Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria literatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-TL2-L
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoria literatury
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami poetyki europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji niemieckojęzycznej, analizują i interpretują teksty literackie za pomocą kategorii literaturoznawczych. Poznają wybrane koncepcje teoretycznoliterackie.

Pełny opis:

Samodzielna lektura materiału zadanego przez wykładowcę, dyskusja podczas zajęć, samodzielna analiza tekstów literackich w domu lub na zajęciach. Studenci zapoznają się z podstawowymi terminami literaturoznawczymi, interpretują i analizuję teksty w zależności rodzajów i wybranych gatunków literackich, zapoznają się z podstawowymi pojęciami poetyki europejskiej i specyfikę literatury niemieckojęzycznej (np. zjawisko dramatu mieszczańskiego), samodzielnie lub w grupie analizują teksty literackie pod względem formalnym. Zapoznają się z wybranymi teoriami teoretycznoliterackimi (np. fomalizm, strukturalizm, psychoanaliza, gender studies, postkolonializmem, krytką etyczną, close reading). O doborze teorii decyduje każdorazowo prowadzący/prowadząca daną grupę.

Literatura:

Każdorazowo ustalana przez osobę prowadzącą seminarium.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu i zaliczeniu zajęć absolwent zna i rozumie:

historię literatury krajów niemieckiego obszaru językowego, podstawy komparatystyki literackiej,

teorie i metodologię z zakresu nauki o literaturze, komparatystyki kulturowej i literackiej,

powiązania historii i nauki o kulturze, literaturze krajów niemieckiego obszaru językowego z innymi dziedzinami nauki,

podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie nauki o kulturze i literaturze oraz w zakresie komparatystyki kulturowej i literackiej,

Absolwent potrafi

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje oraz rozwijać umiejętności badawcze z zakresu kultury i literatury krajów niemieckiego obszaru językowego oraz komparatystyki kulturowej i literackiej,

rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury, procesów i zjawisk kulturowych, właściwych dla krajów niemieckiego obszaru językowego oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym,

K_W02, K_W05, K_W07, K_W08, K_U01, K_U03

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bieżącego przygotowania do zajęć, aktywności na zajęciach i udziału w dyskusji, testy śródsemestralne i semestralne, praca semestralna (wg uznania prowadzącego), egzamin ustny lub pisemny.

Warunki zaliczenia ustala każdorazowo prowadzący daną grupę.

W razie braku możliwości poprowadzenia zajęć stacjonarnych wykład będzie prowadzony za pomocą narzędzi komunikacji na odległość

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Daroch
Prowadzący grup: Bożenna Chołuj, Agnieszka Jezierska-Wiśniewska, Kamilla Najdek, Paweł Piszczatowski, Anna Wołkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Daroch
Prowadzący grup: Bożenna Chołuj, Justyna Górny, Kamilla Najdek, Paweł Piszczatowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)