Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język hiszpański w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach: historia i różnorodność

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-JHAL-01
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język hiszpański w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach: historia i różnorodność
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 2 rok 1 stopnia
Plan specjalności hiszpańskiej 3 rok 1 stopnia
Przedmioty do wyboru dla specjalności hiszpańskiej studiów 1 stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien znać język hiszpański na poziomie zaawansowanym, pozwalającym na czytanie tekstów akademickich, refleksję nad tekstami historycznymi i udział w dyskusji.

Student powinien mieć podstawową wiedzę na temat historii podboju i kolonizacji Ameryki Łacińskiej.


Skrócony opis:

Celem kursu jest poznanie historii kształtowania się języka hiszpańskiego w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, w aspekcie politycznym, społecznym i kulturowym, jak również zapoznanie Studentów z ogólną charakterystyką hiszpańskiego amerykańskiego oraz z wybranymi odmianami regionalnymi, używanymi współcześnie w obu Amerykach, ich specyfiką gramatyczną, fonetyczną i leksykalną.

Pełny opis:

Program kursu zawiera zarówno informacje historyczne i teoretyczne, jak też analizę praktycznych przykładów użycia języka hiszpańskiego w obu Amerykach współcześnie.

Bloki tematyczne:

1. Historyczne i kulturowe aspekty kształtowania się i roli języka kastylijskiego na Półwyspie Iberyjskim.

2. Początki hiszpańskiego w Ameryce Łacińskiej: opis nowej rzeczywistości, zapożyczenia z języków tubylczych.

3. Język hiszpański w kontakcie z językami amerindiańskimi: bilingwizm, rola tłumaczy i misjonarzy.

4. Polityka językowa korony hiszpańskiej w Indiach Zachodnich.

5. Hiszpański w Nowym Świecie: przykładowe dokumenty, fragmenty kronik.

6. Ogólna charakterystyka hiszpańskiego używanego w Ameryce Łacińskiej, w aspekcie gramatycznym i fonetycznym.

7. Regiony i strefy użycia dialektów języka hiszpańskiego (hiszpański karaibski, meksykański, andyjski, Regionu rzeki La Platy).

8. Afrykanizmy w jęz. hiszpańskim i wpływ języków tubylczych.

9. Na pograniczu regionów i kultur (parlache, lunfardo, cocoliche, pidgin)

10. Język hiszpański używany wśród dwujęzycznej ludności pochodzenia latynoamerykańskiego w Stanach Zjednoczonych (Spanglish).

Literatura:

- Vaquero de Ramírez M.T., El español de América. Pronunciación, Arco/Libros, Madrid, 1996. (Biblioteka Iberystyki)

- Vaquero de Ramírez M.T., El español de América. Morfosintáxix y léxico, Arco/Libros, Madrid, 1996. (Biblioteka Iberystyki)

-J. Lipski, El español de América, Cátedra, Madrid, 1996 (Biblioteka Iberystyki)

Wybrane rozdziały, udostępnione przez prowadzącą:

- H. López Morales, La andadura del español por el mundo, Santillana Ed., Madrid, 2010.

- H.López Morales, La globalización del lexico hispánico, Espasa-Calpe, Madrid, 2006.

- E. Bravo García, Las voces en contacto, Facultad Artes Liberales, Universidad de Varsovia, Varsovia, 2018.

- E. Bravo García, Mª T. Cáceres-Lorenzo, Claves para comprender las Crónicas de Indias, Madrid, 2012.

- Graciela Barrios, Etnicidad y lenguaje, FHUCE, Montevideo, 2008.

- T. Todorov, La conquista de América. El problema del otro, Siglo XXI Ed., Madrid, 1987.

- Sobrino Triana “Actitudes linguísticas del hablante cubano. Hacia el español de las Antillas”, en: Signo y Seña. Revista del Instituto de Linguística, Núm. 29 (2016)

- M. Martínez Pérsico “El español americano y el bilinguismo paraguayo. Interferencias y contacto de lenguas”, en: Illuminazioni, núm. 30 (X-XII) 2014.

- N. Toscano, “La Florida y el suroeste americano”, en: Enciclopedia del español en los Estados Unidos, Instituto Cervantes-Santillana, Madrid, 2009.

- L.S. Castañeda, “El parlache: resultados de una investigación lexicográfica”, Forma y función, 18, p. 74-101.

- G.L. Guitarte, “Del español de España al español de 20 naciones. La integración de América al concepto de lengua española”, en: C. Fernández

- O. Alba "El español del Caribe: unidad frente a diversidad dialectal", Revista de Filología Española, vol. LXXII, nº 3-4 (1992).

Efekty uczenia się:

Studenci, po zakończeniu kursu:

WIEDZA

- zna podstawową terminologię nauk humanistycznych (w szczególności językoznawstwa, kulturoznawstwai historii) K_W02

- znają elementarną terminologię używaną w opisie języka, kultury, historii, rozumie jej źródła oraz zastosowania K_W03

- ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad kulturą, historią i językiem K_W04

- rozróżniają język hiszpański pochodzący z różnych regionów obu Ameryk; rozpoznają zjawiska językowe typowe dla języka hiszpańskiego używanego w Ameryce

- posiadają pogłębioną wiedzę na temat historii, kultury i języka hiszpańskiego Ameryki Łacińskiej i Karaibów

- posiadają wiedzą o różnorodności i wielokulturowym charakterze obu Ameryk

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafią - z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje K_U01

- potrafią w podstawowym zakresie zbierać dane do analizy lingwistycznej

- potrafią stosować wiedzę teoretyczną do analizy zjawisk w świecie rzeczywistym

- uczestniczyć w dyskusji i argumentować merytorycznie swoje zdanie na temat różnorodności języka hiszpańskiego

- potrafią zastosować podstawową terminologię lingwistyczną, związaną z językiem hiszpańskim używanym w Ameryce

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- wykazują umiejętność przekazywania informacji, prezentowania poglądów i rozważania problemów

- potrafią współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role

- są w stanie stosować wiedzę na temat języka hiszpańskiego w Ameryce w pracy zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział w zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności) 20%

Prace pisemne (do 10 stron w sumie) i ustne w trakcie semestru 20%

Test w połowie semestru 30%

Test końcowy 30%

Każdy test będzie oceniany na 100 punktów (zaliczenie od 60 p.)

Dla uzyskania końcowego zaliczenia konieczne jest otrzymanie pozytywnej oceny z obu testów.

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Bojarska
Prowadzący grup: Paulina Bojarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)