Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika (uprawnienia pedagogiczne)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-PE2nb-Z
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pedagogika (uprawnienia pedagogiczne)
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
uprawnienia pedagogiczne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauczania języka niemieckiego w przedszkolu, szkole podstawowej i ponadpodstawowej; ukazanie podstawowych aspektów pracy w szkole oraz kształtowanie umiejętności, niezbędnych w zawodzie nauczyciela.


Zajęcia przeznaczone dla studentów drugiego roku studiów (pierwszy semestr) I stopnia na kierunku germanistyka, którzy poznają podstawy psychopedagogiki z ukierunkowaniem na naukę języków obcych.


Zajęcia stanowią element przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego szkole podstawowej, w przedszkolu i w szkole ponadpodstawowej (Moduł B Rozporządzenia MNiSzW z dnia 25 lipca 2019 r.).


Student posiada znajomość języka niemieckiego na poziomie B2+ wg ESOKJ.


Wiedza teoretyczna stanowi podstawę do nabywania praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego.


* W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej, zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość (Google Meet).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

1. System oświaty

2. Rola nauczyciela i koncepcja pracy nauczyciela

3. Wychowanie w kontekście rozwoju

4. Zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej nauczyciela

5. Sytuacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

6. Zasady pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się

7. Doradztwo zawodowe

Pełny opis:

Celem zajęć jest ukazanie podstawowych aspektów pracy w szkole oraz kształtowanie umiejętności, niezbędnych w zawodzie nauczyciela języka niemieckiego. W ramach kursu podjęte zostaną następujące zagadnienia: wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia, diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży; praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; wsparcie funkcjonowania ucznia w grupie; adaptacja ucznia spostrzeganego jako inny; rozwiązywanie konfliktów w grupie, mediacje rówieśnicze; sytuacje krytyczne w klasie/szkole; zjawiska agresji i przemocy oraz wpływ grup nieformalnych; kierowanie klasa szkolną; nauczyciel – lider; praca zespołowa nauczycieli i zasady komunikacji w szkole; praca z rodzicami/opiekunami w zakresie edukacji i wychowania; program wychowawczy; zagrożenia dzieci i młodzieży, uzależnienia (między innymi od środków psychoaktywnych i komputera); tutoring; personalizacja nauczania; doradztwo zawodowe; samorozwój i jakość pracy nauczyciela; dokumenty i procedury szkolne; placówki i instytucje edukacyjne wspierające prace nauczyciela języka niemieckiego; cechy i zadania nauczyciela angażującego uczniów (np. w ramach cooperative learning).

Literatura:

Berk, L. E. (2009) Entwicklungspsychologie. München: Pearson Studium.

Bonar, J. (red.) (2011) Nauczyciel wczesnej edukacji. Oczekiwania społeczne i praktyka edukacyjna. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Bovet, G. / Huvendiek, V. (2011) Leitfaden Schulpraxis. Berlin: Cornelsen.

Burwitz-Melzer, E./ Mehlhorn, G./Bausch K.-R./ Krumm, H.-J. (red) (2016):Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tübingen.

Einsiedler, W, Götz, M., Hartinger, A u.a. (Hrsg.) (2014) Handbuch der Grundschulpädagogik und Grundschuldidaktik. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Fontana, D. (2001) Psychologia dla nauczycieli. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Spółka.

Friedmann, H. S., Schustack, M. W., Persönlichkeitspsychologie und Differentielle Psychologie. München: Pearson Studium.

Jaroszewska, A. (2007) Nauczanie języka obcego w kształceniu wczesnoszkolnym. Rozwój świadomości wielokulturowej dziecka. Wrocław: Atut.

Komorowska, H. (red.) (2011) Nauka języka obcego w perspektywie ucznia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.

Kwieciński Z. / Śliwerski B. (red.) (2003), Pedagogika, tom I, II, , Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kwieciński Z. / Śliwerski B. (Hrsg.) (2019), Pedagogika. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Lohaus, A., Vierhaus M. (2015), Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters für Bachelor. Berlin und Heidelberg: Springer-Verlag.

Mazur, J. E. (2006), Lernen und Verhalten. München: Pearson Studium.

Mietzel G, (2002), Wege in die Entwicklungspsychologie – Kindheit und Jugend. Weinheim: Beltz.

Mietzel, G. (2007) Pädagogische Psychologie des Lernens und Lehrens. Göttingen: Hogrefe.

Woolfolk, A. (2008) Pädagogische Psychologie. München: Pearson Studium.

Zawadzka, E. (2004) Nauczyciele języków obcych w dobie przemian. Kraków: Impuls.

Zawadzka-Bartnik, E. (2010) Nauczyciel języków obcych i jego niepełnosprawni uczniowie. Kraków: Impuls.

Zimbardo, P. G., Gerrig, R. J. (2008). Psychologie. München: Pearson Studium.

Efekty uczenia się:

Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSzW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela efekty to:

- w zakresie wiedzy:

B.2.W1; B.2.W2; B.2.W3; B.2.W4; B.2.W5; B.2.W6; B.2.W7;

- w zakresie umiejętności:

B.2.U4; B.2.U5; B.2.U6; B.2.U7;

- w zakresie postaw:

B.2.K1; B.2.K2; B.2.K3; B.2.K4

Metody i kryteria oceniania:

Projekt

Test

Inne: ocena aktywności na zajęciach

* Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Praktyki zawodowe:

Ćwiczenia są zintegrowane z praktyką psychologiczno-pedagogicznej w wymiarze 30h w szkole podstawowej, przedszkolu i szkole ponadpodstawowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sobańska
Prowadzący grup: Joanna Sobańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)