Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawowe konteksty nauczania języków obcych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-2PKN2-Z
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawowe konteksty nauczania języków obcych
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
uprawnienia pedagogiczne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie dydaktyki nauczania języków obcych na wszystkich etapach edukacyjnych.

Zajęcia przeznaczone dla studentów drugiego roku studiów II stopnia na kierunku germanistyka, którzy pogłębiają wiedzę z zakresu dydaktyki nauczania języków obcych.

Zajęcia stanowią element przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego na wszystkich etapach edukacyjnych (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019; poz. 1450)).


* W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej, zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony pogłębieniu zagadnień z zakresu dydaktyki ogólnej (z elementami glottodydaktyki) na wszystkich etapach edukacyjnych.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany na II roku drugiego etapu studiów w formie warsztatów w semestrze III.

Warsztaty poświęcone są uszczegółowieniu i pogłębieniu takich zagadnień, jak:

1. Dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiczna. Przedmiot i zadania współczesnej dydaktyki. Dydaktyka ogólna a dydaktyki szczegółowe. Główne nurty myślenia o edukacji szkolnej i szkole.

2. Szkoła jako instytucja wspomagająca rozwój jednostki i społeczeństwa. Modele współczesnej szkoły. Szkolnictwo alternatywne. Program ukryty szkoły. Współczesne koncepcje nauczania. Modele profesjonalizmu i ich implikacje dla edukacji nauczycieli. Edukacja do refleksyjnej praktyki.

3. Proces nauczania – uczenia się. Środowisko uczenia się. Szkolne uczenie się. Cele kształcenia - źródła, sposoby formułowania i rodzaje. Zasady dydaktyki. Metody nauczania. Organizacja procesu kształcenia i pracy uczniów. Lekcja (jednostka dydaktyczna) i jej budowa. Style i techniki pracy z uczniami. Formy organizacji uczenia się. Środki dydaktyczne.

4. System oświaty. Organizacja i funkcjonowanie. Aspekty prawne funkcjonowania systemu oświaty i szkoły, elementy prawa oświatowego. Szkoła (w tym szkoła specjalna) i jej program. Europejski kontekst zmiany programu szkoły. Wzorce i modele programów nauczania. Programy przedmiotowe, międzyprzedmiotowe i blokowe. Programy autorskie. Ewaluacja programów. Treści nauczania. Plany pracy dydaktycznej.

5. Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne. Style kierowania klasą. Procesy społeczne w klasie. Integracja klasy szkolnej. Ład i dyscyplina w szkole i w klasie. Poznawanie uczniów i motywowanie ich do nauki. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie szkolnej. Edukacja włączająca. Indywidualizacja nauczania. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole.

6. Projektowanie działań edukacyjnych w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz szczególnych uzdolnień uczniów. Kategorie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i charakterystyka ich funkcjonowania. Formy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: przedszkola i szkoły ogólnodostępne, integracyjne oraz specjalne, klasy terapeutyczne, indywidualne nauczanie.

7. Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia. Wewnątrzszkolny system oceniania, sprawdziany i egzaminy zewnętrzne. Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów oraz efektywności dydaktycznej nauczyciela i jakości pracy szkoły.

8. Język jako narzędzie pracy nauczyciela. Porozumiewanie się w celach dydaktycznych – sztuka wykładania, sztuka zadawania pytań, sposoby zwiększania aktywności komunikacyjnej uczniów. Edukacyjne zastosowania mediów.

Literatura:

Arn, Ch.: Agile Hochschuldidaktik. Beltz Juventa Verlag: Weinheim/Basel 2017.

Barkowski, H./ H.-J. Krumm (Hrsg.): Fachlexikon Deutsch als Fremdsprache. A. Francke Verlag: Tübingen/ Basel 2010.

Czaplikowska, R./ Kubacki, A.D.: Methodik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache. Chrzanów 2016.

Gajewska, E./ J. Rokita-Jaskow (red.): Ocenianie w różnych kontekstach edukacyjnych. Neofilolog 54/1 (2020).

Hallet, W./ F. G. Königs (Hrsg.): Handbuch Fremdsprachendidaktik. Kallmeyer/ Klett Verlag: Seelze-Velber 2013.

