Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka hiszpańskiego dla celów językoznawstwa I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-NJHdCJ1-11W
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauka języka hiszpańskiego dla celów językoznawstwa I
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan hispanistyki stosowanej 1 rok 1 stopnia wiecz.
Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 1 stopnia, hispanistycznych wieczorowych
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na zajęciach realizowany jest program, którego celem jest wyrobienie u studentów najważniejszych sprawności językowych. Studenci nabywają umiejętności komunikacyjne i gramatyczno-leksykalne w mowie i piśmie, jak również poznają elementy terminologii językoznawczej, co ułatwi im w przyszłości studiowanie językoznawstwa.

Studenci I roku, rozpoczynający naukę od podstaw, osiągają po pierwszym semestrze poziom średnio-zaawansowany niższy.

Pełny opis:

Studenci w ramach zajęć będą nabywać umiejętności komunikacyjne i gramatyczne w mowie i piśmie. Nauce języka towarzyszą elementy refleksji językoznawczej, polegającej m.in. na uświadamianiu nie tylko funkcjonalnych, ale również formalnych i strukturalnych właściwości zdań, na poznawaniu semantycznej struktury zdania, czy rozumieniu tego, na ile kontekst wypowiedzi wpływa na wybór form językowych.

Istotnym aspektem nauki jest również kształtowanie świadomości fonologicznej i fonetycznej uczestników zajęć oraz wiedzy o dynamicznej strukturze kodów językowych, którymi posługują się osoby hiszpańskojęzyczne w kontekście kultury Hiszpanii i hiszpańsko-języcznych krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Celem dokonywania pogłębionej analizy językowej jest wzmocnienie u Studentów pewności w posługiwaniu się językiem hiszpańskim, możliwość uczestniczenia na kolejnych etapach studiów w dyskursie akademickim oraz wywołanie gotowości do dostrzeżenia języka jako przedmiotu zainteresowania i badań.

Student:

I. jest aktywnym odbiorcą wypowiedzi utrzymanych w zakresie tematów związanych z życiem codziennym; rozumie główny sens kierowanych ku niemu treści oraz ma świadomość różnic formalnych pomiędzy odmiennymi wariantami danej wypowiedzi.

II. porozumiewa się w stosunkowo prostych sytuacjach komunikacyjnych, potrafi wziąć udział w rozmowie korzystając, jeśli zajdzie taka potrzeba, z pomocy współrozmówcy, lecz także samodzielne ją podtrzymać; ma świadomość performatywnego charakteru wypowiedzi językowych

III. ma świadomość przynależności różnych tekstów, których jest odbiorcą lub autorem, do różnych kategorii wypowiedzi.

IV. rozumie teksty informacyjne, jak również dotyczące jego studiów i zainteresowań intelektualnych oraz językowych; potrafi je samodzielnie odnajdywać wśród dostępnych źródeł;

V. redaguje opisy zdarzeń i czynności (również w czasie przeszłym); potrafi dostrzec i skorygować błędy językowe w zredagowanych przez siebie tekstach.

VI. odczytuje oraz redaguje różne rodzaje korespondencji, zwłaszcza listy prywatne; wypełnia ankiety i formularze.

VII. posiada świadomość specyfiki języka hiszpańskiego (np. dominującej roli czasownika) w odróżnieniu od języka polskiego; dostrzega niejednoznaczność rejestrów oraz zakresów pojęć w obydwu kodach, a także różnice składniowe. VIII. uczy się rozumienia znaczenia strony formalnej wypowiedzi dla dokonania jej interpretacji;

Literatura:

Zalecane podręczniki:

• Método de español para extranjeros Nuevo Prisma, FONCUBIERTA J.M., Edinumen, Madrid, 2014.

• Nuevo Ven I, CASTRO F., y otros, Edelsa, Madrid, 2007.

• Aula Internacional Nueva Edición 1, CORPAS J., GARCÍA, E., Difusión, Barcelona, 2013.

• Aula Internacional Nueva Edición 2, , CORPAS J., GARCÍA, E., Difusión, Barcelona, 2013.

• Español sin fronteras, SÁNCHEZ LOBATO J. y otros, SGEL, Madrid, 2005 (1998).

• Curso de español para extranjeros: Nuevo ELE, BOROBIO V., Ediciones SM, Madrid, 2003.

• Gente Nueva Edición, MARTIN E. y otros, Difusión, Barcelona, 2004.

• Rápido, curso intensivo de español, MIQUEL L., SANS N., Difusión, Barcelona, 2000.

Gramatyka i ćwiczenia:

• Gramática básica del estudiante de español, ALONSO R. y otros, Difusión, Barcelona, 2005.

