Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polsko-niemieckie związki literackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-2PZ2-Z
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polsko-niemieckie związki literackie
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zainteresowanie kulturą Polski i Niemiec

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczące związków i wzajemnego przenikania się kultury niemieckojęzycznej i polskiej, w perspektywie diachronicznej i synchronicznej.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczące związków i wzajemnego przenikania się kultury niemieckojęzycznej i polskiej, w perspektywie diachronicznej i synchronicznej. Studenci poznają przykładowe metody badania transferu kulturowego, interferencji, refrakcji itp. Omawiane problemy mają charakter propozycji, metody badania relacji polsko-niemieckich lub mogą proponować ujęcie diachroniczne i próbę systematyzacji relacji kultury i literatury polskiej i niemieckojęzycznej. W programie mogą pojawić się zarówno zagadnienia odgórnego/instytucjonalnego wspierania transferu, jak i rola poszczególnych przyjaźni czy osobistych relacji. Program, punkt ciężkości i metodologię każdorazowo określa prowadzący seminarium.

Literatura:

Każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu i zaliczeniu zajęć student zna:

- specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla germanistyki, którą jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej, terminologię z zakresu studiowanego kierunku na poziomie rozszerzonym

- powiązania kierunku germanistyka z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych

- podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

zjawiska naukowe i kulturalne w Polsce i krajach niemieckojęzycznych, a zwłaszcza ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach nowych badań i trendów w tych zakresach z innymi dyskursami humanistycznymi

- terminologię, teorię i metodologię z zakresu literaturoznawstwa krajów niemieckiego obszaru językowego

- współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych, obejmujących literaturoznawstwo krajów niemieckiego obszaru językowego

Symbole efektów kształcenia: K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_K02, K_U03, K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła przygotowania do zajęć, udział w dyskusji na zajęciach, kultura dyskusji, referaty, testy śródsemestralne i semestralne, egzamin ustny lub pisemny, praca semestralna.

Szczegółowe warunki zaliczenia podaje prowadzący daną grupę

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Górny
Prowadzący grup: Justyna Górny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jezierska-Wiśniewska
Prowadzący grup: Bożenna Chołuj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)