Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne trendy w nauce języków obcych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-WTN3-Z
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne trendy w nauce języków obcych
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy oraz zdobycie nowych umiejętności w zakresie współczesnych trendów w nauczaniu języków obcych w perspektywie interdyscyplinarnej, uwzględniającej szeroko pojęty obszar nauk humanistycznych i społecznych, w tym takich dyscyplin naukowych, jak glottodydaktyka oraz elementów dydaktyki ogólnej, psychologii i pedagogiki w glottodydaktycznych kontekstach.

Zajęcia przeznaczone dla studentów III roku studiów I stopnia (V semestr) na kierunku germanistyka.

Zajęcia mają charakter naukowo-badawczy i nie stanowią elementu przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego.

Student posiada znajomość języka niemieckiego na poziomie B2+/ C1 wg ESOKJ.

* W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej, zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość (Google Meet).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot Współczesne trendy w nauczaniu języków obcych obejmuje aktualne zagadnienia związane z innowacyjnym nauczaniem języka niemieckiego / języków obcych nowożytnych w perspektywie interdyscyplinarnej, uwzględniającej szeroko pojęty obszar nauk humanistycznych i społecznych, w tym takich dyscyplin naukowych, jak glottodydaktyka oraz dydaktyka ogólna, psychologia i pedagogika w glottodydaktycznych kontekstach.

Pełny opis:

Omawiane tematy są wybierane przez nauczyciela akademickiego i należą do nich:

1. Współczesna glottodydaktyka jako nauka.

2. Wybrane aspekty pedagogiczne współczesnych tendencji w nauczaniu języków obcych.

3. Wybrane aspekty psychologiczne współczesnych tendencji w nauczaniu języków obcych.

4. Wybrane aspekty ogólno-dydaktyczne współczesnych tendencji w nauczaniu języków obcych.

5. Wybrane aspekty glottodydaktyczne współczesnych tendencji w nauczaniu języków obcych.

6. Inne wybrane aspekty współczesnych tendencji w nauczaniu języków obcych.

Literatura:

Literatura zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

K_W03, K_W04, K_W07, K_W09, K_U02, K_K01

Wiedza

1. Student ma podstawową wiedzę z zakresu glottodydaktyki, a także wybranych zagadnień z dziedziny dydaktyki ogólnej, psychologii i

pedagogiki w glottodydaktycznych kontekstach. Zna miejsce i znaczenie tych dyscyplin w nauczaniu języka niemieckiego/ języków obcych

oraz ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną.

K_W01

2. Student zna podstawową terminologię z zakresu glottodydaktyki oraz wybranych zagadnień z dziedziny psychologii, pedagogiki i

dydaktyki ogólnej w zakresie nauczania języków obcych w języku niemieckim.

K_W02

3. Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu glottodydaktyki.

K_W03

4. Student ma podstawową wiedzę o powiązaniach glottodydaktyki z innymi dziedzinami nauki, takimi jak dydaktyka ogólna, psychologia i

pedagogika.

K_W06

5. Student ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach i innowacjach w zakresie

nauczania języka niemieckiego (języków obcych).

K_W08

6. Student posiada wiedzę pozwalającą na rozumienie procesów nauczania i uczenia się języka niemieckiego oraz dobrych praktyk w

wybranych kontekstach edukacyjnych.

K_W14

Umiejętności:

1. Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu glottodydaktyki oraz dydaktyki

ogólnej, psychologii i pedagogiki.

K_U1

2. Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze z zakresu (glotto)dydaktyki z elementami

psychopedagogiki zgodnie z metodologią badań glottodydaktycznych.

K_U02

3. Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami z zakresu glottodydaktyki

psychopedagogiki, dydaktyki w typowych sytuacjach profesjonalnych, jak i do analizowania konkretnych procesów i zjawisk edukacyjnych.

K_U03

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 3302-WTN3-Z, w cyklu: <brak>, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 2 z 2 30.05.2018 19:01

4. Student posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania

wniosków, a także potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie

psychopedagogiki, dydaktyki i glottodydaktyki w języku niemieckim.

K_U05

K_U07

5. Student posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych oraz wystąpień ustnych w języku niemieckim, w zakresie

glottodydaktyki, z elementami psychopedagogiki i dydaktyki ogólnej, dotyczących współczesnych tendencji w nauczaniu języków obcych,

z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.

K_U9

K_U10

6. Student posiada umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w zakresie psychopedagogiki, dydaktyki, glottodydaktyki, zgodne z

wymaganiami określonymi dla poziomu B2+/C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

K_U11

Postawy:

1. Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności glottodydaktycznych oraz rozumie

potrzebę ciągłego dokształcania i rozwoju osobistego. Potrafi dokonać oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie

realizowania działań pedagogicznych.

K_K01

2. Student potrafi współdziałać i pracować w zespole, przyjmując w nim różne role (w tym np. badacza, moderatora, refleksyjnego

praktyka).

K_K02

3. Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. Student odpowiedzialnie

przygotowuje się do zajęć, projektuje i wykonuje działania glottodydaktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

K_K03

4. Student prawidłowo dostrzega dylematy związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela języka niemieckiego. Jest przekonany o

sensie, wartości i potrzebie podejmowania rzetelnych działań pedagogicznych. Ma świadomość znaczenia profesjonalizmu i

przestrzegania zasad etyki. Wykazuje cechy refleksyjnego praktyka.

K_K04

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze zimowym 2020/2021 zaliczenie pisemne odbędzie się w formie zdalnej. Student uzyskuje zaliczenie przedmiotu na podstawie:

1. kontroli obecności (limit nieobecności nieusprawiedliwionych: 2 w semestrze);

2. oceny ciągłej (samodzielnego przygotowania do zajęć na podstawie literatury fachowej), prezentacji wybranych zagadnień w formie zdalnej;

3. pisemnej pracy semestralnej o charakterze teoretyczno-praktycznym.

* Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 33 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sobańska
Prowadzący grup: Beata Peć, Katarzyna Posiadała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)