Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstępna praktyka dydaktyczna – III i IV etap edukacyjny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-2WPD1-L
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstępna praktyka dydaktyczna – III i IV etap edukacyjny
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela języka niemieckiego (języka obcego) i konfrontowanie nabywanej wiedzy z zakresu glottodydaktyki z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

Zajęcia przeznaczone dla studentów II roku studiów II stopnia na kierunku germanistyka, którzy znają podstawy dydaktyki oraz psychopedagogiki z ukierunkowaniem na naukę języka niemieckiego.

Warunkiem rozpoczęcia wstępnej praktyki dydaktycznej jest zrealizowanie praktyki psychologiczno-pedagogicznej – III i IV etap edukacyjny.

Praktyka odbywa się równolegle z realizacją przedmiotów Glottodydaktyczne kompetencje nauczyciela 1, Glottodydaktyczne kompetencje nauczyciela 2, Glottodydaktyczne kompetencje nauczyciela 3, (komponent 2 modułu 3 Rozporządzenia MNiSzW z dnia 17 stycznia 2012r) .

Student posiada znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 wg ESOKJ.


Tryb prowadzenia:

w terenie
zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot dodatkowy poświęcony nabywaniu praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego w szkole ponadpodstawowej (III etap edukacyjny).

Wstępna praktyka dydaktyczna realizowana jest w samodzielnie wybranych szkołach ponadpodstawowych, ewentualnie również w innych placówkach realizujących kształcenie w języku niemieckim (ewentualnie również częściowo w innych językach obcych).

Wstępna praktyka dydaktyczna obejmuje 60 godzin dydaktycznych (lekcji języka niemieckiego, ewentualnie częściowo lekcji innych języków obcych) i ma charakter obserwacyjny.

Wstępna praktyka dydaktyczna może być realizowana w formie zdalnej.

Pełny opis:

W trakcie wstępnej praktyki dydaktycznej następuje kształtowanie kompetencji dydaktycznych w zakresie nauczania języka niemieckiego na III i IV etapie edukacyjnym poprzez:

1) zapoznanie się ze specyfiką szkół ponadpodstawowych i ewentualnie innych placówek realizujących kształcenie w języku niemieckim (ewentualnie również w innych językach obcych), w szczególności poznanie realizowanych przez nie zadań dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji;

2) obserwowanie: czynności podejmowanych przez nauczycieli na lekcjach języka niemieckiego (języków obcych) na III i IV etapie edukacyjnym oraz aktywności uczniów, toku metodycznego lekcji, metod i form pracy oraz pomocy dydaktycznych, interakcji, procesów komunikowania, sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów oraz różnicowania poziomu aktywności,  oceniania uczniów, zadawania i kontrolowania pracy domowej, dynamiki grupy, zachowania i postaw uczniów, funkcjonowania i aktywności uczniów (z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych), działań nauczycieli języka niemieckiego (ewentualnie również innych języków obcych), organizacji przestrzeni w klasie;

3) analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym: prowadzenie dokumentacji praktyki, konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych lekcji, omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów (w ramach zajęć z przedmiotów Glottodydaktyczne kompetencje nauczyciela 1, Glottodydaktyczne kompetencje nauczyciela 2, Glottodydaktyczne kompetencje nauczyciela 3).

Literatura:

Bimmel, P./ B. Kast/ G. Neuner: Arbeit mit Lehrwerklektionen. Fernstudieneinheit. Goethe Institut: München 1993.

Böhmann, M. /Schäfer-Munro, R.: Kursbuch Schulpraktikum. Beltz Verlag: Weinheim und Basel 2008.

Dzierzgowska, I.: Jak uczyć metodami aktywnymi. Fraszka Edukacyjna: Warszawa 2004.

Heyd, G.: Deutsch lehren. Verlag Moritz Diesterweg; Frankfurt am Main 1991.

Iluk, J.: Polsko-niemiecki słownik wyrażeń i zwrotów lekcyjnych. WSiP: Warszawa 1993.

Karpeta-Peć, B./ J. Peć: Pakiet metodyczny dla nauczycieli języków obcych III etapu edukacyjnego. ORE: Warszawa 2014.

