Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka języka niemieckiego (kształcenie nauczycieli)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-DYD3-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka języka niemieckiego (kształcenie nauczycieli)
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
uprawnienia pedagogiczne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przygotowanie glottodydaktyczne (w tym w zakresie metodyki nauczania języka niemieckiego) do nauczania języka niemieckiego w przedszkolu, szkole podstawowej i ponadpodstawowej; ukazanie podstawowych aspektów pracy w szkole oraz kształtowanie umiejętności, niezbędnych w zawodzie nauczyciela.


Zajęcia przeznaczone dla studentów trzeciego roku studiów (pierwszy semestr) I stopnia na kierunku germanistyka, którzy poznali podstawy psychopedagogiki i dydaktyki, z ukierunkowaniem na naukę języków obcych.


Zajęcia stanowią element przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego w szkole podstawowej, w przedszkolu i w szkole ponadpodstawowej (Moduł C i D Rozporządzenia MNiSzW z dnia 25 lipca 2019 r.).


Student posiada znajomość języka niemieckiego na poziomie B2+ wg ESOKJ.


Wiedza teoretyczna stanowi podstawę do nabywania praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego.


* W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej, zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość (Google Meet).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

1. Organizacja pracy w klasie szkolnej i grupach

2. Sposoby organizowania przestrzeni klasy szkolnej

3. Rola diagnozy, kontroli i oceniania w pracy dydaktycznej

4. Egzaminy kończące etap edukacyjny i sposoby konstruowania testów

5. Diagnoza wstępną grupy uczniowskiej i każdego ucznia

6. Znaczenie rozwijania umiejętności osobistych i społeczno-emocjonalnych uczniów

7. Warsztat pracy nauczyciela

8. Potrzeba kształtowania u ucznia pozytywnego stosunku do nauki

Pełny opis:

Celem warsztatów z zakresu glottodydaktyki, zintegrowanych z realizacją praktyk zawodowych, jest trening umiejętności nauczyciela języka niemieckiego na wszystkich etapach edukacyjnych. Zajęcia obejmują organizację pracy w klasie szkolnej i grupach; nowoczesne formy pracy specyficzne dla nauczania języka niemieckiego oraz zagadnienia związane z pracą domową; sposoby organizowania przestrzeni klasy szkolnej: środki dydaktyczne, pomoce dydaktyczne – dobór i wykorzystanie zasobów edukacyjnych, w tym elektronicznych i obcojęzycznych, edukacyjne zastosowania mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnej; myślenie komputacyjne; wyszukiwanie, adaptację i tworzenie elektronicznych zasobów edukacyjnych i projektowania multimediów; rolę diagnozy, kontroli i oceniania w pracy dydaktycznej; ocenianie i jego rodzaje; funkcje oceny; egzaminy kończące etap edukacyjny i sposoby konstruowania testów, sprawdzianów; diagnozę wstępną oraz sposoby wspomagania rozwoju poznawczego uczniów; potrzebę kształtowania pojęć, postaw, umiejętności praktycznych; metody i techniki skutecznego uczenia się; metody strukturyzacji wiedzy oraz konieczność powtarzania i utrwalania wiedzy i umiejętności; kształtowania postaw; warsztat pracy nauczyciela; właściwe wykorzystanie czasu lekcji; zagadnienia związane ze sprawdzaniem i ocenianiem jakości kształcenia oraz jej ewaluacją; kształtowanie u ucznia pozytywnego stosunku do nauki, rozwijanie ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej, logicznego i krytycznego myślenia, kształtowanie motywacji do uczenia się języka niemieckiego i nawyków systematycznego uczenia się, korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z Internetu (w tym w języku niemieckim), oraz przygotowania ucznia do uczenia się przez całe życie przez stymulowanie go do samodzielnej pracy (z wykorzystaniem wybranych technik i strategii uczenia się).

Literatura:

Barkowski, H./ H.-J. Krumm (Hrsg.): Fachlexikon Deutsch als Fremdsprache. A. Francke Verlag: Tübingen/ Basel 2010.

Bausch, K. R./ Christ, H./ Hüllen, W./ Krumm, H. J. (Hrsg.): Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tübingen 2016.

Bimmel, P./ Kast, B. Neuner, G.: Deutschunterricht planen. Kassel 2003

Bovet, G. / Huvendiek, V.: Leitfaden Schulpraxis. Berlin 2000.

