Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury niemieckojęzycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-HL1-Z
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia literatury niemieckojęzycznej
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
monograficzne
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia wprowadzające w najważniejsze zagadnienia literatury i kultury niemieckojęzycznej od średniowiecza do oświecenia. Na podstawie lektury własnej podczas zajęć omawiane są konkretne zagadnienia w formie dyskusji moderowanej przez wykładowcę. W celu osiągnięcia efektów kształcenia uczestnicy mogą zostać poproszeni o przygotowanie prac pisemnych i/lub prezentacji.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do literatury wczesnego średniowiecza. Polityka kulturalna Karolingów, w tym pierwsze zapisy w języku niemieckim. Merserburger Zaubersprüche.

2. Jak rozumieć literaturę wieków średnich? Lektura A. Guriewicza Jednostka w dziejach Europy wprowadza do świata literatury średniowiecznej Europy; Hildebrandslied.

3. Literatura rozwiniętego średniowiecza. Kontekst społeczny i polityczny. Nowe wątki w literaturze. Czym była słynna miłość dworska? Liryka Waltera von der Vogelweide (wybór).

4. Epika dworska. Epos rycerski – Parzival Wolframa von Eschenbach - wybrane episody / księgi

5. Nibelungenlied (wybór) np. z I Aventiure 1 i 2. Strofa oraz 1-3 strofa z II Aventiure. O literaturze z pogranicza oralności i piśmiennictwa.

6. Ogólne informacje na temat niemieckiego humanizmu i reformacji. O głupocie ludzkiej. Erazma „Pochwała głupoty” i Das Narrenschiff Sebastiana Brandta (wybór).

7. Marcin Luter. Sendbrief vom Dolmetschen, Ein feste Burg ist unser Gott. W tle tekstów Lutra Herfried Münkler Die Deutschen und ihre Mythen.

8. Wprowadzenie do literatury barokowej. Poezja (wybór). Gryphius np. „Vanitas..; „Thränen des Vaterlandes”; wybór wierszy Fleminga, Gerhardta, Silesiusa.

9. Simplicissimus Grimmelshausena. Roz. 1-10 ks. 1. Uzupełniająco: Das Treffen in Telgte Güntera Grassa.

10. Dramat barokowy. Do wyboru: Fragmenty dramatów Andreasa Gryphiusa (Catharina von Georgien, Leo Armenius). Uzupełniająco: Słowackiego Książę niezłomny.

11. Filozofia i literatura oświecenia. Wątki, tematy, formy literackie; Was ist Aufklärung Kanta.

12. Poezja oświecenia: Albrecht von Haller, Friedrich von Hagedorn, Friedrich G. Klopstock

13. Lessing: wątki teologiczne na przykładzie dramatu Nathan der Weise..

14. Lessing: koncepcje dramatu mieszczańskiego na przykładzie Emilii Galotti/ Minny von Barnhelm.

Literatura:

Patrz wyżej. Lista szczegółowych lektur zostanie podana na pierwszych zajęciach przez prowadzącego daną grupę.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie

historię literatury krajów niemieckiego obszaru językowego, podstawy komparatystyki literackiej,

powiązania historii i nauki o kulturze, literaturze krajów niemieckiego obszaru językowego z innymi dziedzinami nauki,

Absolwent potrafi

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje oraz rozwijać umiejętności badawcze z zakresu kultury i literatury krajów niemieckiego obszaru językowego oraz komparatystyki kulturowej i literackiej,

absolwent jest gotów do

współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role, oraz określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania,

K_W02, K_W07, K_U01, K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega samodzielne przygotowanie do zajęć (przeczytane lektury), aktywność na zajęciach, praca pisemna (forma zależy od osoby prowadzącej seminarium); prowadzący może sprawdzać na bieżąco wiedzę i przygotowanie studentów w formie testów; ustne zaliczenie na ocenę.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jezierska-Wiśniewska
Prowadzący grup: Bożenna Chołuj, Magdalena Daroch, Justyna Górny, Andrzej Kopacki, Kamilla Najdek, Paweł Piszczatowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jezierska-Wiśniewska
Prowadzący grup: Bożenna Chołuj, Magdalena Daroch, Kamilla Najdek, Krzysztof Tkaczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)