Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia (uprawnienia pedagogiczne)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-PPED2nb-Z
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia (uprawnienia pedagogiczne)
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
uprawnienia pedagogiczne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauczania języka niemieckiego w przedszkolu, szkole podstawowej i ponadpodstawowej; ukazanie podstawowych aspektów pracy w szkole oraz kształtowanie umiejętności, niezbędnych w zawodzie nauczyciela.

Zajęcia przeznaczone dla studentów drugiego roku studiów (pierwszy semestr) I stopnia na kierunku germanistyka, którzy poznają podstawy psychopedagogiki z ukierunkowaniem na naukę języków obcych.

Zajęcia stanowią element przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego szkole podstawowej, w przedszkolu i w szkole ponadpodstawowej (Moduł B Rozporządzenia MNiSzW z dnia 25 lipca 2019 r.).

Student posiada znajomość języka niemieckiego na poziomie B2+ wg ESOKJ.

Wiedza teoretyczna stanowi podstawę do nabywania praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego.

* * W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej, zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość (Google Meet).

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Ćwiczenia poświęcone refleksji nad treściami wprowadzonymi na wykładzie z psychologii dla nauczycieli oraz analizie wybranych zagadnień z psychologii poprzez dyskusję inspirowaną wskazaną lekturą i przykładami z realnych sytuacji szkolnych i przedszkolnych.

Omawiane zagadnienia uwzględniają:

1. podstawowe pojęcia psychologii;

2. proces rozwoju ucznia w okresie dzieciństwa, adolescencji i wczesnej dorosłości;

3. teorię spostrzegania społecznego i komunikacji;

4. proces uczenia się;

5. zagadnienia autorefleksji i samorozwoju nauczyciela.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest refleksja nad treściami wprowadzonymi na wykładzie z psychologii dla nauczycieli oraz elaboracja wybranych zagadnień z psychologii poprzez dyskusję inspirowaną wskazaną lekturą i przykładami z realnych sytuacji szkolnych. Kolejne zagadnienia: Psychologia jako nauka służebna w pracy nauczyciela języka niemieckiego; rola i powinności nauczyciela jako osoby kierującej uczeniem się uczniów i jako wychowawcy; trudności psychologiczne roli nauczyciela a wypalenie zawodowe; radzenie sobie ze stresem; uczeń jako podmiot uczenia się – kompetencje poznawcze i meta-poznawcze, syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych; uczeń jako członek grupy – popularność a pozycja w grupie, akceptacja i odrzucenie przez rówieśników; uczeń w kolejnych fazach życia – potrzeby, wyzwania, kryzysy i zachowania problemowe ucznia oraz trudności wychowawcze; rodzina jako system i jako środowisko pierwotnej socjalizacji; interakcyjne podejście do wychowania w rodzinie; czynniki wpływające na postrzeganie ucznia przez nauczyciela i nauczyciela przez uczniów, budowanie relacji nauczyciel-uczeń i rola komunikacji w tym procesie; współpraca nauczyciela z rodzicami, innymi nauczycielami i psychologiem szkolnym (z poradnią psychologiczno-pedagogiczną).

Literatura:

Berk, L. E. (2009) Entwicklungspsychologie. München: Pearson Studium.

Bonar, J. (red.) (2011) Nauczyciel wczesnej edukacji. Oczekiwania społeczne i praktyka edukacyjna. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Bovet, G. / Huvendiek, V. (2011) Leitfaden Schulpraxis. Berlin: Cornelsen.

Einsiedler, W, Götz, M., Hartinger, A u.a. (Hrsg.) (2014) Handbuch der Grundschulpädagogik und Grundschuldidaktik. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Fontana, D. (2001) Psychologia dla nauczycieli. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Spółka.

Friedmann, H. S., Schustack, M. W., Persönlichkeitspsychologie und Differentielle Psychologie. München: Pearson Studium.

Jaroszewska, A. (2007) Nauczanie języka obcego w kształceniu wczesnoszkolnym. Rozwój świadomości wielokulturowej dziecka. Wrocław: Atut.

Komorowska, H. (red.) (2011) Nauka języka obcego w perspektywie ucznia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.

Kwieciński Z. / Śliwerski B. (red.) (2003), Pedagogika, tom I, II, , Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lohaus, A., Vierhaus M. (2015), Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters für Bachelor. Berlin und Heidelberg: Springer-Verlag.

Mazur, J. E. (2006), Lernen und Verhalten. München: Pearson Studium.

Mietzel G, (2002), Wege in die Entwicklungspsychologie – Kindheit und Jugend. Weinheim: Beltz.

Mietzel, G. (2007) Pädagogische Psychologie des Lernens und Lehrens. Göttingen: Hogrefe.

Woolfolk, A. (2008) Pädagogische Psychologie. München: Pearson Studium.

Zawadzka, E. (2004) Nauczyciele języków obcych w dobie przemian. Kraków: Impuls.

Zawadzka-Bartnik, E. (2010) Nauczyciel języków obcych i jego niepełnosprawni uczniowie. Kraków: Impuls.

Zimbardo, P. G., Gerrig, R. J. (2008). Psychologie. München: Pearson Studium.

Efekty uczenia się:

Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSzW z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela efekty to:

- w zakresie wiedzy:

B.1.W1; B.1.W2; B.1.W3; B.1.W4; B.1.W5;

- w zakresie umiejętności:

B.1.U1; B.1.U2; B.1.U3; B.1.U4; B.1.U5; B.1.U6; B.1.U7;

- w zakresie postaw:

B.1.K1; B.1.K2

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem na ocenę na podstawie obecności na zajęciach, aktywności (referaty, prezentacje, projekty) oraz wyniku zaliczenia pisemnego.

*Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Praktyki zawodowe:

Ćwiczenia są elementem przygotowania do odbycia praktyki psychologiczno-pedagogicznej w wymiarze 30h w szkole podstawowej, przedszkolu i szkole ponadpodstawowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sobańska
Prowadzący grup: Joanna Sobańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)