Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-2SM2-L
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 15.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Założenia (opisowo):

Seminarium przeznaczone jest dla studentów przygotowujących pracę dyplomową.

Skrócony opis:

Celem seminariów magisterskich jest dalszy rozwój umiejętności badawczych studentów oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego.

Pełny opis:

Celem seminariów magisterskich jest dalszy rozwój umiejętności badawczych studentów oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego. Zajęcia służą pogłębieniu umiejętności krytycznej analizy języka, wytworów kultury i zjawisk społecznych krajów niemieckiego obszaru językowego. Doskonalą umiejętność konstruowania narzędzi badawczych, opracowywania i prezentacji wyników badań. Na seminariach omawiane są wybrane zagadnienia z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i glottodydaktyki.

Literatura:

Podawana jest każdorazowo przez prowadzących seminaria.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla germanistyki, którą jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej, terminologię z zakresu studiowanego kierunku na poziomie rozszerzonym;

powiązania kierunku germanistyka z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych;

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej;

terminologię, teorię i metodologię z zakresu językoznawstwa germańskiego i literaturoznawstwa krajów niemieckiego obszaru językowego;

współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych, obejmujące językoznawstwo germańskie i literaturoznawstwo krajów niemieckiego obszaru językowego.

Absolwent potrafi:

wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analizę wytworów kultury i zjawisk społecznych krajów niemieckiego obszaru językowego, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, w tym zaawansowanych technologii informacyjnych, przy zachowaniu zasad etyki, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie literaturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego;

samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie germanistyki i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową;

wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej.

Absolwent jest gotów do:

- respektowania zasad z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

- uczestnictwa w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych

jego form; odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K03, K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie po złożeniu pracy dyplomowej.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Just
Prowadzący grup: Waldemar Czachur, Magdalena Daroch, Joanna Godlewicz-Adamiec, Anna Jaroszewska, Ewa Wojno-Owczarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Just
Prowadzący grup: Maria Biskup, Waldemar Czachur, Anna Jagłowska, Andrzej Kopacki, Robert Małecki, Joanna Sobańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)