Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Redakcja tekstów naukowych w języku hiszpańskim I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-RTNH1-31 Kod Erasmus / ISCED: 09.1 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Redakcja tekstów naukowych w języku hiszpańskim I
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 3 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 3 roku studiów 1 stopnia, specjalność hiszpańska
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest wsparcie Studentów w procesie redakcji pracy licencjackiej. Wsparcie to obejmuje: korektę językową, wdrażanie technik nadających jasność tezom, które mają zostać postawione w pracy, porządkowanie dyskursu, wprowadzanie strategii bycia "blisko" tekstu (close writing) oraz rozpoznawania jego wartości.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają za zadanie wdrożyć Studentów w praktykę czytania tekstów naukowych, z zachowaniem precyzji rozumienia lecz także przy świadomości nieoznaczonego charakteru wiedzy. Podczas zajęć ustalimy w jaki sposób zachować w podejściu do tekstu jednocześnie postawę bezwarunkowej uważności przy jednoczesnym uniknięciu nadmiernego perfekcjonizmu. Ważnym elementem zajęć będzie poszukiwanie wartości pisania i czytania tekstów naukowych dla ich autorów i czytelników, poza ich wymiarem związanym z karierą akademicką. Zmierzymy się z pojęciami takimi jak: subiektywizm i obiektywizm, krytyka, błąd, oryginalność etc., poszukując efektywnej i przyjaznej formuły pisania.

Pełny opis:

W formule zajęć mieszczą się następujące czynności:

- wspólna lektura fragmentów artykułów oraz książek o charakterze naukowym, wybranych w oparciu o zainteresowania Studentów.

- ćwiczenie umiejętności logicznej rekonstrukcji treści tekstów.

- dostrzeganie w omawianych tekstach cech języka naukowego oraz badanie jego funkcji.

- tłumaczenie na język hiszpański tekstów naukowych w języku polskim i angielskim.

- ćwiczenia z zakresu nadawania spójności tekstowi naukowemu: poszukiwanie elementów łączących poszczególne zdania i akapity.

- zapoznawanie się z zasadami tworzenia zapisów bibliograficznych oraz formatowania pracy.

- parafrazowanie tekstów źródłowych.

- przedstawienie przez Prowadzącego oraz przez Studentów,w formie krótkich komunikatów, informacjami na temat ochrony własności intelektualnej.

- praca z tekstami akademickimi napisanymi przez Studentów.

- wspólne poszukiwanie dobrych praktyk badawczych i twórczych.

Literatura:

Zestaw tekstów dobrany zostanie do charakteru prac badawczych prowadzonych przez Studentów w celu napisania pracy licencjackiej. Tematyka lektur ustalona zostanie na pierwszych zajęciach w oparciu o rozmowę z ich uczestnikami.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

K_W01 w podstawowym stopniu powiązania hispanistyki z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych w tym z nauką o kulturze i religii krajów hiszpańskojęzycznych

K_W03 podstawową terminologię, przedmiot i kierunki badań obejmujące wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych;

K_W09 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

Student potrafi:

K_U01czytać ze zrozumieniem teksty w języku hiszpańskim;

K_U08 posługiwać się językiem hiszpańskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

K_U05 napisać oraz zredagować pracę pisemną w języku hiszpańskim (semestralną, roczną, a także licencjacką) z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł właściwych dziedzinom nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych;

Student jest gotów do:

K_K01 krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności i rozumie także potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwoju;

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą oceniani na podstawie aktywności na zajęciach oraz wyniku egzaminu końcowego (pisemnego).

Egzamin będzie się składał z dwóch części:

1. korekty tekstu o charakterze akademickim

2. przedstawienia wybranego pojęcia istotnego w ramach prowadzonych badań. Ocena tej części egzaminu opierać się będzie na następujących kryteriach:

- odwaga w formułowaniu oryginalnych spostrzeżeń

- logika wywodu

- dbałość o estetykę tekstu

- poprawność językowa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Brykczyńska
Prowadzący grup: Magdalena Brykczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ana Garrido Gonzalez
Prowadzący grup: Ana Garrido Gonzalez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.