Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-2SM1smz-Z
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do sporządzenia pracy magisterskiej z zakresu badań językoznawczych, kulturoznawczych, literaturoznawczych i glottodydaktycznych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do sporządzenia pracy magisterskiej, wykształcenie umiejętności przygotowywania i pisania tekstu naukowego o rozbudowanej strukturze (rozprawy magisterskiej). Na zajęciach omawiane są następujące zagadnienia:

- wymagania stawiane pracom dyplomowym/magisterskim,

- struktura prac dyplomowych,

- zalecenia typograficzne,

- źródła informacji literaturowej (bazy danych publikacji naukowych),

- cechy stylu naukowego,

- sposoby cytowania, sporządzania przypisów i bibliografii,

- problematyka plagiatu naukowego - parafraza, kompilacja, nadużywanie prawa do cytatu, plagiat,

- przegląd metod badawczych z zakresu danej dyscypliny,

- wybrane aspekty kultury, literatury i języka niemieckiego obszaru językowego.

Literatura:

Podawana przez prowadzącego seminarium.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla germanistyki, którą jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej, terminologię z zakresu studiowanego kierunku na poziomie rozszerzonym;

powiązania kierunku germanistyka z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych;

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej;

terminologię, teorię i metodologię z zakresu językoznawstwa germańskiego i literaturoznawstwa krajów niemieckiego obszaru językowego;

współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych, obejmujące językoznawstwo germańskie i literaturoznawstwo krajów niemieckiego obszaru językowego.

Absolwent potrafi:

wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analizę wytworów kultury i zjawisk społecznych krajów niemieckiego obszaru językowego, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, w tym zaawansowanych technologii informacyjnych, przy zachowaniu zasad etyki, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie literaturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego;

samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie germanistyki i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową;

wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej.

Absolwent jest gotów do:

- respektowania zasad z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K03, K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła, czynne uczestnictwo w zajęciach i postępy w pisaniu pracy magisterskiej.

* Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sobańska
Prowadzący grup: Agnieszka Frączek, Michał Jamiołkowski, Piotr Kociumbas, Kamilla Najdek, Joanna Sobańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)