• Gramática de uso del español. Teoría y práctica con solucionario, ARAGONES L., PALENCIA R., Ediciones SM, Madrid, 2005.

• Prisma de Ejercicios (Comienza), CASADO M.A y otros, Edinumen, Madrid, 2004.

• Prisma de Ejercicios (Continúa), AIXALÁ E. y otros, Edinumen, Madrid, 2004.

• Uso de la gramática española (nivel elemental), CASTRO VIUDEZ F., Edelsa, Madrid, 2003.

• Uso de la gramática española (nivel intermedio), CASTRO VIUDEZ F., Edelsa, Madrid, 2003.

• Gramatyka języka hiszpańskiego, CYBULSKA-JANCZEW M., PERLIN J., PWN, Warszawa, 2006.

• Gramática comunicativa del español, t.1, MATTE F., Edelsa, Bonn, 2008.

• Abanico, M. D. Chamorro Guerrero [et.al.], Difusión, Barcelona, 2010.

Fonetyka:

• Fonética, entonación y ortografía, GONZÁLES HERMOSO A., ROMERO DUEÑAS C., Edelsa, Madrid, 2002.

• Fonética (nivel elemental A2), ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Ma. Á. (coord.) Anaya, Madrid, 2008.

Inne materiały:

- materiały audiowizualne (nagrania na płytach CD, piosenki ze słowami w języku hiszpańskim, filmy dokumentalne i krótkometrażowe)

- Lecturas graduadas (adaptacje dzieł literackich w języku hiszpańskim wykonane na potrzeby osób uczących się tego języka)

- Narraciones españolas para estudiantes extranjeros, LUQUE DURÁN J.D., Madrid, SGEL, 2004.

- Historias para conversar, niveles: básico y medio, SILES ARTÉS J., Madrid, SGEL, 2004.

- artykuły prasowe w języku hiszpańskim,

- inne materiały, wybrane pod kątem zainteresowań i potrzeb Studentów;

Słowniki:

- Nowy słownik hiszpańsko-polski, polsko-hiszpański, MURCIA SORANO A., MOŁNIEWICZ K.,Warszawa, 2003, Harald G.

- Clave: diccionario de uso del español actual, MALDONADO GONZÁLEZ C., Madrid, 2003, Ediciones SM.

- Diccionario Didáctico de Español Intermedio, HERAS FERNÁNDEZ DE LAS J.A., RODRÍGUEZ ALONSO M., Madrid, 1994, Ediciones SM.

- Diccionario Práctico de Gramática, CERROLAZA GILI O., Madrid, 2005, Edelsa.

- Słowniki tematyczne

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Absolwent zna:

• podstawowe metody analizy tekstów reprezentujących różne rejestry i style funkcjonalne języka hiszpańskiego oraz podstawową terminologię w opisie języka i rozumie jej źródła i zastosowania (K_W02);

• podstawową terminologię językoznawczą, właściwą dla języka hiszpańskiego (K_W03).

Umiejętności:

Absolwent potrafi

• czytać ze zrozumieniem teksty w języku hiszpańskim (K_U01);

• przedstawić własne poglądy, opinie, dyskutować oraz prezentować przygotowane zagadnienia w języku hiszpańskim (K_U02);

• rozpoznawać różne rodzaje tekstów hiszpańskojęzycznych oraz przeprowadzić podstawową analizę ich treści i struktur gramatycznych, z użyciem podstawowej terminologii (K_U03)

• samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł z wybranych obszarów dziedzin nauki i dyscyplin

naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.) (K_U04);

• napisać oraz zredagować pracę pisemną w języku hiszpańskim z zastosowaniem odpowiednich metod (K_U05)

• przygotować wystąpienia ustne w języku hiszpańskim z zastosowaniem odpowiednich metod i źródeł (K_U06);

• posługiwać się podstawową terminologią z zakresu językoznawstwa i innych dziedzin właściwych studiom hispanistycznym (K_U07);

Kompetencje społeczne:

Absolwent jest gotów do

• krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, samodzielnej i autonomicznej pracy oraz rozumie potrzebę doskonalenia i uczenia się przez całe życie (K_K01);

• planowania i organizacji pracy, przedsiębiorczości i współdziałania w zespole oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej (K_K02);

• aktywnego uczestnictwa w kulturze studiowanego regionu korzystając z różnych form i mediów oraz potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (K_K03);

• śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku, kulturze i literaturze Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej (K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

Zajęcia posiadają profil praktyczny. Ich celem jest przygotowanie Studentów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach merytorycznych prowadzonych w języku hiszpańskim, w tym zgłębianiu wiedzy o języku oraz do udziału w życiu społecznym, zawodowym i kulturowym w środowiskach, w których używany jest język hiszpański. Bazują one na metodzie komunikacyjnej.

