Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-PNJH1-11 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka hiszpańskiego I
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 1 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 1 stopnia, specjalność hiszpańska
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na zajęciach realizowany jest program, którego celem jest wyrobienie u studentów najważniejszych sprawności językowych. W ich ramach powinni oni nabywać umiejętności komunikacyjne (ich zakres obejmuje bardzo różnorodne działy tematyczne) i gramatyczne w zakresie mowy ustnej i języka pisanego. Istotnym aspektem nauki jest również kształtowanie wrażliwości fonologicznej uczestników zajęć oraz przyczynianie się do wzrostu ich wiedzy o kulturze hiszpańskiego obszaru językowego.

Wymagany na studiach filologicznych wysoki stopień poprawności oraz konieczność odnoszenia nabytych sprawności językowych do kontekstu akademickiego ich dalszego stosowania powodują, iż student pierwszego roku kształtuje swoją umiejętność rozumienia takich tekstów i wypowiedzi w języku hiszpańskim, których stylistyka, tematyka i poziom złożoności wymagają od czytelnika dużej świadomości językowej.

Pełny opis:

Studenci I roku osiągają po pierwszym semestrze poziom średniozaawansowany niższy. Jest to poziom minimalny, dotyczący osób rozpoczynających naukę od podstaw.

Po I semestrze I roku student

I. jest aktywnym odbiorcą wypowiedzi utrzymanych w zakresie tematów związanych z życiem codziennym; rozumie główny sens kierowanych ku niemu treści oraz znajduje w nich konkretne informacje w celu ich odtworzenia bądź przekazania;

II. rozumie teksty informacyjne, jak również dotyczące jego studiów i zainteresowań intelektualnych oraz artystycznych; potrafi je samodzielnie odnajdywać wśród dostępnych źródeł;

III. odczytuje oraz redaguje różne rodzaje korespondencji, zwłaszcza listy prywatne; wypełnia ankiety i formularze;

IV. porozumiewa się w stosunkowo prostych sytuacjach komunikacyjnych (np. gdy wymiana zdań dotyczy życia osobistego, studiów, zainteresowań), lecz także przedstawia swoje zdanie w dyskusjach światopoglądowych oraz potrafi odnieść się do znanych sobie aktualnych wydarzeń społeczno-kulturalnych; potrafi wziąć udział w rozmowie korzystając, jeśli zajdzie taka potrzeba, z pomocy współrozmówcy, lecz także samodzielne ją podtrzymać;

V. redaguje opisy zdarzeń i czynności (również w czasie przeszłym); pisze wypracowanie na zadawane tematy o charakterze opiniodawczym;

VI. posiada świadomość specyfiki języka hiszpańskiego w odróżnieniu od języka polskiego; dostrzega niejednoznaczność rejestrów oraz zakresów pojęć w obydwu kodach, a także różnice składniowe;

VII. uczy się rozumienia wagi stylu i tonu wypowiedzi dla interpretacji poszczególnych jej fragmentów;

Literatura:

Zalecane podręczniki:

Poniżej podane są jedynie tytuły, bez wskazywania poziomu podręcznika, w oparciu o ideę pracy z grupami o niejednorodnym poziomie.

"Aula Internacional", Madrid, Difusión.

"Método de español para extranjeros Nuevo Prisma", BUESO I. y otros, Madrid, Edinumen.

"Nuevo Ven", CASTRO F., y otros, Madrid, Edelsa.

"Español sin fronteras", SÁNCHEZ LOBATO J. y otros, Madrid, SGEL.

"Curso de español para extranjeros: Nuevo ELE", BOROBIO V., Madrid, Ediciones SM.

"Gente Nueva Edición", MARTIN E. y otros, Barcelona, Difusión.

"Rápido, curso intensivo de español", MIQUEL L., SANS N., Barcelona, 2000, Difusión.

• Gramatyka i ćwiczenia:

"Gramática básica del estudiante de español", ALONSO R. y otros, Barcelona, 2005, Difusión.

"Gramática de uso del español. Teoría y práctica con solucionario", ARAGONES L., PALENCIA R. Madrid, 2005, Ediciones SM.

"Uso de la gramática española", CASTRO VIUDEZ F., Madrid, 2003, Edelsa.

"Gramatyka języka hiszpańskiego", CYBULSKA-JANCZEW M., PERLIN J., Warszawa, 2006, PWN.

• Fonetyka:

"Fonética, entonación y ortografía", GONZÁLES HERMOSO A., ROMERO DUEÑAS C., Madrid, 2002, Edelsa.

