblijne i mitologiczne były realizowane w różnych epokach i krajach, pozwala zrozumieć mechanizm formowania się tradycji literackiej. Zarazem uświadamia, jakie treści i aspekty są istotne w poszczególnych epokach.

Nawiązania do ważnych tekstów niemieckich pozwalają na kilku przykładach (np. Pleśń o Nibelungach, Faust, Simplicissimus) przyjrzeć się temu, jak literatura niemiecka oddziaływała poza granicami własnego języka.

Literatura:

Lista lektur podawana jest przez osobę prowadzącą przedmiot w danym roku akademickim i dostępna w USOS w zakładce informacje o grupie.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu i zaliczeniu zajęć absolwent zna i rozumie:

historię literatury krajów niemieckiego obszaru językowego, podstawy komparatystyki literackiej,

teorie i metodologię z zakresu nauki o literaturze, komparatystyki kulturowej i literackiej,

powiązania historii i nauki o kulturze, literaturze krajów niemieckiego obszaru językowego z innymi dziedzinami nauki,

podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie nauki o kulturze i literaturze oraz w zakresie komparatystyki kulturowej i literackiej,

Absolwent potrafi

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje oraz rozwijać umiejętności badawcze z zakresu kultury i literatury krajów niemieckiego obszaru językowego oraz komparatystyki kulturowej i literackiej,

rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury, procesów i zjawisk kulturowych, właściwych dla krajów niemieckiego obszaru językowego oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym,

K_W02, K_W05, K_W07, K_W08, K_U01, K_U03

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna. Test pisemny. Szczegóły podaje prowadzący grupę w danym semestrze.

Praktyki zawodowe:

Nie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Górny
Prowadzący grup: Justyna Górny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)