Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka węgierskiego I - konwersacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-LLW12C-PW1K Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka węgierskiego I - konwersacje
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Języki specjalności
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: węgierski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest rozwijanie podstaw znajomości języka przez studenta – wzbogacanie słownictwa w zakresie podstawowym, doskonalenie umiejętności komunikowania się w codziennych sytuacjach życiowych.

Poziom A2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference to poziom docelowy kursu języka obcego dla studentów kontynuujących naukę na kursie podstawowym – kontynuacja nauki po osiągnięciu sprawności językowych na poziomie A1.

Pełny opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy studentów w zakresie praktycznej znajomości gramatyki języka węgierskiego (konstrukcje dzierżawcze, stosowanie i funkcje przedrostków, zaimki, koniugacja przedmiotowa i podmiotowa, szyk zdania) oraz zapoznanie słuchaczy z kolejnymi zagadnieniami (czas przeszły, stosowanie czasowników posiłkowych, stopniowanie przymiotników). Słownictwo poszerzane będzie w ramach poznanych na poziomie A1 kręgów tematycznych (zwroty grzecznościowe, jednostka i rodzina, miejsce zamieszkania, szkoła/uczelnia, praca, czas wolny i hobby, schemat dnia, komunikacja) oraz wzbogacane przez wprowadzenie nowej leksyki w zakresie tematyki związanej z: kontaktami społecznymi, podróżami, zakupami, komunikacją interpersonalną, usługami, kulturą, pogodą, zdrowiem/ciałem, sportem i mediami.

Kurs rozwija kompetencje z języka obcego przede wszystkim w zakresie czytania ze zrozumieniem, komunikacji ustnej i pisemnej.

Po drugim semestrze nauki student ma ugruntowaną praktyczną znajomość podstaw gramatyki języka węgierskiego, potrafi się porozumiewać w znanych mu sytuacjach komunikacyjnych, korzystając z zakresu słownictwa z wymienionych wyżej kręgów tematycznych. Rozumie i tworzy proste wypowiedzi pisemne, tłumaczy proste teksty.

Wiedza realioznawcza i kulturowa jest elementem programu kursu języka węgierskiego.

Literatura:

Podręczniki:

Szita Szilvia – Pelcz Katalin, MagyarOK. Magyar nyelvkönyv A1-A2, 1. Kötet, Pécsi Tudományegyetem, 2013

Szita Szilvia – Pelcz Katalin, MagyarOK. Magyar nyelvkönyv A1-A2, 1. kötet, Pécsi Tudományegyetem, 2013

Szita Szilvia, Görbe Tamás, Gyakorló magyar nyelvtan, Akadémiai Kiadó, 2009

- Materiały własne

- Materiały uzupełniające według uznania lektora: informacje z internetu, druki, broszury, bajki ludowe, ogłoszenia, wiersze, piosenki, ćwiczenia ze strony www.magyarora.com, gry towarzyskie i planszowe, quizy

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student: rozumie ze słuchu proste teksty na poziomie A2 i potrafi na nie odpowiednio reagować; potrafi stosować czas przeszły; rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia oraz proste wypowiedzi ustne; czyta ze zrozumieniem krótkie, proste teksty dotyczące sytuacji codziennych (np.: ogłoszenia, prospekty, karta dań, rozkład jazdy); potrafi znaleźć szczegółową informację w wyżej wymienionych rodzajach tekstów; czyta ze zrozumieniem krótkie formy korespondencji prywatnej (list, e-mail, sms); potrafi komunikować się za pomocą krótkich wypowiedzi pisemnych; w sytuacjach codziennych, rutynowych potrafi bezpośrednio uczestniczyć w prostej wymianie informacji; potrafi wziąć udział w krótkiej wymianie informacji, nawet jeśli nie rozumie wystarczająco, by uczestniczyć w całej konwersacji; potrafi wypowiedzieć się za pomocą prostych wyrażeń o sobie i swoim otoczeniu (prezentacja rodziny i innych osób, opis warunków życia, ścieżki edukacyjnej i zawodowej); rozumie słownictwo dotyczące podstawowych dziedzin życia (rodzina, usługi, geografia, edukacja, praca); potrafi prowadzić prostą rozmowę na znane mu tematy z powyższych dziedzin życia.

W szczególności student:

- ma podstawową wiedzę z zakresu gramatyki języka węgierskiego (K_W02);

- ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego, społecznego i międzykulturowego (K_W10);

- w podstawowym zakresie potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu hungarystyki w języku polskim i węgierskim (K_U07);

- posiada podstawową umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i węgierskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem różnych źródeł (K_U08);

- posiada podstawową posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i węgierskim z zakresu problematyki hungarystycznej i problemów z nią związanych (K_U09);

- jest gotów do samodzielnego podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka węgierskiego rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, śledzi procesy zachodzące w języku (K_K01);

- jest gotów do wykorzystania swoich kompetencji społecznych i językowych w zakresie komunikacji w języku węgierskim, potrafi je wykorzystać we współdziałaniu i pracy w zespole i przyjmować w niej różne role (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie drugiego semestru na ocenę na podstawie:

Oceny ciągłej (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

Śródsemestralnych prac domowych

Śródsemestralnych pisemnych testów kontrolnych

Obecności na zajęciach

Egzamin na ocenę na zakończenie pierwszego roku nauki języka.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alexandra Bata-Bocian
Prowadzący grup: Alexandra Bata-Bocian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Narzędzia wykorzystywane przy prowadzeniu zajęć oraz egzaminów i zaliczeń:

Zoom Meeting

Google Classroom

Google Meet

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.