Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka języka portugalskiego w wariancie brazylijskim dla celów literaturoznawstwa I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-NJPBdCL1-21 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Nauka języka portugalskiego w wariancie brazylijskim dla celów literaturoznawstwa I
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności brazylijskiej 2 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 2 roku studiów 1 stopnia, specjalność portugalska
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka portugalskiego w wariancie brazylijskim I 3305-PNJPB1-11

Założenia (opisowo):

Znajomość języka portugalskiego w wariancie brazylijskim na poziomie osiąganym po ukończeniu I roku studiów I stopnia.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs przeznaczony dla studentów II roku studiów I stopnia specjalności brazylijskiej i prowadzony w języku portugalskim w wariancie brazylijskim z wykorzystaniem zróżnicowanych tematycznie tekstów i materiałów audiowizualnych, w tym filmów, piosenek, artykułów prasowych, etc. analizowanych w trakcie zajęć. Celem kursu jest przede wszystkim doskonalenie umiejętności porozumiewania się w sposób swobodny i poprawny w wariancie brazylijskim języka portugalskiego w mowie i piśmie na podstawie analizowanych tekstów literackich, artykułów prasowych omawiających szerokopojętą kulturę brazylijską i poruszające tematykę dotyczącą życia społecznego, politycznego i kulturowego Brazylii, a także doskonalenie podstawowych umiejętności literaturoznawczych.

Pełny opis:

Kurs przeznaczony dla studentów II roku studiów I stopnia specjalności brazylijskiej i prowadzony w języku portugalskim w wariancie brazylijskim z wykorzystaniem zróżnicowanych tematycznie tekstów i materiałów audiowizualnych, w tym filmów, piosenek, artykułów prasowych, etc. analizowanych w trakcie zajęć. Celem kursu jest przede wszystkim doskonalenie umiejętności porozumiewania się w sposób swobodny i poprawny w wariancie brazylijskim języka portugalskiego w mowie i piśmie na podstawie analizowanych tekstów literackich, artykułów prasowych omawiających szerokopojętą kulturę brazylijską i poruszające tematykę dotyczącą życia społecznego, politycznego i kulturowego Brazylii, wzbogacenie zasobu słownictwa, a także doskonalenie podstawowych umiejętności literaturoznawczych. Zajęcia składać się będą z ćwiczeń leksykalnych, umożliwiających lekturę omawianych pozycji, części poświęconej utrwaleniu i wprowadzeniu nowych struktur gramatycznych, a także dyskusji na tematy poruszane w wybranych tekstach literackich i prasowych.

Podstawowym celem zajęć jest dalsze aktywne rozwijanie i ugruntowanie kompleksowych sprawności językowych (wypowiedź ustna i pisemna, rozumienie przekazu ustnego i pisemnego) z zakresu języka portugalskiego w wariancie brazylijskim, a więc systematyzacja i utrwalanie u studentów sprawności językowych w zakresie wypowiedzi ustnej i języka pisanego.

Te sprawności kształtowane w kontekście akademickim stanowić mają podstawę do rozumienia i tworzenia tekstów i wypowiedzi w języku portugalskim w wariancie brazylijskim osadzonych w programie kierunku studiów, który obejmuje również wiedzę literaturoznawczą i kulturoznawczą, i rozwijane są w perspektywie przygotowania pracy licencjackiej kończącej pierwszy cykl nauczania.

Literatura:

artykuły prasowe, teksty literackie, artykuły internetowe, materiały audiowizualne

Słowniki:

Aurélio, Houaiss

Mariano Kawka. Słownik portugalsko-polski/polsko-portugalski. Biblioteka Iberyjska, 2014

CASTILHO, Ataliba T. de. Nova Gramática do Português Brasileiro. São Paulo: Contexto, 2010.

CASTILHO, Ataliba T. de. Pequena Gramática do Português Brasileiro. São Paulo: Contexto, 2012.

SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática completa Sacconi: teoria e prática. São Paulo: Nova Geração, 2011.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- zasady dotyczące wiedzy językowej niezbędnej w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne rejestry i style funkcjonalne języka kierunkowego (portugalskiego w wariancie brazylijskim).

Absolwent potrafi:

- porozumiewać się w wariancie brazylijskim języka portugalskiego z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w ramach dyscyplin, w których prowadzony jest kierunek.

- posługiwać się językiem kierunkowym czynnie i biernie na poziomie średnio zaawansowanym w rejestrze pisanym i mówionym (poziom B2), co umożliwia mu porozumiewanie się oraz przygotowanie prac (pisemnych i ustnych) w zakresie dyscyplin, w których jest prowadzony kierunek studiów.

Absolwent jest gotów do:

- uczenia się przez całe życie.

- podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka portugalskiego, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności.

- komunikowania się i współdziałania w społecznościach portugalskojęzycznych.

- aktywnego uczestnictwa w kulturze Brazylii przy wykorzystaniu różnych mediów i form.

- śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w portugalskojęzycznym obszarze językowym, w szczególności Brazylii.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność (maksymalnie 5 nieobecności nieusprawiedliwionych w ciągu semestru)

- test semestralny na koniec semestru zimowego i letniego;

- egzamin pisemny i ustny w semestrze letnim;

- prace pisemne;

- prace domowe;

- aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Julian Konopelski
Prowadzący grup: Julian Konopelski, Marek Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Praktyczna nauka języka portugalskiego na poziomie średnio zaawansowanym/zaawansowanym. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, poszerzanie zasobu słownictwa oraz wiedzy kulturowej o krajach luzofońskich nabytej podczas nauki języka na pierwszym roku studiów.

Nauka języka poprzez odniesienia do rzeczywistości społeczno-kulturowej portugalskiego obszaru językowego. Budowanie świadomości zakorzenienia języka w kulturze i historii oraz nierozłączności nauki języka od realiów kraju, w którym język funkcjonuje.

Pełny opis:

Praktyczna nauka języka portugalskiego na poziomie średnio zaawansowanym do poziomu docelowego B2+ (według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference).

Założeniem nauki na drugim roku są:

- powtórka wiedzy nabytej w zakresie zagadnień gramatycznych podczas pierwszego roku nauki oraz praktyczne stosowanie konstrukcji gramatycznych w dłuższych i bardziej złożonych wypowiedziach;

- uzupełnienie zagadnień gramatycznych (czas zaprzeszły prosty; tryb łączony przyszły złożony i prosty)

- rozwijanie umiejętności komunikacyjnych (rozumienie i streszczanie ustne/pisemne dłuższych wypowiedzi pisemnych/ustnych w różnych rejestrach językowych; redagowanie tekstów komunikatów oficjalnych: CV, listy oficjalne);

- poszerzanie zasobu słownictwa (prezentacje ustne i wypowiedzi pisemne o zróżnicowanym charakterze, obejmujące określone dziedziny słownictwa, frazeologię, przysłowia oraz wprowadzenie do rejestru kolokwialnego języka na podstawie wybranych tekstów oraz filmów);

- pogłębianie wiedzy o kulturze i historii krajów luzofońskich nabytej podczas nauki języka na pierwszym roku studiów (Praktyczna Nauka Języka Portugalskiego dla pierwszego roku studiów I stopnia w sekcji Luzobrazylijskiej);

- udoskonalanie wymowy oraz rozumienia ze słuchu;

- nabywanie umiejętności tłumaczenia większych fragmentów tekstów;

- scalenie nauki języka z fenomenami społecznymi, kulturowymi i historycznymi;

- uświadomienie roli nauki języka w rozumieniu innych kultur;

- wykształcenie w studencie nawyku refleksji nad własnymi postępami w nauce;

- zbudowanie świadomości różnic i podobieństw między różnymi rejestrami i odmianami (krajowymi) języka portugalskiego.

