Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka hiszpańskiego dla celów językoznawstwa II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-NJHdCJ2-11W
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka języka hiszpańskiego dla celów językoznawstwa II
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan hispanistyki stosowanej 1 rok 1 stopnia wiecz.
Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 1 stopnia, hispanistycznych wieczorowych
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Nauka języka hiszpańskiego dla celów językoznawstwa I 3305-NJHdCJ1-11W

Założenia (opisowo):

Realizacja programu zawartego w sylabusie oznacza osiągnięcie przez studenta poziomu średnio-zaawansowanego wyższego. umożliwiającego czynne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w języku hiszpańskim na II roku studiów, co będzie stanowić narzędzie weryfikacji zastosowanych metod kształcenia. Poszczególni prowadzący mogą wzbogacać program o treści odpowiadające zainteresowaniom i potrzebom uczestników zajęć.


Praktyką, której w sposób szczególny ma służyć nauczanie języka hiszpańskiego na I roku iberystyki jest aktywne uczestnictwo w dyskursie akademickim, obecnym w procesie dydaktycznym w ramach w zajęć prowadzonych przez pracowników naukowych Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich. Istotą takiej formy prowadzenia zajęć jest jej spójność z profilem studiów filologicznych.

Skrócony opis:

Na zajęciach realizowany jest program, którego celem jest wyrobienie u studentów najważniejszych sprawności językowych. Studenci nabywają umiejętności komunikacyjne i gramatyczno-leksykalne w mowie i piśmie, jak również poznają elementy terminologii językoznawczej, co ułatwi im w przyszłości studiowanie językoznawstwa.

Studenci I roku, którzy rozpoczęli naukę od podstaw, osiągają po semestrze NJHdCJ II poziom średnio-zaawansowany wyższy.

Pełny opis:

Studenci w ramach zajęć będą nabywać umiejętności komunikacyjne i gramatyczne w mowie i piśmie. Nauce języka towarzyszą elementy refleksji językoznawczej, polegającej m.in. na uświadamianiu nie tylko funkcjonalnych, ale również formalnych i strukturalnych właściwości zdań, na poznawaniu semantycznej struktury zdania, czy rozumieniu tego, na ile kontekst wypowiedzi wpływa na wybór form językowych.

Istotnym aspektem nauki jest również kształtowanie świadomości fonologicznej i fonetycznej uczestników zajęć oraz wiedzy o dynamicznej strukturze kodów językowych, którymi posługują się osoby hiszpańskojęzyczne w kontekście kultury Hiszpanii i hiszpańsko-języcznych krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Celem dokonywania pogłębionej analizy językowej jest wzmocnienie u Studentów pewności w posługiwaniu się językiem hiszpańskim, możliwość uczestniczenia na kolejnych etapach studiów w dyskursie akademickim oraz wywołanie gotowości do dostrzeżenia języka jako przedmiotu zainteresowania i badań.

Student:

I. jest aktywnym odbiorcą wypowiedzi utrzymanych w zakresie tematów związanych z życiem codziennym; rozumie główny sens kierowanych ku niemu treści oraz ma świadomość różnic formalnych pomiędzy odmiennymi wariantami danej wypowiedzi.

II. porozumiewa się w stosunkowo prostych sytuacjach komunikacyjnych, potrafi wziąć udział w rozmowie korzystając, jeśli zajdzie taka potrzeba, z pomocy współrozmówcy, lecz także samodzielne ją podtrzymać; ma świadomość performatywnego charakteru wypowiedzi językowych

III. ma świadomość przynależności różnych tekstów, których jest odbiorcą lub autorem, do różnych kategorii wypowiedzi.

IV. rozumie teksty informacyjne, jak również dotyczące jego studiów i zainteresowań intelektualnych oraz językowych; potrafi je samodzielnie odnajdywać wśród dostępnych źródeł;

V. redaguje opisy zdarzeń i czynności (również w czasie przeszłym); potrafi dostrzec i skorygować błędy językowe w zredagowanych przez siebie tekstach.

VI. odczytuje oraz redaguje różne rodzaje korespondencji, zwłaszcza listy prywatne; wypełnia ankiety i formularze.

VII. posiada świadomość specyfiki języka hiszpańskiego (np. dominującej roli czasownika) w odróżnieniu od języka polskiego; dostrzega niejednoznaczność rejestrów oraz zakresów pojęć w obydwu kodach, a także różnice składniowe. VIII. uczy się rozumienia znaczenia strony formalnej wypowiedzi dla dokonania jej interpretacji;

Literatura:

• Zalecane podręczniki:

Aula 1, 2, Madrid, Difusión

Método de español para extranjeros Nuevo Prisma A1, A2, BUESO I. y otros, Ed. Edinumen, 2005

Nuevo Ven 1, 2, CASTRO F., y otros, Ed. Edelsa, 2004

Español sin fronteras 1, 2, SÁNCHEZ LOBATO J y otros, Ed. SGEL, 1998

Curso de español para extranjeros: Nuevo ELE inicial 1, 2, BOROBIO V. Ediciones SM, 2005

Gente 1 Nueva Edición, MARTIN E. y otros, Ed. Difusión, 2005

Rápido, curso intensivo de español MIQUEL Lourdes, SANS Neus, Ed. Difusión, 2000.

• Materiały własne;

• Gramatyka i ćwiczenia:

Gramática básica del estudiante de español, ALONSO R., y otros, Ed. Difusión, 2005

Gramática de uso del español. Teoría y práctica con solucionario, ARAGONES L., PALENCIA R. Ed.Ediciones SM, 2005

Uso de la gramática española, nivel elemental y nivel intermedio, CASTRO Viudez F. Ed. Edelsa, 2003.