Interakcja stanowi aspekt dominujący struktury zajęć. Dyskusje w grupach oraz wymiana myśli pomiędzy uczestnikami zajęć i prowadzącym służyć mają nie tylko systematyzacji użycia wprowadzanych struktur gramatycznych i leksykalnych, lecz w równym stopniu mają kształtować postawę uważnego odbioru.

Stosowane na zajęciach materiały tekstowe i nagrania są podstawą do rozwijania wszystkich sprawności językowych, ze szczególną dbałością o bogactwo leksykalne i poprawność gramatyczną, które pozwolą Studentom na dobre rozumienie treści przekazywanych na zajęciach merytorycznych prowadzonych w języku hiszpańskim. Interakcji służyć mają również praktyki ukierunkowane na pracę własną studenta. Redakcja prac pisemnych ma za zadanie tworzenie i konsolidację nawyku wyrażania treści bardziej złożonych, dających możliwość zastosowania trudniejszych struktur językowych.

Kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- obecność oraz aktywność na zajęciach (dozwolone są 4 nieobecności)

- uzyskanie min. 65% przewidzianych punktów: 50 p.

Złożą się na nie:

• prace kontrolne (4 w semestrze) 30 p.

• prace pisemne (streszczenia lektur, wypracowania) - 10 p.

• obecność/ aktywność - 10 p. (5 obecność + praca na zajęciach/5 przygotowanie do zajęć, oddawanie prac w terminie)

Osoby, które nie uzyskają wymaganej liczby punktów i zaliczenia przedmiotu, mogą przystąpić do egzaminu w sesji poprawkowej.

Szczegółowe kryteria oceniania zostaną podane na zajęciach.

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Podczas każdego z etapów oceniania brany jest pod uwagę zawarty w efektach kształcenia wymóg kształtowania u studenta stopnia świadomości poziomu posiadanej wiedzy oraz rozumienia potrzeby stałego rozwoju. Tym samym pozytywnie oceniana jest min. umiejętność korygowana niedoskonałości własnej wypowiedzi, dążenie do wyrażania treści o wyższym stopniu złożoności oraz fakt odnoszenia się do wypowiedzi współrozmówcy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 180 godzin, 44 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Bojarska, Małgorzata Cybulska-Janczewa, Marta Piłat-Zuzankiewicz
Prowadzący grup: Magdalena Adamczyk, Paulina Bojarska, Angelina Nuñez Cueva De Andruszkiewicz, Marta Piłat-Zuzankiewicz, Jesus Pulido Ruiz, Elżbieta Ratajczak-Matusiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zajęciach realizowany jest program, którego celem jest wyrobienie u studentów najważniejszych sprawności językowych. Studenci nabywają umiejętności komunikacyjne i gramatyczno-leksykalne w mowie i piśmie, jak również poznają elementy terminologii językoznawczej, co ułatwi im w przyszłości studiowanie językoznawstwa.

Studenci I roku, rozpoczynający naukę od podstaw, osiągają po pierwszym semestrze poziom średnio-zaawansowany niższy.

Pełny opis:

Studenci w ramach zajęć będą nabywać umiejętności komunikacyjne i gramatyczne w mowie i piśmie. Nauce języka towarzyszą elementy refleksji językoznawczej, polegającej m.in. na uświadamianiu nie tylko funkcjonalnych, ale również formalnych i strukturalnych właściwości zdań, na poznawaniu semantycznej struktury zdania, czy rozumieniu tego, na ile kontekst wypowiedzi wpływa na wybór form językowych.

Istotnym aspektem nauki jest również kształtowanie świadomości fonologicznej i fonetycznej uczestników zajęć oraz wiedzy o dynamicznej strukturze kodów językowych, którymi posługują się osoby hiszpańskojęzyczne w kontekście kultury Hiszpanii i hiszpańsko-języcznych krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Celem dokonywania pogłębionej analizy językowej jest wzmocnienie u Studentów pewności w posługiwaniu się językiem hiszpańskim, możliwość uczestniczenia na kolejnych etapach studiów w dyskursie akademickim oraz wywołanie gotowości do dostrzeżenia języka jako przedmiotu zainteresowania i badań.

Student:

I. jest aktywnym odbiorcą wypowiedzi utrzymanych w zakresie tematów związanych z życiem codziennym; rozumie główny sens kierowanych ku niemu treści oraz ma świadomość różnic formalnych pomiędzy odmiennymi wariantami danej wypowiedzi.