Zaliczenie:

60% oceny = 3 kolokwia w ciągu semestru (próg zaliczenia: 70% – w przypadku niepowodzenia należy przygotować osobną pracę poprawkową);

40% oceny = aktywność na zajęciach

Literatura:

Gramática Ativa 2;

Modern Brazilian Portuguese Grammar;

Português Via Brasil;

Brasil Intercultural;

oraz dodatkowe materiały z innych podręczników brazylijskich i innych źródeł.

Uwagi:

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Dopuszczalne są 4 nieobecności nieusprawiedliwione, po 2 u każdego lektora.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Bagińska-Shinzato, Henrique Shinzato
Prowadzący grup: Olga Bagińska-Shinzato, Henrique Shinzato
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Praktyczna nauka języka portugalskiego na poziomie średnio zaawansowanym/zaawansowanym. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, poszerzanie zasobu słownictwa oraz wiedzy kulturowej o krajach luzofońskich nabytej podczas nauki języka na pierwszym roku studiów.

Nauka języka poprzez odniesienia do rzeczywistości społeczno-kulturowej portugalskiego obszaru językowego. Budowanie świadomości zakorzenienia języka w kulturze i historii oraz nierozłączności nauki języka od realiów kraju, w którym język funkcjonuje.

Pełny opis:

Praktyczna nauka języka portugalskiego na poziomie średnio zaawansowanym do poziomu docelowego B2+ (według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference).

Założeniem nauki na drugim roku są:

- powtórka wiedzy nabytej w zakresie zagadnień gramatycznych podczas pierwszego roku nauki oraz praktyczne stosowanie konstrukcji gramatycznych w dłuższych i bardziej złożonych wypowiedziach;

- uzupełnienie zagadnień gramatycznych (czas zaprzeszły prosty; tryb łączony przyszły złożony i prosty)

- rozwijanie umiejętności komunikacyjnych (rozumienie i streszczanie ustne/pisemne dłuższych wypowiedzi pisemnych/ustnych w różnych rejestrach językowych; redagowanie tekstów komunikatów oficjalnych: CV, listy oficjalne);

- poszerzanie zasobu słownictwa (prezentacje ustne i wypowiedzi pisemne o zróżnicowanym charakterze, obejmujące określone dziedziny słownictwa, frazeologię, przysłowia oraz wprowadzenie do rejestru kolokwialnego języka na podstawie wybranych tekstów oraz filmów);

- pogłębianie wiedzy o kulturze i historii krajów luzofońskich nabytej podczas nauki języka na pierwszym roku studiów (Praktyczna Nauka Języka Portugalskiego dla pierwszego roku studiów I stopnia w sekcji Luzobrazylijskiej);

- udoskonalanie wymowy oraz rozumienia ze słuchu;

- nabywanie umiejętności tłumaczenia większych fragmentów tekstów;

- scalenie nauki języka z fenomenami społecznymi, kulturowymi i historycznymi;

- uświadomienie roli nauki języka w rozumieniu innych kultur;

- wykształcenie w studencie nawyku refleksji nad własnymi postępami w nauce;

- zbudowanie świadomości różnic i podobieństw między różnymi rejestrami i odmianami (krajowymi) języka portugalskiego.

Zaliczenie:

60% oceny = 3 kolokwia w ciągu semestru (próg zaliczenia: 70% – w przypadku niepowodzenia należy przygotować osobną pracę poprawkową);

40% oceny = aktywność na zajęciach

Literatura:

Gramática Ativa 2;

Modern Brazilian Portuguese Grammar;

Português Via Brasil;

Brasil Intercultural;

oraz dodatkowe materiały z innych podręczników brazylijskich i innych źródeł.

Uwagi:

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Dopuszczalne są 4 nieobecności nieusprawiedliwione, po 2 u każdego lektora.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.