Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-PNJH2-11
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka hiszpańskiego II
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 1 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 1 stopnia, specjalność hiszpańska
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przygotowanie Studentów do uczestnictwa w zajęciach z zakresu programu studiów filologicznych, prowadzonych w języku hiszpańskim.

Skrócony opis:

Na zajęciach realizowany jest program, którego celem jest wyrobienie u studentów najważniejszych sprawności językowych umożliwiających studiowanie w języku hiszpańskim. W ich ramach powinni oni nabywać umiejętności komunikacyjne i gramatyczne w zakresie mowy i języka pisanego. Istotnym aspektem nauki jest również kształtowanie wrażliwości fonologicznej uczestników zajęć oraz przyczynianie się do wzrostu ich wiedzy o kulturze hiszpańskiego obszaru językowego.

Wymagany na studiach filologicznych wysoki stopień poprawności oraz konieczność odnoszenia nabytych sprawności językowych do kontekstu akademickiego ich dalszego stosowania powodują, iż student pierwszego roku kształtuje swoją umiejętność rozumienia takich tekstów i wypowiedzi w języku hiszpańskim, których stylistyka, tematyka i poziom złożoności wymagają od odbiorcy dużej świadomości językowej.

Pełny opis:

Studenci I roku osiągają po drugim semestrze poziom średniozaawansowany wyższy. Jest to poziom minimalny, dotyczący osób rozpoczynających naukę od podstaw.

Po II semestrze I roku studentka/ student:

I. jest aktywnym odbiorcą wypowiedzi związanych z życiem codziennym, kulturalnym oraz z aktualnymi wydarzeniami w kraju i na świecie; rozumie ich główny sens oraz znajduje w nich konkretne informacje w celu ich odtworzenia oraz sformułowania odpowiedzi;

II. rozumie teksty informacyjne, jak również dotyczące jego studiów i zainteresowań intelektualnych oraz artystycznych; potrafi samodzielnie odnajdywać wśród dostępnych źródeł teksty, w których refleksja utrzymana jest na poziomie akademickim; czyta ze zrozumieniem wybrane teksty literackie;

III. odczytuje oraz redaguje różne rodzaje korespondencji, zwłaszcza listy prywatne; wypełnia ankiety i formularze;

IV. porozumiewa się w typowych sytuacjach komunikacyjnych, gdy wymiana zdań dotyczy życia osobistego, studiów, zainteresowań; przedstawia swoje zdanie w dyskusjach światopoglądowych oraz potrafi odnieść się do znanych sobie aktualnych wydarzeń społeczno-kulturalnych; potrafi wziąć udział w rozmowie korzystając, jeśli zajdzie taka potrzeba, z pomocy współrozmówcy, lecz także samodzielne ją podtrzymać;

V. redaguje opisy stanów, czynności i zdarzeń (w czasie przeszłym); pisze wypracowania na zadawane tematy o charakterze opiniodawczym, z zastosowaniem elementów rejestru akademickiego;

VI. posiada świadomość specyfiki języka hiszpańskiego w odróżnieniu od języka polskiego; dostrzega różnice składniowe, dotyczące rejestrów oraz zakresu pojęć.

VII. uczy się rozumienia wagi stylu i tonu wypowiedzi dla interpretacji poszczególnych jej fragmentów;

Literatura:

W wypadku pozycji seryjnych, obejmujących różne stopnie zaawansowania, podane są jedynie tytuły, bez wskazywania poziomu, w oparciu o ideę pracy z grupami o niejednorodnym poziomie.

•Podręczniki:

"Aula Internacional", Madrid, Difusión.

"Método de español para extranjeros Nuevo Prisma", BUESO I. y otros, Madrid, Edinumen.

"Nuevo Ven", CASTRO F., y otros, Madrid, Edelsa.

"Español sin fronteras", SÁNCHEZ LOBATO J. y otros, Madrid, SGEL.

"Curso de español para extranjeros: Nuevo ELE", BOROBIO V., Madrid, Ediciones SM.

"Gente Nueva Edición", MATRÍN E. y otros, Barcelona, Difusión.

"Rápido, curso intensivo de español", MIQUEL L., SANS N., Barcelona, 2000, Difusión.

• Gramatyka:

"Gramática básica del estudiante de español", ALONSO R. y otros, Barcelona, 2005, Difusión.

"Gramática de uso del español. Teoría y práctica con solucionario", ARAGONES L., PALENCIA R. Madrid, 2005, Ediciones SM.

"Uso de la gramática española", CASTRO VIUDEZ F., Madrid, Edelsa.

"Gramatyka języka hiszpańskiego", CYBULSKA-JANCZEW M., PERLIN J., Warszawa, 2006, PWN.

• Fonetyka:

"Fonética, entonación y ortografía", GONZÁLES HERMOSO A., ROMERO DUEÑAS C., Madrid, 2002, Edelsa.

• Inne materiały:

- materiały audiowizualne (nagrania na płytach CD, piosenki ze słowami w języku hiszpańskim, filmy krótkometrażowe)

- lecturas graduadas (adaptacje dzieł literackich w języku hiszpańskim wykonane na potrzeby osób uczących się tego języka)

- "Narraciones españolas para estudiantes extranjeros", LUQUE DURÁN J.D., Madrid, 2004, SGEL.

- "Historias para conversar, niveles: básico y medio", SILES ARTÉS J., Madrid, 2004, SGEL.

- wybrane fragmenty dzieł literatury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej oraz literatury światowej w przekładach na j. hiszpański.

- artykuły prasowe w języku hiszpańskim.

- skrypty przygotowywane przez wykładowców.

• Słowniki:

- "Nowy słownik hiszpańsko-polski, polsko-hiszpański", MURCIA SORANO A., MOŁNIEWICZ K.,Warszawa, 2003, Harald G.

