Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka fińskiego II - semantyka i pragmatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-LLF72W-GOF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka fińskiego II - semantyka i pragmatyka
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe - językoznawcze
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: fiński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Dla studentów bardzo dobrze władających językiem fińskim, biegle znających gramatykę języka fińskiego oraz zainteresowanych kwestiami językoznawczymi. Wymagane jest ukończenie przedmiotów: Gramatyka opisowa języka fińskiego I (Fonetyka i fonologia), II (Morfologia) oraz III (Składnia).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Gramatyka opisowa języka fińskiego IV dotyczy podstawowych zagadnień z semantyki i pragmatyki języka fińskiego. Wykład prowadzony jest w języku fińskim.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z elementami semantyki i pragmatyki. Na wykładzie omawiane są podstawowe pojęcia i zagadnienia z tych dziedzin (znaczenie wyrazu i zdania, pole semantyczne wyrazu, metody analizy znaczeń, pojęcie prototypu, maksymy konwersacyjne, grzeczność językowa).

Literatura:

Hyperkielioppi – multimediasovellus suomen kieliopista ja murteista sekä kirjakielen kehityksestä ja huollosta. 1997. Koostanut Erkki Savolainen. Finn Lectura.

Häkkinen, Kaisa. 1990. Mistä sanat tulevat. Suomalaista etymologiaa. SKS: Helsinki.

Häkkinen, Kaisa. 2007. Nykysuomen etymologinen sanakirja. WSOY: Juva.

Kangasniemi, Heikki. 1997. Sana, merkitys, maailma. Katsaus leksikaalisen semantiikan perusteisiin. Finn Lectura: Helsinki.

Karlsson, Fred. 1994. Yleinen kielitiede. Yliopistopaino: Helsinki.

Kieli ja sen kieliopit. Opetuksen suuntaviivoja. 2004. Opetusministeriö. Edita: Helsinki.

Kuiri, Kaija. 2012. Johdatus semantiikkaan. Finn Lectura

Larjavaara, Matti. 2007. Pragmasemantiikka. SKS: Helsinki.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu ćwiczeń student:

- zna i rozumie elementarne zjawiska zachodzące w obszarach języka oraz elementarną terminologię używaną w opisie języka oraz rozumie jej źródła oraz zastosowania w zakresie semantyki i pragmatyki języka fińskiego (K_W01)

- ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego oraz gramatyki w zakresie semantyki i pragmatyki języka kierunkowego (języka fińskiego) (K_W02)

- ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad językiem i kierunkach badań w językoznawstwie w zakresie semantyki i pragmatyki języka fińskiego (K_W03)

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa w zakresie semantyki i pragmatyki języka fińskiego (K_U01)

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje kompetencje badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (K_U13)

- jest gotów do samodzielnego podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka fińskiego oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, śledzi procesy zachodzące w języku (K_K01)

- jest gotów do wykorzystania swoich kompetencji społecznych i językowych w zakresie komunikacji w języku fińskim, potrafi je wykorzystać we współdziałaniu i pracy w zespole i przyjmować w niej różne role (K_K04)

Szczegółowe efekty uczenia się:

Student:

- zna i umie posługiwać się podstawowymi pojęciami i terminami z zakresu semantyki oraz pragmatyki w języku fińskim

- zna podstawową metodologię badań językoznawczych z zakresu semantyki i pragmatyki

- umie analizować znaczenia wyrazów i badać zależności między nimi

- umie budować pole semantyczne wyrazu

- zna maksymy konwersacyjne i wybrane teorie dotyczące grzeczności językowej

- ma nawyk śledzenia najnowszej literatury przedmiotu oraz wyszukiwania i wykorzystywania informacji potrzebnych na zajęcia

- potrafi wziąć udział w dyskusji na zajęciach

- posiada umiejętność wystąpienia ustnego na tematy związane ze semantyką i pragmatyką, umiejętność merytorycznego argumentowania i formułowania wniosków

- ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby stałego dokształcania się

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy ustny zawierający wiedzę teoretyczną z wykładów.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Buncler
Prowadzący grup: Anna Buncler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Narzędzia wykorzystywane przy prowadzeniu zajęć oraz egzaminów i zaliczeń:

Google Meet

Forma/zasady zaliczenia/egzaminu:

Google Meet, egzamin ustny

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.