Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia w badaniach historycznych nad imperiami iberyjskimi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-MBH-01 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Metodologia w badaniach historycznych nad imperiami iberyjskimi
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 3 rok 1 stopnia
Przedmioty do wyboru dla specjalności hiszpańskiej studiów 1 stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest omówienie najnowszych badań historiograficznych nad przeszłością kolonialnych imperiów iberyjskich. W trakcie zajęć przedstawione zostaną główne nurty prezentowane przez iberoamerykańskich historyków w zakresie historii społecznej Półwyspu Iberyjskiego oraz Ameryki Łacińskiej. Przyjrzymy się również najważniejszym archiwom historycznym i nauczymy się jak szukać źródeł, które skrywają historie społeczeństw żyjących niegdyś na marginesie dawnych imperiów iberyjskich.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

W XXI wieku, iberyjscy i latynoamerykańscy historycy odeszli od uprawiania historii wyłącznie polityczno-gospodarczej, a ich zainteresowanie zaczęła wzbudzać historia społeczna, historia kobiet, mężczyzn, społeczeństw afrolatynoamerykańskich, autochtonicznych i innych grup marginalizowanych, w tym LGBT, a także historia mody, architektury czy kulinarii. Nowością w tej dziedzinie jest odtworzenie historii “bottom up”, czyli pisanej z punktu widzenia grup niegdyś marginalizowanych, a za dokumenty historyczne uznaje się również wszelkie źródła niematerialne. Współczesna historiografia w tych regionach zmierza do włączenia społeczeństw do dialogu nad wspólną przeszłością kolonialną w perspektywie zarówno mikro jak i makro oraz porównawczej czy globalnej. Wartym refleksji pozostaje również czy historia może być pisana przez “Innych”?

Pełny opis:

Teoria “monarchii złożonej” w odniesieniu do imperium hiszpańskiego

Teoria “monarchii wielokontynentalnej” w odniesieniu do imperium portugalskiego.

Archiwa historyczne na Półwyspie Iberyjskim i w Ameryce Łacińskiej

Historia porównawcza, historia globalna i Digital Humanities

Współczesne badania nas społecznościami afrolatynoamerykańskimi w Ameryce Hiszpańskiej

Współczesne badania nad społecznościami afrolatynoamerykańskimi w Luzo-Ameryce

Indianie w historii Ameryki

Gender: Historia kobiet w Ameryce Łacińskiej

Gender: “Masculinidad” i historia mężczyzn w Ameryce Łacińskiej

Historia homoseksualizmu w Ameryce Łacińskiej

Mniejszości religijne

Historia życia codziennego

Historia mody, kulinarii, środowiska naturalnego i architektury.

Literatura:

- Sarah Maza. Thinking about history. The University of Chicago Press, 2017.

- David Díaz Arias, Ronny Viales Hurtado (ed). Historia global y circulación de saberes en Iberoamérica. Siglos XVI-XXI. Centro de investigaciones históricas de América Central, 2018.

- Judit Gutiérrez-de-Armas. Archival practices in Early Modern Spain: transformation, destruction and (re)construction of family archives in the Canary Islands. Archives and Manuscripts, 2019.

- J. H. Elliott. Empires of the Atlantic World. Yale University Press, 2006.

- Catherine Lacaze, Ronaldo Soto-Quirós, Ronny J. Viales Hurtado (ed). Histórica de las desigualdades étnico-raciales en México, Centroamérica y el Caribe, siglos XVIII-XXI. Centro de Investigaciones Historicas de América Central, 2019.

- Sigfrido Vázquez Cienfuegos. La celebración del IV Centenario del Descubrimiento de América en Huelva (1892): un nuevo impulso en el estudio e investigación de la Historia de América. Incognitvs Avisos Y Legajos Del Nuevo Mundo Homenaje Al Profesor Luis Navarro Garcia, Universidad de Huelva, 2008, pp. 67-77.

- Sigfrido Vázquez Cienfuegos. Cuba en la historiografía checoslobava durante la guerra fría, Proyectos políticos y culturales en las realidades caribeñas de los siglos XIX y XX, 2016.