II. porozumiewa się w stosunkowo prostych sytuacjach komunikacyjnych, potrafi wziąć udział w rozmowie korzystając, jeśli zajdzie taka potrzeba, z pomocy współrozmówcy, lecz także samodzielne ją podtrzymać; ma świadomość performatywnego charakteru wypowiedzi językowych

III. ma świadomość przynależności różnych tekstów, których jest odbiorcą lub autorem, do różnych kategorii wypowiedzi.

IV. rozumie teksty informacyjne, jak również dotyczące jego studiów i zainteresowań intelektualnych oraz językowych; potrafi je samodzielnie odnajdywać wśród dostępnych źródeł;

V. redaguje opisy zdarzeń i czynności (również w czasie przeszłym); potrafi dostrzec i skorygować błędy językowe w zredagowanych przez siebie tekstach.

VI. odczytuje oraz redaguje różne rodzaje korespondencji, zwłaszcza listy prywatne; wypełnia ankiety i formularze.

VII. posiada świadomość specyfiki języka hiszpańskiego (np. dominującej roli czasownika) w odróżnieniu od języka polskiego; dostrzega niejednoznaczność rejestrów oraz zakresów pojęć w obydwu kodach, a także różnice składniowe. VIII. uczy się rozumienia znaczenia strony formalnej wypowiedzi dla dokonania jej interpretacji;

1. UMIEJĘTNOŚCI GRAMATYCZNE:

• Czasowniki regularne i nieregularne

• Zgodność rodzaju i liczby rzeczowników, przymiotników, rodzajników

• Przymiotniki i przysłówki

• Zaimki

• Konstrukcje peryfrastyczne

• Spójniki, przyimki

• Tryb oznajmujący i rozkazujący

• Czasy przeszłe: Pretérito Perfecto, Indefinido, Imperfecto,

• Określenia czasu używane z poszczególnymi czasami przeszłymi

2. UMIEJĘTNOŚCI LEKSYKALNE:

• Nazwy państw i narodowości

• Zawody i miejsca pracy

• Liczebniki zwykłe i porządkowe

• Dni tygodnia, miesiące, pory roku

• Przymiotniki służące opisowi osoby: cech fizycznych i charakteru

• Kolory

• Ubranie

• Słownictwo związane z domem: meble, przedmioty

• Słownictwo zw. z miastem: adresy, środki transportu, urzędy i sklepy

• Relacje rodzinne i społeczne

• Czynności codzienne

• Czynności związane z wakacjami i spędzaniem wolnego czasu

• Produkty żywnościowe, potrawy, zwyczaje związane z jedzeniem

• Części ciała, zdrowie i choroby

• Dialogi w sklepie z odzieżą, na dworcu, w restauracji

• Słownictwo związane z porami roku i pogodą

• Słownictwo związane z podróżami

3. UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE:

• Witanie, żegnanie i przedstawianie się

• Pytanie o znaczenie słów, prośba o wyjaśnienie, powtórzenie

• Pytanie o dane osobowe i podawanie informacji o sobie

• Wyrażanie posiadania i przynależności

• Pytanie o drogę, opisywanie miejsc

• Opisywanie osób: wyglądu i cech charakteru

• Opis zainteresowań, gustów i preferencji

• Rozmowa o czynnościach codziennych

• Opowiadanie o sposobach spędzania wolnego czasu

• Wyrażanie obowiązku i potrzeby

• Kupowanie biletów, ubrań, żywności

• Opowiadanie o pogodzie

• Rozmowa o stanie zdrowia, nazywanie części ciała, symptomów chorób.

• Przedstawianie własnych opinii i ocen

• Proponowanie spotkania, przyjmowanie i odrzucanie propozycji

• Rozmowa o czynnościach z przeszłości bliskiej lub związanych z teraźniejszością

• Opowiadanie zdarzeń z przeszłości: podróży, biografii

• Opis osób, miejsc, nawyków, zwyczajów i okoliczności z przeszłości

• Porównywanie zwyczajów z przeszłości i teraźniejszości

• Wydawanie poleceń, zaproszeń, przyciąganie/kierowanie uwagi.

4. ELEMENTY WIEDZY O KULTURZE KRAJÓW HISZPAŃSKOJĘZYCZNYCH:

• Zwroty grzecznościowe

• Nawyki, zwyczaje, styl życia w krajach hiszpańskojęzycznych

• Boże Narodzenie, Nowy Rok w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej

5. RÓŻNE RODZAJE TEKSTÓW W JĘZYKU HISZPAŃSKIM:

• Tekst opisowy: opisywanie osób i miejsc

• Tekst narracyjny: opowiadanie, bajka, biografia

• Tekst ekspozycyjny: prasowy, foldery informacyjne

• Dialog: dialogi, wywiady, rozmowa o pracę.