- "Clave: diccionario de uso del español actual", MALDONADO GONZÁLEZ C., Madrid, 2003, Ediciones SM.

- "Diccionario Didáctico de Español Intermedio", HERAS FERNÁNDEZ DE LAS J.A., RODRÍGUEZ ALONSO M., Madrid, 1994, Ediciones SM.

- "Diccionario Práctico de Gramática", CERROLAZA GILI O., Madrid, 2005, Edelsa.

- Słowniki tematyczne.

Podane powyżej pozycje wdrażane są do pracy na zajęciach w zakresie wyznaczonym przez potrzeby Studentów oraz możliwości czasowe. Ich obecność w syllabusie stanowi w równej mierze rekomendację do samodzielnej pracy.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Studenta zna i rozumie:

- terminologię z zakresu leksyki, morfologii i składni języka hiszpańskiego odpowiadającą posługiwaniu się nim na poziomie wykraczającym poza poziom początkujący (K_W03);

Umiejętności:

Student potrafi:

- wykorzystywać w procesie lektury tekstów o większym niż podstawowy stopniu trudności zarówno posiadaną wiedzę jak i umiejętność rozumienia na podstawie kontekstu (K_U01);

- nadawać wyraz w języku hiszpańskim treściom subiektywnie istotnym oraz abstrakcyjnym (K_U02);

- stosować w nauce języka wybrane teksty kultury przeznaczone dla czytelnika hiszpańskojęzycznego (K_U03)

- dokonywać wyboru tekstów i ćwiczeń, które będą łączyły funkcję konsolidowania wiedzy oraz stymulowania jej dalszego rozwoju, także spośród źródeł zredagowanych wyłącznie w języku hiszpańskim (K_U04);

- napisać tekst odpowiadający pod względem gramatycznym, semiotycznym oraz estetycznym wymogom stawianym studentom II semestru I roku studiów filologicznych, na podany przez nauczyciela temat o charakterze humanistycznym (K_U05):

- pracować nad odpowiednią wymową z zastosowaniem uwag nauczyciela i nagrań o charakterze wzorcowym ukazujących różne warianty fonetyczno-fonologiczne języka hiszpańskiego (K_U06);

- odnosić się do popełnionych przez siebie błędów z zastosowaniem odpowiednich kategorii gramatycznych, oraz błędy te korygować (K_U07);

- wykorzystywać wiedzę z zakresu posługiwania się językiem hiszpańskim na poziomie wyższym niż poziom początkujący do wykonywania czynności wynikających ze specyfiki studiów filologicznych (K_U08);

Kompetencja społeczne:

Student jest gotów do:

- wykorzystywania w swoich wypowiedziach środków językowych służących przedstawianiu treści o charakterze nieschematycznym (K_K01);

- prowadzenia dyskusji w sposób zaangażowany, posługując się zwrotami odpowiednimi dla okazywania współrozmówcom szacunku i zainteresowania (K_K02);

- czynnego uczestnictwa w zajęciach w języku hiszpańskim prowadzonych przez przedstawicieli świata kultury krajów hiszpańskojęzycznych (K_K03);

- samodzielnej lektury treści o charakterze publicystycznym oraz akademickim dotyczących współczesnej kultury krajów hiszpańskojęzycznych, pokonując pojawiające się trudności dzięki świadomości wspólnotowego charakteru uczestnictwa w świecie kultury (K_K04);

Metody i kryteria oceniania:

Pierwszym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z zajęć (w formie punktowej): koniecznie jest zdobycie min. 65% przewidzianych punktów. Do kryteriów ewaluacji należą: obecność i aktywność na zajęciach (25%), wyniki kolokwiów (50%) oraz oceny z wypracowań pisanych podczas zajęć (25%).

Drugim warunkiem jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu końcowego w formie pisemnej oraz ustnej (konieczne jest zdobycie 65% procent punktów z obydwu części), lub też wyłącznie ustnej w wypadku, gdyby egzamin musiał odbyć się w formie zdalnej. Egzamin pisemny składa się z 4 części. Są nimi: zestaw ćwiczeń ze słuchu, zadania sprawdzające rozumienie tekstu pisanego, seria ćwiczeń gramatyczno- leksykalnych (test wyboru, tekst z lukami, zadanie dotyczące składni czasownikowej i redakcja mini-dialogów w oparciu o podane elementy) oraz krótkie wypracowanie.

Szczegółowe kryteria oceniania, wynikające z formy pracy zaproponowanej przez wykładowcę, oraz z formuły zajęć wskazanej przez Władze Uczelni, podane zostaną na początku II semestru.

Podczas oceniania brany jest pod uwagę zawarty w efektach kształcenia wymóg kształtowania u studenta świadomości poziomu posiadanej wiedzy oraz rozumienia potrzeby stałego rozwoju. Tym samym pozytywnie oceniana jest min. gotowość do samodzielnego organizowania treści wypowiedzi, do rozumienia rodzaju popełnianych błędów, dążenie do wyrażania treści o wyższym stopniu złożoności oraz kultura rozmowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin, 94 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Bojarska, Magdalena Brykczyńska, Małgorzata Cybulska-Janczewa, Elżbieta Ratajczak-Matusiak
Prowadzący grup: Magdalena Brykczyńska, Karolina Klejewska, Miguel Muñoz Muñoz, María Pérez Alonso, Elżbieta Ratajczak-Matusiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Uwagi:

W uzasadnionych wypadkach (takich jak choroba wykładowcy) poszczególne zajęcia kursu mogą - za zgodą Kierownika Studiów - zostać poprowadzone w sposób zdalny, na platformie Zoom lub Google Meet, albo w sposób asynchroniczny.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)