Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria i metodologia badań literackich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-TMB3-Z
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoria i metodologia badań literackich
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot stanowi kontynuację zajęć z teorii literatury. Studenci poznają kolejne koncepcje teoretycznoliterackie i narzędzia służące do analizy i interpretacji tekstów literackich i zjawisk kultury.

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Zajęcia pogłębiające i rozwijające znajomość koncepcji teoretycznoliterackich. Na podstawie tekstów teoretycznych, filozoficznych lub eseistycznych omawiane są konkretne podejścia literaturoznawcze, teoretycznoliterackie lub filozoficzne.

Pełny opis:

Zajęcia pogłębiające i rozwijające znajomość koncepcji teoretycznoliterackich. Na podstawie tekstów teoretycznych, filozoficznych lub eseistycznych omawiane są konkretne podejścia literaturoznawcze (np. postkolonializm, queer, teoria dyskursu itp.). Wybór lektur każdorazowo określa osoba prowadząca seminarium. Oprócz tekstów teoretycznych pojawiać się mogą teksty literackie jako ilustracja do omawianych zagadnień. Zajęcia mają charakter autorski.

Obowiązki studentów: samodzielna lektura materiału zadanego przez wykładowcę, dyskusja podczas zajęć, prezentacje, ew. praca pisemna.

Literatura:

Proponowane podręczniki:

Doris Bachmann-Medick "Cultural Turns"

A. Burzyńska/M.P. Markowski "Teorie literatury"

Jonathan Culler: Literaturtheorie. Stuttgart 2002.

Manon Maren-Grisebach: Methoden der Literaturwissenschaft. Stuttgart 1985.

Jochen Vogt: Einleitung zur Literaturwissenschaft. Paderborn 2004

Simone Winko u. Tilmann Köppe: Neuere Literaturtheorien. W internecie 2008.

Matias Martinez, Michael Scheffel: Einführung in die Erzähltheorie. München 2000.

Stefan Neuhaus: Grundriss der Literaturwissenschaft. Tübingen 2003.

Vera Nünning und Ansgar Nünning (Hrg.): Erzählanalyse und Gender Studies. Stuttgart 2004.

Listę konkretnych lektur obowiązujących na danym seminarium odnaleźć można w opisach zajęć w danym cyklu dydaktycznym lub zostanie ona udostępniona studentom na początku semestru.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu i zaliczeniu zajęć absolwent zna i rozumie:

historię literatury krajów niemieckiego obszaru językowego, podstawy komparatystyki literackiej,

teorie i metodologię z zakresu nauki o literaturze, komparatystyki kulturowej i literackiej,

powiązania historii i nauki o kulturze, literaturze krajów niemieckiego obszaru językowego z innymi dziedzinami nauki,

podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie nauki o kulturze i literaturze oraz w zakresie komparatystyki kulturowej i literackiej,

Absolwent potrafi

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje oraz rozwijać umiejętności badawcze z zakresu kultury i literatury krajów niemieckiego obszaru językowego oraz komparatystyki kulturowej i literackiej,

rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury, procesów i zjawisk kulturowych, właściwych dla krajów niemieckiego obszaru językowego oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym,

K_W02, K_W05, K_W07, K_W08, K_U01, K_U03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem ustnym lub pisemnym (formę każdorazowo określa prowadzący daną grupę)

Ocenie podlega przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, ewentualnie krótkie prezentacje wybranych tematów. Prowadzący może przeprowadzać testy śródsemestralne lub zadać pracę zaliczeniową.

Dopuszczalne są dwie nieobecności bez względu na przyczynę, każda kolejna musi zostać zaliczona w formie określonej przez prowadzącego.

Zwolnienie lekarskie nie zwalnia ze znajomości materiału.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jezierska-Wiśniewska
Prowadzący grup: Bożenna Chołuj, Justyna Górny, Agnieszka Jezierska-Wiśniewska, Paweł Piszczatowski, Anna Wołkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jezierska-Wiśniewska
Prowadzący grup: Bożenna Chołuj, Agnieszka Jezierska-Wiśniewska, Kamilla Najdek, Paweł Piszczatowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)