• Instrukcja: instrukcje używania sprzętów, przepisy kulinarne

• Tekst informacyjny: list, e-mail.

6. ELEMENTY WIEDZY O JĘZYKU:

• Włączenie w nauczanie języka elementów podstawowej terminologii językoznawczej.

• Podstawy składni hiszpańskiej.

• Kategorie leksykalne w języku hiszpańskim (rzeczownik, czasownik, dopełnienie, syntagma) i funkcjonalne (rodzajniki, zaimki, przyimki)

• Funkcje składniowe (podmiotu, orzeczenia, dopełnienia, predykatu)

• Ćwiczenie wymowy z elementami fonetyki (samogłoski, dyftongi i tryptongi, główne różnice fonetyczne, znak diakrytyczny, schemat intonacji w hiszpańskim, akcentowanie)

7. Ortografia:

• Hiszpańskie znaki diakrytyczne (akcenty) i interpunkcyjne.

• Zasady ortografii w języku hiszpańskim (różnice c/qu/k, y/ll, r/rr, dwuznaki ch i ll)

Literatura:

Zalecane podręczniki:

• Método de español para extranjeros Nuevo Prisma, FONCUBIERTA J.M., Edinumen, Madrid, 2014.

• Nuevo Ven I, CASTRO F., y otros, Edelsa, Madrid, 2007.

• Aula Internacional Nueva Edición 1, CORPAS J., GARCÍA, E., Difusión, Barcelona, 2013.

• Aula Internacional Nueva Edición 2, , CORPAS J., GARCÍA, E., Difusión, Barcelona, 2013.

• Español sin fronteras, SÁNCHEZ LOBATO J. y otros, SGEL, Madrid, 2005 (1998).

• Curso de español para extranjeros: Nuevo ELE, BOROBIO V., Ediciones SM, Madrid, 2003.

• Gente Nueva Edición, MARTIN E. y otros, Difusión, Barcelona, 2004.

• Rápido, curso intensivo de español, MIQUEL L., SANS N., Difusión, Barcelona, 2000.

Gramatyka i ćwiczenia:

• Gramática básica del estudiante de español, ALONSO R. y otros, Difusión, Barcelona, 2005.

• Gramática de uso del español. Teoría y práctica con solucionario, ARAGONES L., PALENCIA R., Ediciones SM, Madrid, 2005.

• Prisma de Ejercicios (Comienza), CASADO M.A y otros, Edinumen, Madrid, 2004.

• Prisma de Ejercicios (Continúa), AIXALÁ E. y otros, Edinumen, Madrid, 2004.

• Uso de la gramática española (nivel elemental), CASTRO VIUDEZ F., Edelsa, Madrid, 2003.

• Uso de la gramática española (nivel intermedio), CASTRO VIUDEZ F., Edelsa, Madrid, 2003.

• Gramatyka języka hiszpańskiego, CYBULSKA-JANCZEW M., PERLIN J., PWN, Warszawa, 2006.

• Gramática comunicativa del español, t.1, MATTE F., Edelsa, Bonn, 2008.

• Abanico, M. D. Chamorro Guerrero [et.al.], Difusión, Barcelona, 2010.

Fonetyka:

• Fonética, entonación y ortografía, GONZÁLES HERMOSO A., ROMERO DUEÑAS C., Edelsa, Madrid, 2002.

• Fonética (nivel elemental A2), ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Ma. Á. (coord.) Anaya, Madrid, 2008.

Inne materiały:

- materiały audiowizualne (nagrania na płytach CD, piosenki ze słowami w języku hiszpańskim, filmy dokumentalne i krótkometrażowe)

- Lecturas graduadas (adaptacje dzieł literackich w języku hiszpańskim wykonane na potrzeby osób uczących się tego języka)

- Narraciones españolas para estudiantes extranjeros, LUQUE DURÁN J.D., Madrid, SGEL, 2004.

- Historias para conversar, niveles: básico y medio, SILES ARTÉS J., Madrid, SGEL, 2004.

- artykuły prasowe w języku hiszpańskim,

- inne materiały, wybrane pod kątem zainteresowań i potrzeb Studentów;

Słowniki:

- Nowy słownik hiszpańsko-polski, polsko-hiszpański, MURCIA SORANO A., MOŁNIEWICZ K.,Warszawa, 2003, Harald G.

- Clave: diccionario de uso del español actual, MALDONADO GONZÁLEZ C., Madrid, 2003, Ediciones SM.

- Diccionario Didáctico de Español Intermedio, HERAS FERNÁNDEZ DE LAS J.A., RODRÍGUEZ ALONSO M., Madrid, 1994, Ediciones SM.

