Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-PN1-L
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy: Plan Germanistyka I stopień I rok
Punkty ECTS i inne: 9.00 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka niemieckiego 3302-PN1-Z

Założenia (opisowo):

Zaliczony semestr zimowy. Znajomość języka niemieckiego na poziomie matury rozszerzonej. Podstawowa wiedza na temat krajów niemieckojęzycznych. Umiejętność rozumienia ze słuchu i czytania ze zrozumieniem oraz formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter ogólny i służą wyuczeniu i wyćwiczeniu umiejętności ustnego i pisemnego komunikowania się w obrębie podstawowych obszarów tematycznych z życia osobistego i zawodowego.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter ogólny i służą wyuczeniu i wyćwiczeniu umiejętności ustnego i pisemnego komunikowania się w obrębie podstawowych obszarów tematycznych z życia osobistego i zawodowego, do których należą m. in.: edukacja, miasta, warunki mieszkania, stosunki interpersonalne, podróżowanie, aktualne wydarzenia społeczne, kulturalne i polityczne.

Materiał gramatyczny obejmuje m. in.:

- Morphologische Klassifikation der Verben: starke/schwache/Mischverben – Übungen zur Konjugation + Stammformen der unregelmäßigen und Mischverben

- Bildung des Perfekts mit haben oder sein: Verben der Fortbewegung

- Bildung des Perfekts mit haben oder sein: Verben der Zustandsveränderung und Ereignisverben

- Trennbare / untrennbare Verben – Übungen (1)

- Trennbare / untrennbare Verben – Übungen (2)

- Transitive und intransitive Verben

- Passiv: Vorgangspassiv, Zustandspassiv

- Passivumschreibungen

- Modalverben: Modalverben in objektiver und subjektiver Aussage

- Reflexivverben: reflexive/nicht reflexive Verben, echte od. unechte reflexive Verben, teilreflexive Verben, gelegentlich reflexiv gebrauchte Verben (Unterschiede zw. DT. und PL., z. B. enden); reziproke Verben – Übungen zu den Reflexivverben

- Konjunktiv II

- Adjektivdeklination

- Rektion der Verben

- Partizip I und II als Adjektiv

- Alternativen zum Passiv

Integralną częścią zajęć jest także fonetyka korektywna.

Zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku niemieckim.

Literatura:

- Sicher! Aktuell (B1+, B2, C1). Hueber Verlag 2019

- Erkundungen Sprachniveau B2, Schubert Verlag 2019

- Sicher! Übungsgrammatik B1+/B2/C1 Niveau. Hueber Verlag 2018

- Materiały prasowe, radiowe i telewizyjne

- Czochralski, Jan Antoni, Gramatyka niemiecka dla Polaków, Warszawa 1998.

- Dieling, Helga / Hirschfeld, Ursula, Phonetik lehren und lernen, Berlin 2000.

- Morciniec, Norbert / Prędota Stanisław, Fonetyka kontrastywna języka niemieckiego: [skrypt przeznaczony dla studentów filologii niemieckiej], Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu ćwiczeń student:

- pisze zrozumiałe teksty na tematy związane z omawianą na zajęciach problematyką,

- prowadzi swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka,

- referuje istotne zagadnienia związane z życiem codziennym i zwyczajami krajów niemieckiego obszaru językowego,

- używa rodzajnika określonego i nieokreślonego i rodzaju gramatycznego często używanych rzeczowników,

- odmienia rzeczownik, przymiotnik oraz czasownik,

- stosuje wybraną rekcję czasownika,

- używa czasu teraźniejszego i przeszłego,

- zna szyk wyrazów w zdaniu,

- potrafi rozpoznać akcent wyrazowy oraz rozpoznać długie i krótkie samogłoski oraz prawidłowo stosować intonację zdaniową.

Absolwent zna i rozumie język krajów niemieckiego obszaru językowego i jego specyfikę oraz jest świadomy interferencji między językiem ojczystym i niemieckim (K_W03).

Absolwent jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role, oraz określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (K_K01).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia semestru jest spełnienie wszystkich wymogów stawianych przez lektora głównego i lektorów uzupełniających danej grupy, w tym w szczególności zaliczenie zadań pisemnych i ustnych realizowanych na zajęciach w trakcie trwania semestru. Ponadto warunkiem zaliczenia semestru jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział.

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Jóskowiak
Prowadzący grup: Anna Jagłowska, Ewa Majewska, Magdalena Mistewicz, Nina Oborska, Joanna Oleksiewicz-Kozicka, Beata Peć, Dorota Sadowska, Marta Torenc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)