Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia Hiszpanii IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-HH4-21
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia Hiszpanii IV
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 2 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 2 roku studiów 1 stopnia, specjalność hiszpańska
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z historią Hiszpanii XX i XXI wieku; ukazanie jej z perspektywy człowieka i społeczeństwa na

Półwyspie Iberyjskim oraz naświetlenie wpływu wydarzeń i procesów historycznych na kształtowanie się kultury narodowej Hiszpanii.

Szczególny nacisk położony jest na wojnę domową, kształtowanie się reżimu frankistowskiego oraz antyklerykalizm potem zaś szczegółowo omawiane jest przejście do demokracji i rządy PSOE i PP.

Kurs zawiera także podstawowe wiadomości z historii gospodarczej Półwyspu.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W oparciu o najnowszą historiografię, zostaną przedstawione dzieje Hiszpanii od wojny domowej do XXI wieku

Pełny opis:

Propaganda wojenna: plakaty, piosenki i filmy jako nośnik ideologii

Reżim frankistowski: współpraca z nazistowskimi Niemcami

Reżim frankistowski: katastrofa ekonomiczna autarkii

Kultura popularna czasów dyktatury

Idealna kobieta frankistowska i emancypacja kobiet

Muzyka jako forma oporu: Nova Canço katalońska, cantautores

Katolicyzm hiszpański w XX w.

Mit pokojowego przejścia do demokracji

Neoliberalizm PSOE i postfrankizm PP.

La ley de memoria histórica

Kryzys strukturalny gospodarki i systemu politycznego od 2008r.

Oburzeni i pokolenie ani-ani

Katalonia i Hiszpania

Literatura:

PODRĘCZNIKI

T. Miłkowski, P. Machcewicz, Historia Hiszpanii, Ossolineum, Wrocław 2009

Ch. Esdayle, La quiebra del liberalismo, 1808-1939, Critica, Barcelona 2000

J. Tusell, Dictadura franquista y democracia, 1939-2004, Critica, Barcelona 2005

DODATKOWE (wybranefragmenty)

Paloma Aguilar Fernández, El resurgir del pasado en España, Taurus, Madrid 2018

José Álvarez Junco, Mater Dolorosa. La idea de España, Taurus, Madrid 2001

Bartolomé Bennassar, Historia de los españoles, Critica, Barcelona 1989

William Callahan, La Iglesia católica en España, Critica 2005

X. F. Coronado La censura franquista: crónica de un despropósito

GAL. Actas del proceso (El Mundo)

Eslava Galán, “Coitus interruptus”

J.L. Martin Descalzo, Tarancon, el cardenal de cambio

Tadeusz Miłkowski, Kościół w społeczeństwie hiszpańskim XIX i XX wieku. Od mnichów na wojnie do wojny z mnichami, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łąck 2006

Miguel Payán, La historia de España a través del cine , Cacitel, Madrid 2007 V.

PérezDíaz, Powrót społeczeństwa obywatelskiego w Hiszpanii, Znak, Kraków 1996

Carlos Rojas, Burbonowie pozbawieni tronu, Kraków 2001, TAiWPNUniversitas

Ksawery Pruszyński, W czerwonej Hiszpanii

Gabriel Tortella, El desarrolló de la España contemporánea, Alianza, Madrid 2004

Tusell Javier, "El Aznarato", Aguilar, Madrid 2005

C. García Santa Cecilia “Corresponsal en España” http://cvc.cervantes.es/actcult/corresponsales/sta_cecilia.htm

D. Chacón La voz dormida (fragmentos)

Leyes Fundamentales del Reino (fragmentos)

Pilar Primo de Rivera “Guía de la buena esposa”

B. Llopis “Así censuraba el franquismo” http://www.elmundo.es/cronica/2013/11/17/5284be6f63fd3d09408b457d.html

X.F. Coronado La censura franquista: crónica de un despropósito, http://semanal.jornada.com.mx/2016/12/02/la-censura-franquista-cronica-de-un-desproposito-1712.html

Ley Orgánica del Estado (fragmentos)

artículos de prensa del día 21.12.1973: La Vanguardia Española, Mediterráneo: Prensa y Radio del Movimiento, Diario de Burgos

Ch. T. Powell “El rey y la monarquía en la transición a la democracia en España”

J. Medem, “La pelota vasca”

Constitución española de 1978 (fragmentos)

P. Almodóvar Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón

M. Cerdón De aquel equipo solo quedamos tres

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2015/04/19/equipo-solo-quedamos-tres/0003_201504G19P8992.htm

Breve historia del consumo de drogas en el Estado español https://www.nodo50.org/ekintza/spip.php?article57

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie podstawową terminologię, przedmiot i kierunki badań obejmujące historię Hiszpanii XX i początku XXI wieku; najważniejsze wydarzenia i procesy z zakresu historii Hiszpanii oraz istotne aspekty kultury hiszpańskiej tego okresu (K_W03; K_W06).