- Diccionario Práctico de Gramática, CERROLAZA GILI O., Madrid, 2005, Edelsa.

- Słowniki tematyczne

Uwagi:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- obecność oraz aktywność na zajęciach (dozwolone są 2 nieobecności)

- uzyskanie min. 65% przewidzianych punktów: 40 p., na które złożą się:

• prace kontrolne (4 w semestrze) 20 p.

• prace pisemne (streszczenia lektur, wypracowania) - 10 p.

• obecność/ aktywność - 10 p.

W przypadku zajęć prowadzonych zdalnie, prace kontrolne również będą przeprowadzane zdalnie.

Szczegółowe kryteria oceniania zostaną podane na zajęciach.

Podczas każdego z etapów oceniania brany jest pod uwagę zawarty w efektach kształcenia wymóg kształtowania u studenta stopnia świadomości poziomu posiadanej wiedzy oraz rozumienia potrzeby stałego rozwoju. Tym samym pozytywnie oceniana jest min. umiejętność korygowana niedoskonałości własnej wypowiedzi, dążenie do wyrażania treści o wyższym stopniu złożoności oraz fakt odnoszenia się do wypowiedzi współrozmówcy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 180 godzin, 44 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Bojarska, Małgorzata Cybulska-Janczewa
Prowadzący grup: Paulina Bojarska, Stefano Nardone, Agnieszka Wiltos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zajęciach realizowany jest program, którego celem jest wyrobienie u studentów najważniejszych sprawności językowych. Studenci nabywają umiejętności komunikacyjne i gramatyczno-leksykalne w mowie i piśmie, jak również poznają elementy terminologii językoznawczej, co ułatwi im w przyszłości studiowanie językoznawstwa.

Studenci I roku, rozpoczynający naukę od podstaw, osiągają po pierwszym semestrze poziom średnio-zaawansowany niższy.

Pełny opis:

Studenci w ramach zajęć będą nabywać umiejętności komunikacyjne i gramatyczne w mowie i piśmie. Nauce języka towarzyszą elementy refleksji językoznawczej, polegającej m.in. na uświadamianiu nie tylko funkcjonalnych, ale również formalnych i strukturalnych właściwości zdań, na poznawaniu semantycznej struktury zdania, czy rozumieniu tego, na ile kontekst wypowiedzi wpływa na wybór form językowych.

Istotnym aspektem nauki jest również kształtowanie świadomości fonologicznej i fonetycznej uczestników zajęć oraz wiedzy o dynamicznej strukturze kodów językowych, którymi posługują się osoby hiszpańskojęzyczne w kontekście kultury Hiszpanii i hiszpańsko-języcznych krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Celem dokonywania pogłębionej analizy językowej jest wzmocnienie u Studentów pewności w posługiwaniu się językiem hiszpańskim, możliwość uczestniczenia na kolejnych etapach studiów w dyskursie akademickim oraz wywołanie gotowości do dostrzeżenia języka jako przedmiotu zainteresowania i badań.

Student:

I. jest aktywnym odbiorcą wypowiedzi utrzymanych w zakresie tematów związanych z życiem codziennym; rozumie główny sens kierowanych ku niemu treści oraz ma świadomość różnic formalnych pomiędzy odmiennymi wariantami danej wypowiedzi.

II. porozumiewa się w stosunkowo prostych sytuacjach komunikacyjnych, potrafi wziąć udział w rozmowie korzystając, jeśli zajdzie taka potrzeba, z pomocy współrozmówcy, lecz także samodzielne ją podtrzymać; ma świadomość performatywnego charakteru wypowiedzi językowych

III. ma świadomość przynależności różnych tekstów, których jest odbiorcą lub autorem, do różnych kategorii wypowiedzi.

IV. rozumie teksty informacyjne, jak również dotyczące jego studiów i zainteresowań intelektualnych oraz językowych; potrafi je samodzielnie odnajdywać wśród dostępnych źródeł;

V. redaguje opisy zdarzeń i czynności (również w czasie przeszłym); potrafi dostrzec i skorygować błędy językowe w zredagowanych przez siebie tekstach.