Komorowska, H.: Metodyka nauczania języków obcych. Fraszka Edukacyjna: Warszawa 2005.

Komorowska, H.: Skuteczna nauka języka obcego. CODN: Warszawa 2009.

Komorowska, H.: Nauka języka obcego w perspektywie ucznia. Oficyna Wydawnicza Łośgraf: Warszawa 2011.

Meyer, H.: Was ist guter Unterricht? Sonderausgabe. Cornelsen Scriptor: Berlin 2004.

Storch, G.: Deutsch als Fremdsprache – eine Didaktik. Fink Verlag: München 1999.

Zawadzka, E.: Nauczyciele języków obcych w dobie przemian. Oficyna Wydawnicza „Impuls”: Kraków 2004.

Czasopisma: Fremdsprache Deutsch, Frühes Deutsch, Praxis, Primar, Języki Obce w Szkole i inne.

Podręczniki do nauki języka niemieckiego dopuszczone przez MEN do użytku szkolnego.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1. Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę glottodydaktyczną oraz psychologiczno-pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się języka niemieckiego, popartą doświadczeniem w jej praktycznym zastosowaniu.

K_W01

2. Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę szczegółową z zakresu glottodydaktyki, a także psychologii i pedagogiki w odniesieniu do III etapu edukacyjnego (dotyczącą procesów komunikowania, systemu edukacji, specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, metodyki nauczania języka niemieckiego, etyki zawodu nauczyciela).

K_W02

K_W17

K_W18

K_W19

3. Student zna zaawansowaną terminologię z zakresu glottodydaktyki, psychologii i pedagogiki w języku niemieckim.

K_W20

UMIEJĘTNOŚCI

1. Student potrafi dokonywać obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych (dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych) na lekcjach języka niemieckiego (języków obcych) na III etapie edukacyjnym.

K_U01

2. Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu glottodydaktyki, psychologii i pedagogiki do analizowania i interpretowania sytuacji i zdarzeń pedagogicznych na lekcjach języka niemieckiego (języków obcych) na III etapie edukacyjnym.

K_U16

K_U17

3. Student posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywanie wyników obserwacji i formułowanie wniosków.

K_U17

4. Student umiejętnie komunikuje się z osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces.

K_U11

5. Student potrafi ocenić przydatność metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych związanych z nauczaniem języka niemieckiego na III etapie edukacyjnym.

K_U17

6. Student potrafi analizować własne działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) i wskazywać obszary wymagające modyfikacji (arkusze obserwacji).

K_U20

K_U21

7. Student potrafi posługiwać się językiem niemieckim na poziomie C1 wg ESOKJ.

K_U24

POSTAWY

1. Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, a także wychowawczych i opiekuńczych).

K_K03

2. Student jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela języka niemieckiego na III etapie edukacyjnym.

K_K01

3. Student ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach języka niemieckiego na III etapie edukacyjnym.

K_K03

4. Student ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka.

K_K01

K_K04

5. Studenta-praktykanta cechują postawy prospołeczne i poczucie odpowiedzialności.

K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Ocena Wstępnej praktyki dydaktycznej jest dokonywana na podstawie przedstawionej przez studenta:

1) dokumentacji formalnej (Dziennik praktyk - zawierający potwierdzenie i opis zrealizowanej praktyki, opinie nauczycieli oraz samoocenę studenta)

2) dokumentacji dydaktycznej (6 wybranych szczegółowych arkuszy obserwacyjnych w języku niemieckim wraz z materiałami pomocniczymi) oraz

3) aktywności na zajęciach z przedmiotów Glottodydaktyczne kompetencje nauczyciela 1, Glottodydaktyczne kompetencje nauczyciela 2, Glottodydaktyczne kompetencje nauczyciela 3 (Karta oceny praktyk).

Szczegółowe zasady określa Regulamin Wstępnej praktyki dydaktycznej – III i IV etap edukacyjny w ramach studiów II stopnia w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Wszystkie sprawy wątpliwe, związane z realizacją Wstępnej praktyki dydaktycznej, powinny być rozstrzygane w porozumieniu z koordynatorem praktyk pedagogicznych z ramienia IG UW.

W uzasadnionych sytuacjach możliwa jest forma zdalna lub hybrydowa.

* Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)