Student potrafi czytać ze zrozumieniem teksty dotyczące tematyki związanej z historią i kulturą Hiszpanii; przedstawić własne poglądy, opinie, dyskutować, prezentować przygotowane zagadnienia związane z historią Hiszpanii; rozpoznawać różne rodzaje tekstów historycznych, umiejscowić je w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym oraz przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej terminologii właściwej naukom historycznym; samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł i opracowań historycznych (tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.); napisać oraz zredagować pracę pisemną z zastosowaniem odpowiednich metod z zakresu nauki o historii; przygotować wystąpienia ustne z zastosowaniem odpowiednich metod obejmujących m.in. metodologie z zakresu nauki o historii oraz właściwych źródeł; posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla nauki o historii (K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07).

Student jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności i rozumie także potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwoju; planowania i organizacji pracy, rozwoju swojej przedsiębiorczości, współdziałania w zespole oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej; aktywnego uczestnictwa w kulturze hiszpańskiej korzystając z różnych form i mediów oraz do pracy zarówno w zespole pełniąc różne role jak i w sposób autonomiczny; śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w kulturze i historiografii Hiszpanii (K_K01; K_K02; K_K03; K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową z przedmiotu składają się dwie oceny cząstkowe.

Na początku każdych zajęć studenci muszą odpowiedzieć pisemnie na trzy pytania. Pytania są podawane studentom poprzez USOS mail z tygodniowym wyprzedzeniem. Suma punktów ze wszystkich sprawdzianów cząstkowych jest pierwszą oceną, która liczy się do średniej do oceny końcowej. Sprawdziany cząstkowe można napisać wyłącznie podczas zajęć i nie można ich poprawiać lub pisać w innym terminie.

Na koniec semestru studenci będą musieli napisać test pisemny jednokrotnego wyboru. Jego wynik będzie stanowić drugą składową oceny końcowej.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Aktywność na zajęciach lub wygłoszenie referatu może alternatywą lub uzupełnieniem do punktacji ze sprawdzianów cząstkowych. Zasady takiego alternatywnego zaliczenia będą ustalane indywidualnie z chętnymi studentami.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 54 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Boguszewicz
Prowadzący grup: Maria Boguszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

W oparciu o najnowszą historiografię, zostaną przedstawione dzieje Hiszpanii od wojny domowej do XXI wieku

Pełny opis:

Propaganda wojenna: plakaty, piosenki i filmy jako nośnik ideologii

Reżim frankistowski: współpraca z nazistowskimi Niemcami

Reżim frankistowski: katastrofa ekonomiczna autarkii

Kultura popularna czasów dyktatury

Idealna kobieta frankistowska i emancypacja kobiet

Muzyka jako forma oporu: Nova Canço katalońska, cantautores

Katolicyzm hiszpański w XX w.

Mit pokojowego przejścia do demokracji

Neoliberalizm PSOE i postfrankizm PP.

La ley de memoria histórica

Kryzys strukturalny gospodarki i systemu politycznego od 2008r.

Oburzeni i pokolenie ani-ani

Katalonia i Hiszpania

Literatura:

PODRĘCZNIKI

T. Miłkowski, P. Machcewicz, Historia Hiszpanii, Ossolineum, Wrocław 2009

Ch. Esdayle, La quiebra del liberalismo, 1808-1939, Critica, Barcelona 2000

J. Tusell, Dictadura franquista y democracia, 1939-2004, Critica, Barcelona 2005

DODATKOWE (wybrane fragmenty)

Paloma Aguilar Fernández, El resurgir del pasado en España, Taurus, Madrid 2018

José Álvarez Junco, Mater Dolorosa. La idea de España, Taurus, Madrid 2001

Bartolomé Bennassar, Historia de los españoles, Critica, Barcelona 1989

William Callahan, La Iglesia católica en España, Critica 2005

X. F. Coronado La censura franquista: crónica de un despropósito

GAL. Actas del proceso (El Mundo)

Eslava Galán, “Coitus interruptus”

J.L. Martin Descalzo, Tarancon, el cardenal de cambio

Tadeusz Miłkowski, Kościół w społeczeństwie hiszpańskim XIX i XX wieku. Od mnichów na wojnie do wojny z mnichami, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łąck 2006

Miguel Payán, La historia de España a través del cine , Cacitel, Madrid 2007 V.

Pérez Díaz, Powrót społeczeństwa obywatelskiego w Hiszpanii, Znak, Kraków 1996

Carlos Rojas, Burbonowie pozbawieni tronu, Kraków 2001, TAiWPN Universitas

Ksawery Pruszyński, W czerwonej Hiszpanii

Gabriel Tortella, El desarrolló de la España contemporánea, Alianza, Madrid 2004

Tusell Javier, "El Aznarato", Aguilar, Madrid 2005

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)