VI. odczytuje oraz redaguje różne rodzaje korespondencji, zwłaszcza listy prywatne; wypełnia ankiety i formularze.

VII. posiada świadomość specyfiki języka hiszpańskiego (np. dominującej roli czasownika) w odróżnieniu od języka polskiego; dostrzega niejednoznaczność rejestrów oraz zakresów pojęć w obydwu kodach, a także różnice składniowe. VIII. uczy się rozumienia znaczenia strony formalnej wypowiedzi dla dokonania jej interpretacji;

1. UMIEJĘTNOŚCI GRAMATYCZNE:

• Czasowniki regularne i nieregularne

• Zgodność rodzaju i liczby rzeczowników, przymiotników, rodzajników

• Przymiotniki i przysłówki

• Zaimki

• Konstrukcje peryfrastyczne

• Spójniki, przyimki

• Tryb oznajmujący i rozkazujący

• Czasy przeszłe: Pretérito Perfecto, Indefinido, Imperfecto,

• Określenia czasu używane z poszczególnymi czasami przeszłymi

2. UMIEJĘTNOŚCI LEKSYKALNE:

• Nazwy państw i narodowości

• Zawody i miejsca pracy

• Liczebniki zwykłe i porządkowe

• Dni tygodnia, miesiące, pory roku

• Przymiotniki służące opisowi osoby: cech fizycznych i charakteru

• Kolory

• Ubranie

• Słownictwo związane z domem: meble, przedmioty

• Słownictwo zw. z miastem: adresy, środki transportu, urzędy i sklepy

• Relacje rodzinne i społeczne

• Czynności codzienne

• Czynności związane z wakacjami i spędzaniem wolnego czasu

• Produkty żywnościowe, potrawy, zwyczaje związane z jedzeniem

• Części ciała, zdrowie i choroby

• Dialogi w sklepie z odzieżą, na dworcu, w restauracji

• Słownictwo związane z porami roku i pogodą

• Słownictwo związane z podróżami

3. UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE:

• Witanie, żegnanie i przedstawianie się

• Pytanie o znaczenie słów, prośba o wyjaśnienie, powtórzenie

• Pytanie o dane osobowe i podawanie informacji o sobie

• Wyrażanie posiadania i przynależności

• Pytanie o drogę, opisywanie miejsc

• Opisywanie osób: wyglądu i cech charakteru

• Opis zainteresowań, gustów i preferencji

• Rozmowa o czynnościach codziennych

• Opowiadanie o sposobach spędzania wolnego czasu

• Wyrażanie obowiązku i potrzeby

• Kupowanie biletów, ubrań, żywności

• Opowiadanie o pogodzie

• Rozmowa o stanie zdrowia, nazywanie części ciała, symptomów chorób.

• Przedstawianie własnych opinii i ocen

• Proponowanie spotkania, przyjmowanie i odrzucanie propozycji

• Rozmowa o czynnościach z przeszłości bliskiej lub związanych z teraźniejszością

• Opowiadanie zdarzeń z przeszłości: podróży, biografii

• Opis osób, miejsc, nawyków, zwyczajów i okoliczności z przeszłości

• Porównywanie zwyczajów z przeszłości i teraźniejszości

• Wydawanie poleceń, zaproszeń, przyciąganie/kierowanie uwagi.

4. ELEMENTY WIEDZY O KULTURZE KRAJÓW HISZPAŃSKOJĘZYCZNYCH:

• Zwroty grzecznościowe

• Nawyki, zwyczaje, styl życia w krajach hiszpańskojęzycznych

• Boże Narodzenie, Nowy Rok w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej

5. RÓŻNE RODZAJE TEKSTÓW W JĘZYKU HISZPAŃSKIM:

• Tekst opisowy: opisywanie osób i miejsc

• Tekst narracyjny: opowiadanie, bajka, biografia

• Tekst ekspozycyjny: prasowy, foldery informacyjne

• Dialog: dialogi, wywiady, rozmowa o pracę.

• Instrukcja: instrukcje używania sprzętów, przepisy kulinarne

• Tekst informacyjny: list, e-mail.

6. ELEMENTY WIEDZY O JĘZYKU:

• Włączenie w nauczanie języka elementów podstawowej terminologii językoznawczej.

• Podstawy składni hiszpańskiej.

• Kategorie leksykalne w języku hiszpańskim (rzeczownik, czasownik, dopełnienie, syntagma) i funkcjonalne (rodzajniki, zaimki, przyimki)

• Funkcje składniowe (podmiotu, orzeczenia, dopełnienia, predykatu)

• Ćwiczenie wymowy z elementami fonetyki (samogłoski, dyftongi i tryptongi, główne różnice fonetyczne, znak diakrytyczny, schemat intonacji w hiszpańskim, akcentowanie)

7. Ortografia:

• Hiszpańskie znaki diakrytyczne (akcenty) i interpunkcyjne.

• Zasady ortografii w języku hiszpańskim (różnice c/qu/k, y/ll, r/rr, dwuznaki ch i ll)

Literatura:

Zalecane podręczniki:

• Método de español para extranjeros Nuevo Prisma, FONCUBIERTA J.M., Edinumen, Madrid, 2014.