- Antonio Santamaría García, Sigrido Vázquez. Indios foráneos en Cuba a principios del siglo XIX: historia de un suceso en el contexto de la movilidad poblacional y la geoestrategia del imperio español, Colonial Latin American Historical Review, 2013.

- Maria de DEus Beites Manso. Mujeres en el Brasil colonial. El caso del recogimiento de la Santa Casa de la Misericordia de Bahia a través de la depositada Teresa De Jesús. Historias compartidas. Religiosidad y reclusión feminina en Espana, Portugal y América. Siglos XVI-XIX, 2017.

- Juliana Barr. Peace came in the form of woman. The University of North Carolina Press, 2007.

- Nikolas Botcher, Stefan Rinke, Nino Vallen (ed). Distributive Struggle and the Self in the Early Modern Iberian World. Akademischer Verlag Stuttgart, 2019.

- Leigh Fought. Women in the world of Frederick Douglass. Oxford University Press, 2017.

- Colin G. Calloway. The Indian world of George Washington. Oxford University, 2018.

- Mary del Priore. Histórias da Gente Brasileira. Leya, 2016.

- Akira Saito, Claudia Rosas Lauro (ed). Reducciones. La concentración forzada de las poblaciones indígenas en el Virreinato del Perú.

- Sara Beatriz Guardia. Perseguidas, locas, exiladas. El odio en la construcción de la escritura feminina del siglo XIX. El Odio y el perdón en el Perú. Siglos XVI al XXI, - - Claudia Rosas Lauro (Ed), Fondo Editorial, 2009, 183-210.

- José Manuel Camacho. Aquiles en los Andes. El odio y sus máscaras en la narrativa peruana de la violencia. El Odio y el perdón en el Perú. Siglos XVI al XXI, Claudia Rosas Lauro (Ed), Fondo Editorial, 2009, 295-316.

Jacques Ramirez. Masculinidades en América Latina, más allá de los estereotipos. Diálogo con Mathew C. Guttman, Íconos - Revista de Ciencias Sociales, 2013.

- Documentos regionales para la etnohistoria andina. Visita hecha a la Provincia de Chucuito por Garci Diez de San Miguel en el año 1567. Ediciones de la Casa de la Cultura del Perú. Lima, 1964.

- Jean Baptiste Debret. Voyage Pittoresque et historique au Brésil. Arles, 2014.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

- specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla studiowanego

kierunku, którą jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności

profesjonalnej, terminologię z zakresu studiowanego kierunku na poziomie

rozszerzonym (S2K_W01/P7S_WG)

-powiązania kierunku iberystyka z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych (S2K_W02/P7S_WG)

-zjawiska naukowe i kulturalne w Polsce i hiszpańskojęzycznych krajach

Ameryki Łacińskiej , a zwłaszcza ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach

nowych badań i trendów z zakresu studiowanego kierunku z innymi

dyskursami humanistycznymi (S2K_W03/P7S_WG,

P7S_WK)

- terminologię, teorię i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych (S2K_W05/P7S_WG

- współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych, obejmujące wybrane

obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów

iberystycznych (S2K_W06/P7S_WG)

Umiejętności: absolwent potrafi

-wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analizę

wytworów kultury i zjawisk społecznych w hiszpańskojęzycznych krajach

Ameryki Łacińskiej, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i

konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie (P7S_UW/S2K_U01)

-samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie studiowanego kierunku i

poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania

zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową (S2K_U02/P7S_UU)

-wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia

tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej (S2K_U03/P7S_UK)

-posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie minimum B2+ według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (S2K_U04/ P7S_UW, P7S_UK)

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role (S2K_K01/P7S_KR)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zostanie wystawiona na podstawie uczestnictwa, aktywności oraz przedstawienia spisu bibliograficznego w wybranym zagadnieniu. Dopuszczalna są maksymalnie 2 nieobecności nieusprawiedliwione.

Praktyki zawodowe:

N/A

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.