Burwitz-Melzer, E./ Mehlhorn, G./Bausch K.-R./ Krumm, H.-J. (Hrsg.), Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tübingen 2016.

Czaplikowska, R./ Kubacki, A.D.: Methodik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache. Chrzanów 2016.

Hallet, W./ F. G. Königs (Hrsg.): Handbuch Fremdsprachendidaktik. Kallmeyer/ Klett Verlag: Seelze-Velber 2013.

Heyd, G.: Aufbauwissen für den Fremdsprachenunterricht. Tübingen 1997.

Heyd, G.: Deutsch lehren. Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache. Baltmannsweiler 1996.

Jaroszewska, A.: O glottodydaktyce słowami glottodydaktyków [w:] Języki obce w szkole, Nr 2014/04 S. 52-66.

Karpeta-Peć, B.: Otwarty, aktywny, samodzielny... Alternatywne formy pracy. Przewodnik dla nauczycieli języków obcych. Fraszka Edukacyjna: Warszawa 2008.

Karpeta-Peć, B./ Peć, J.: Pakiet metodyczny dla nauczycieli języków obcych III etapu edukacyjnego. Ośrodek Rozwoju Edukacji: Warszawa 2014. www. bc.ore.edu.pl/kontent/663/pakiet+metodyczny+3.pdf.

Karpeta-Peć, B.: Liczy się efekt - otwarte formy pracy w glottodydaktycznym atelier. W: Sujecka-Zając, J./ A. Jaroszewska/ K. Szymankiewicz/ J. Sobańska-Jędrych: Rola materiałów dydaktycznych i form pracy na lekcji języka obcego. Instytut Germanistyki i Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 2014.

Komorowska, H.: Metodyka nauczania języków obcych. Fraszka Edukacyjna: Warszawa 2005.

Kunter, M./ U. Trautwein: Psychologie des Unterrichts. Verlag Ferdinand Schöningh: Padeborn 2018.

Lehner, M.: Allgemeine Didaktik. Haupt Verlag: Bern/ Stuttgart/ Wien 2009.

Michońska-Stadnik, A. / Wąsik, Z.: Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych. Wrocław 2008.

Pawlak, M.: Autonomia w nauce języka obcego. Poznań - Kalisz 2004.

Peć, B.: Otwarte formy pracy w glottodydaktyce - specyfika oceniania w edukacji szkolnej oraz w akademickim kształceniu nauczycieli języków obcych. W: Gajewska, E./ J. Rokita-Jaskow (red.): Ocenianie w różnych kontekstach edukacyjnych. Neofilolog 54/1 (2020) 105-131.

Schart, M./ M. Legutke: Lehrkomptenz und Unterrichtsgestaltung. Klett-Langenscheidt: München 2015.

Sobańska-Jędrych, J./ B. Karpeta-Peć/ M. Torenc, M.: Rozwijanie zdolności językowych na lekcji języka obcego. Ośrodek Rozwoju Edukacji: Warszawa 2013.

Sujecka-Zając, J./ A. Jaroszewska/ K. Szymankiewicz/ J. Sobańska-Jędrych: Rola materiałów dydaktycznych i form pracy na lekcji języka obcego. Instytut Germanistyki i Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSzW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela efekty to:

- w zakresie wiedzy:

D.1.W7; D.1.W8; D1.W10; D.W11; D.1.W.12; D.1.W.13; D.1.W14; D.1.W15;

- w zakresie umiejętności:

.1.U1; D.1.U2; D.1.U3; D.1.U4; D.1.U5; D.1.U6; D.1.U7; D.1.U8; D.1.U9; D.1.U10; D.1.U11;

- w zakresie postaw:

D.1.K1; D.1.K2; D.1.K3; D.1.K4; D.1.K5; D.1.K6; D.1.K7; D.1.K8; D.1.K9

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje zaliczenie przedmiotu na podstawie:

1. kontrola obecności (limit nieobecności nieusprawiedliwionych: 2 w semestrze);

2. ocena ciągła (samodzielne przygotowanie do zajęć na podstawie literatury fachowej);

3. projekt - prezentacja wybranych zagadnień (moderowanie procesów uczenia się i nauczania, micro teaching);

* Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Praktyki zawodowe:

Równolegle do zajęć student może odbywać praktykę dydaktyczną w wymiarze 120h w szkole podstawowej, ponadpodstawowej i przedszkolu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sobańska
Prowadzący grup: Beata Peć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)