• Nuevo Ven I, CASTRO F., y otros, Edelsa, Madrid, 2007.

• Aula Internacional Nueva Edición 1, CORPAS J., GARCÍA, E., Difusión, Barcelona, 2013.

• Aula Internacional Nueva Edición 2, , CORPAS J., GARCÍA, E., Difusión, Barcelona, 2013.

• Español sin fronteras, SÁNCHEZ LOBATO J. y otros, SGEL, Madrid, 2005 (1998).

• Curso de español para extranjeros: Nuevo ELE, BOROBIO V., Ediciones SM, Madrid, 2003.

• Gente Nueva Edición, MARTIN E. y otros, Difusión, Barcelona, 2004.

• Rápido, curso intensivo de español, MIQUEL L., SANS N., Difusión, Barcelona, 2000.

Gramatyka i ćwiczenia:

• Gramática básica del estudiante de español, ALONSO R. y otros, Difusión, Barcelona, 2005.

• Gramática de uso del español. Teoría y práctica con solucionario, ARAGONES L., PALENCIA R., Ediciones SM, Madrid, 2005.

• Prisma de Ejercicios (Comienza), CASADO M.A y otros, Edinumen, Madrid, 2004.

• Prisma de Ejercicios (Continúa), AIXALÁ E. y otros, Edinumen, Madrid, 2004.

• Uso de la gramática española (nivel elemental), CASTRO VIUDEZ F., Edelsa, Madrid, 2003.

• Uso de la gramática española (nivel intermedio), CASTRO VIUDEZ F., Edelsa, Madrid, 2003.

• Gramatyka języka hiszpańskiego, CYBULSKA-JANCZEW M., PERLIN J., PWN, Warszawa, 2006.

• Gramática comunicativa del español, t.1, MATTE F., Edelsa, Bonn, 2008.

• Abanico, M. D. Chamorro Guerrero [et.al.], Difusión, Barcelona, 2010.

Fonetyka:

• Fonética, entonación y ortografía, GONZÁLES HERMOSO A., ROMERO DUEÑAS C., Edelsa, Madrid, 2002.

• Fonética (nivel elemental A2), ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Ma. Á. (coord.) Anaya, Madrid, 2008.

Inne materiały:

- materiały audiowizualne (nagrania na płytach CD, piosenki ze słowami w języku hiszpańskim, filmy dokumentalne i krótkometrażowe)

- Lecturas graduadas (adaptacje dzieł literackich w języku hiszpańskim wykonane na potrzeby osób uczących się tego języka)

- Narraciones españolas para estudiantes extranjeros, LUQUE DURÁN J.D., Madrid, SGEL, 2004.

- Historias para conversar, niveles: básico y medio, SILES ARTÉS J., Madrid, SGEL, 2004.

- artykuły prasowe w języku hiszpańskim,

- inne materiały, wybrane pod kątem zainteresowań i potrzeb Studentów;

Słowniki:

- Nowy słownik hiszpańsko-polski, polsko-hiszpański, MURCIA SORANO A., MOŁNIEWICZ K.,Warszawa, 2003, Harald G.

- Clave: diccionario de uso del español actual, MALDONADO GONZÁLEZ C., Madrid, 2003, Ediciones SM.

- Diccionario Didáctico de Español Intermedio, HERAS FERNÁNDEZ DE LAS J.A., RODRÍGUEZ ALONSO M., Madrid, 1994, Ediciones SM.

- Diccionario Práctico de Gramática, CERROLAZA GILI O., Madrid, 2005, Edelsa.

- Słowniki tematyczne

Uwagi:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- obecność oraz aktywność na zajęciach (dozwolone są 2 nieobecności)

- uzyskanie min. 65% przewidzianych punktów: 40 p., na które złożą się:

• prace kontrolne (4 w semestrze) 20 p.

• prace pisemne (streszczenia lektur, wypracowania) - 10 p.

• obecność/ aktywność - 10 p.

W przypadku zajęć prowadzonych zdalnie, prace kontrolne również będą przeprowadzane zdalnie.

Szczegółowe kryteria oceniania zostaną podane na zajęciach.

Podczas każdego z etapów oceniania brany jest pod uwagę zawarty w efektach kształcenia wymóg kształtowania u studenta stopnia świadomości poziomu posiadanej wiedzy oraz rozumienia potrzeby stałego rozwoju. Tym samym pozytywnie oceniana jest min. umiejętność korygowana niedoskonałości własnej wypowiedzi, dążenie do wyrażania treści o wyższym stopniu złożoności oraz fakt odnoszenia się do wypowiedzi współrozmówcy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)