Gramatyka języka hiszpańskiego, CYBULSKA-JANCZEW M., PERLIN J. Ed. PWN, 2006

• Fonetyka:

Fonética, entonación y ortografía, Gonzáles Hermoso, A., Romero Dueñas, C., Ed. Edelasa, 2002.

• Inne materiały:

- CD, materiały audiowizualne

- lecturas graduadas (adaptacje), poziom podstawowy i średni

- Narraciones españolas para estudiantes extranjeros, LUQUE DURÁN J.D., Ed. SGEL, 2004

- Historias para conversar, niveles: básico y medio, SILES ARTÉS J., Ed. SGEL, 2004

• Słowniki:

- Nowy słownik hiszpańsko-polski, polsko-hiszpański, Murcia Sorano A, Mołniewicz K., Warszawa, 2003, Harld G.

- Clave: diccionario de uso del español actual, Maldonado González C., Madrid, 2003, Ediciones SM

- Diccionario Didáctico de Español Intermedio, Heras Fernández de las J.A., Rodríguez Alonso M., Ed. Ediciones SM, 1994

- Diccionario Práctico de Gramática, Cerrolaza Gili O., Ed. Edelsa, 2005

- Słowniki tematyczne

• Wybrane fragmenty dzieł literatury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej oraz literatury światowej w przekładach na j. hiszpański.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Absolwent zna:

• podstawowe metody analizy tekstów reprezentujących różne rejestry i style funkcjonalne języka hiszpańskiego oraz podstawową terminologię w opisie języka i rozumie jej źródła i zastosowania (K_W02);

• podstawową terminologię językoznawczą, właściwą dla języka hiszpańskiego (K_W03)

Umiejętności:

Absolwent potrafi

• czytać ze zrozumieniem teksty w języku hiszpańskim (K_U01);

• przedstawić własne poglądy, opinie, dyskutować oraz prezentować przygotowane zagadnienia w języku hiszpańskim (K_U02);

• rozpoznawać różne rodzaje tekstów hiszpańskojęzycznych oraz przeprowadzić podstawową analizę ich treści i struktur gramatycznych, z użyciem podstawowej terminologii (K_U03)

• samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł z wybranych obszarów dziedzin nauki i dyscyplin

naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.) (K_U04);

• napisać oraz zredagować pracę pisemną w języku hiszpańskim z zastosowaniem odpowiednich metod (K_U05)

• przygotować wystąpienia ustne w języku hiszpańskim z zastosowaniem odpowiednich metod i źródeł (K_U06);

• posługiwać się podstawową terminologią z zakresu językoznawstwa i innych dziedzin właściwych studiom hispanistycznym (K_U07);

Kompetencje społeczne:

Absolwent jest gotów do

• krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, samodzielnej i autonomicznej pracy oraz rozumie potrzebę doskonalenia i uczenia się przez całe życie (K_K01);

• planowania i organizacji pracy, przedsiębiorczości i współdziałania w zespole oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej (K_K02);

• aktywnego uczestnictwa w kulturze studiowanego regionu korzystając z różnych form i mediów oraz potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (K_K03);

• śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku, kulturze i literaturze Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej (K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu w I i II semestrze jest:

- obecność i aktywność na zajęciach (dozwolone są po 2 nieobecności na semestr w poszczególne dni tygodnia)

- uzyskanie min. 65% przewidzianych punktów: 50 p. w każdym semestrze. Złożą się na nie:

• prace kontrolne (4 w semestrze) 30 p.

• prace pisemne (wypracowania, streszczenia lektur) - 10 p.

• obecność/ aktywność - 5 p.

• terminowe oddawanie prac – 5 p.

Zaliczenie I semestru odbywa się na podstawie oceny z zajęć.

Zaliczenie II semestru odbywa się na podstawie egzaminu końcowego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie minimum 65% oceny z zajęć (32,5 p.).

Egzamin końcowy po II semestrze obejmuje część pisemną i ustną:

A. Egzamin pisemny zawiera następujące ćwiczenia:

1) ćwiczenia na zrozumienie tekstu słuchanego

2) ćwiczenia na zrozumienie tekstu pisanego

3) ćwiczenia sprawdzające poprawność gramatyczną

4) leksykalne ćwiczenie sprawdzające

5) wypracowanie

B. Egzamin ustny: wypowiedź studenta i dialog z egzaminatorem związany z tematem z wylosowanego zestawu.

W każdej części egzaminu próg zaliczenia wynosi 65%.

Na ocenę końcową będą składały się:

a. egzamin pisemny

b. egzamin ustny

c. punktacja z zajęć

stanowiące odpowiednio: a. 50%, b. 25% i c. 25 % oceny końcowej.

Szczegółowe kryteria oceniania zostaną podane na zajęciach.

Podczas każdego z etapów oceniania brany jest pod uwagę zawarty w efektach kształcenia wymóg kształtowania u studenta stopnia świadomości poziomu posiadanej wiedzy oraz rozumienia potrzeby stałego rozwoju. Tym samym pozytywnie oceniana jest min. umiejętność korygowania własnej wypowiedzi, dążenie do wyrażania treści o wyższym stopniu złożoności oraz fakt odnoszenia się do wypowiedzi współrozmówcy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 180 godzin, 44 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Bojarska, Małgorzata Cybulska-Janczewa
Prowadzący grup: Paulina Bojarska, Stefano Nardone, Raquel Pérez Fernández, Agnieszka Wiltos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)