Hallet, W.: Didaktische Kompetenzen. Lehr- und Lernprozesse erfolgreich gestalten. Klett Lernen und Wissen: Stuttgart 2006.

Karpeta-Peć, B./ Peć, J.: Pakiet metodyczny dla nauczycieli języków obcych III etapu edukacyjnego. Ośrodek Rozwoju Edukacji: Warszawa 2014. www. bc.ore.edu.pl/kontent/663/pakiet+metodyczny+3.pdf.

Sujecka-Zając, J./ A. Jaroszewska/ K. Szymankiewicz/ J. Sobańska-Jędrych: Rola materiałów dydaktycznych i form pracy na lekcji języka obcego. Instytut Germanistyki i Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 2014.

Kiel, E.: Unterricht sehen, analysieren, gestalten. Verlag Julius Klinkhardt: Bad Heilbrunn 2018.

Komorowska, H.: Metodyka nauczania języków obcych. Fraszka Edukacyjna: Warszawa 2005.

Kron, F. W./ Jürgens, E./ Standop, J.: Grundwissen Didaktik. Ernst Reinhardt Verlag: München/Basel 2014.

Kunter, M./ U. Trautwein: Psychologie des Unterrichts. Verlag Ferdinand Schöningh: Padeborn 2018.

Lehner, M.: Allgemeine Didaktik. Haupt Verlag: Bern/ Stuttgart/ Wien 2009.

Mayrberger, K.: Partizipative Mediendidaktik. Gestaltung der (Hochschul-)Bildung unter den Bedingungen der Digitalisierung. Beltz Juventa Verlag: Weinheim/ Basel 2019.

Sobańska-Jędrych, J./ B. Karpeta-Peć/ M. Torenc, M.: Rozwijanie zdolności językowych na lekcji języka obcego. Ośrodek Rozwoju Edukacji: Warszawa 2013.

Schart, M./ M. Legutke: Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung. Klett-Langenscheidt: München 2015.

Sujecka-Zając, J./ A. Jaroszewska/ K. Szymankiewicz/ J. Sobańska-Jędrych: Rola materiałów dydaktycznych i form pracy na lekcji języka obcego. Instytut Germanistyki i Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 2014.

Zawadzka, E.: Europejski wymiar edukacji w polskich kontekstach. W: Siek-Piskozub, T. (red.): European Year of Languages 2001. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: Poznań 2002, s. 55-64.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Absolwent posiada pogłębioną i szczegółową wiedzę z zakresu:

1. procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności dydaktycznej oraz ich prawidłowości i zakłóceń

K_W01

K_W02

2. współczesnych teorii dotyczących uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów

K_W17

K_W18

K_W20

3. projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, uwzględniającą specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzeniami w rozwoju na wszystkich etapach edukacyjnych

K_W18

K_W21

5. struktury i funkcji systemu edukacji − celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych

K_W02

K_W19

6. podmiotów działalności pedagogicznej (dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli) i partnerów szkolnej edukacji oraz specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych na wszystkich etapach edukacyjnych

K_W02

K_W19

7. specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych

K_W02

K_W19

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent:

1. potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu dydaktyki ogólnej do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji

K_U01

K_U17

2. potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu dydaktyki ogólnej w kontekście nauczania języka niemieckiego w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych

K_U01

K_U17

3. potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością dydaktyczną, korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i nowoczesnych technologii

K_U01

K_U15

4. posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywanie wyników obserwacji i formułowanie wniosków

K_U01

K_U17

5. potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych

K_U01

K_U15

6. potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań dydaktycznych oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej

K_U17

7. potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz zmian zachodzących w świecie i w nauce

K_U01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent:

1. ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych)

K_K01

K_K03

2. ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

K_K04

3. ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka

K_K04

4. ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów

K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Metody aktywizujące z dydaktyki szkoły wyższej, debata, dyskusja akademicka, elementy warsztatów dydaktycznych, symulacje kroków dydaktycznych, studium przypadku i in.

Warsztaty kończą się zaliczeniem na ocenę na podstawie obecności na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze) oraz bieżącej oceny aktywności studentów podczas zajęć..

* Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)