• Inne materiały:

- materiały audiowizualne (nagrania na płytach CD, piosenki ze słowami w języku hiszpańskim, filmy krótkometrażowe)

- lecturas graduadas (adaptacje dzieł literackich w języku hiszpańskim wykonane na potrzeby osób uczących się tego języka)

- "Narraciones españolas para estudiantes extranjeros", LUQUE DURÁN J.D., Madrid, 2004, SGEL.

- "Historias para conversar, niveles: básico y medio", SILES ARTÉS J., Madrid, 2004, SGEL.

- wybrane fragmenty dzieł literatury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej oraz literatury światowej w przekładach na j. hiszpański.

- artykuły prasowe w języku hiszpańskim.

• Słowniki:

- "Nowy słownik hiszpańsko-polski, polsko-hiszpański", MURCIA SORANO A., MOŁNIEWICZ K.,Warszawa, 2003, Harald G.

- "Clave: diccionario de uso del español actual", MALDONADO GONZÁLEZ C., Madrid, 2003, Ediciones SM.

- "Diccionario Didáctico de Español Intermedio", HERAS FERNÁNDEZ DE LAS J.A., RODRÍGUEZ ALONSO M., Madrid, 1994, Ediciones SM.

- "Diccionario Práctico de Gramática", CERROLAZA GILI O., Madrid, 2005, Edelsa.

- Słowniki tematyczne.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Studenta zna i rozumie:

- istotne aspekty kultury i języka hiszpańskiego (K_W06);

- podstawowe zagadnienia z gramatyki opisowej języka hiszpańskiego (fonetyka, fonologia, morfologia, składnia) (K_W08);

- podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego (K_W09);

Umiejętności:

Student potrafi:

- czytać ze zrozumieniem teksty w języku hiszpańskim (K_U01);

- przedstawić własne poglądy, opinie, dyskutować, prezentować przygotowane zagadnienia w języku hiszpańskim (K_U02);

- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł z wybranych obszarów dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.) (K_U04);

- przygotować wystąpienia ustne w języku hiszpańskim z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł właściwych dziedzinom nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych (K_U06);

Kompetencja społeczne:

Student jest gotów do:

- krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności i rozumie także potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwoju (K_K01);

- planowania i organizacji pracy, rozwoju swojej przedsiębiorczości, współdziałania w zespole oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej (K_K02);

- aktywnego uczestnictwa w kulturze studiowanego regionu korzystając z różnych form i mediów oraz do pracy zarówno w zespole pełniąc różne role jak i w sposób autonomiczny (K_K03);

- śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku, kulturze i literaturze Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej (K_K04);

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z zajęć (w formie punktowej): koniecznie jest zdobycie min. 65% przewidzianych punktów.

Szczegółowe kryteria oceniania, wynikające z formy pracy zaproponowanej przez wykładowcę, podane zostaną na zajęciach.

Podczas oceniania brany jest pod uwagę zawarty w efektach kształcenia wymóg kształtowania u studenta świadomości poziomu posiadanej wiedzy oraz rozumienia potrzeby stałego rozwoju. Tym samym pozytywnie oceniana jest min. umiejętność samodzielnego myślenia oraz poprawiania popełnionych błędów, dążenie do wyrażania treści o wyższym stopniu złożoności oraz kultura rozmowy.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 150 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Brykczyńska, Małgorzata Cybulska-Janczewa, Małgorzata Marzoch, Marta Piłat-Zuzankiewicz, Elżbieta Ratajczak-Matusiak
Prowadzący grup: Paulina Bojarska, Magdalena Brykczyńska, Telmo Pelayo Diz Gamallo, Aleksandra Gocławska, Dominika Jarzombkowska, Małgorzata Marzoch, Miguel Muñoz Muñoz, Agata Muszyńska, Noelia Pecile, Elżbieta Ratajczak-Matusiak, Kamil Seruga, Martin Testa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Tryb prowadzenia:

w sali

Uwagi:

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 150 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Brykczyńska, Małgorzata Cybulska-Janczewa, Marta Piłat-Zuzankiewicz, Elżbieta Ratajczak-Matusiak
Prowadzący grup: Paulina Bojarska, Magdalena Brykczyńska, Telmo Pelayo Diz Gamallo, Ana Garrido Gonzalez, Paulina Nowakowska, Sylwia Ramotowska, Elżbieta Ratajczak-Matusiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Tryb prowadzenia:

w sali

Uwagi:

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.