Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium II stopień - linia węgierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-LMW-13K-TR
Kod Erasmus / ISCED: 09.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium II stopień - linia węgierska
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe - językoznawcze
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: węgierski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada znajomość języka węgierskiego na poziomie C1 – potrafi czytać ze zrozumieniem teksty naukowe oraz specjalistyczne. Oprócz niezbędnej kompetencji językowej posiada warsztat translatoryczny przyswajany przy tłumaczeniu z języka węgierskiego na język polski.


Zaliczenie przedmiotów Translatorium III i IV roku studiów licencjackich

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu rozwijanie sprawności językowych z zakresu tłumaczenia tekstów ogólnych oraz specjalistycznych z języka polskiego na język węgierski (pisemnie) ze szczególnym uwzględnieniem pewnych zwrotów stereotypowych i typowych struktur zdaniowych oraz jednocześnie podwyższenie umiejętności rozumienia tekstu mówionego i jego krótkiego streszczenia (ustnie).

Część zajęć ma na celu rozwijać umiejętności tłumaczenia kabinowego.

Pełny opis:

Zakres tematyczny:

1. Teoretyczne podstawy przekładu ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ekwiwalencji gramatycznej na przykładach tłumaczenia węgierskich zdań na język polski:

- igeneves szerkezetek mondat szintjére való emelése, betoldások - való, levő, történő, megjelenő, található, látható) rozszerzenie

- alanyi, tárgyi bővítmény, birtokos jelző kihagyása (redukcja dopełnienia podmiotu, przydawki dzierżawczej)

- Többes szám-egyes szám átváltása (Transferencja liczby mnogiej na liczbę pojedynczą)

- Igésítés (transferencja rzeczownika na czasownik)

- Szenvedő-cselekvő váltás (transferencja i passivum)

- Szórendi változások (zmiany składniowe)

2. Typy tłumaczonych tekstów:

- prasowe komunikaty

- informacja o firmie

- reklama

- opis produktu

- instrukcja obsługi

- korespondencja handlowa

- dokument oficjalny (świadectwo maturalne)

- umowy

Literatura:

Fordítás magyarra és szövegértés (angol, középfok). Idegennyelvi Továbbképző Központ, Bp., 2002.

Hejwowski Krzysztof: Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa, 2006.

Honffy Pál: Levelezési tanácsadó. Hivatalos és magánlevelezés. Bp., 1992.

Kierzkowska D.: Kodeks tłumacza sądowego. Warszawa, 1991.

Klaudy Kinga: A fordítás elmélete és gyakorlata. Angol-német-francia-orosz fordítástechnikai példatárral. Bp. 1994.

Pieńkos Jerzy: Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie – Prawo w języku. Warszawa, 1999.

Pieńkos Jerzy: Podstawy przekładoznawstwa od teorii do praktyki. Warszawa, 2003.

Pieńkos Jerzy: Zagadnienia terminologiczne a warsztat tłumacza literatury naukowej i technicznej. „Acta Philologica” 1987, nr 17

Pisarska – Tomaszewska: Współczesne tendencje przekładoznawcze (podręcznik dla studentów neofilologii). Poznań, 1996.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu Translatorium student :

- potrafi analizować teksty naukowe i specjalistyczne

- rozpoznaje typowe dla tych tekstów zwroty stylistyczne oraz struktury zdaniowe

- bez problemu potrafi przetłumaczyć teksty węgierskie na język polski

- posiada umiejętności rozumienia dłuższego węgierskiego tekstu mówionego i jego krótkiego streszczenia w języku polskim

- ma szczegółową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii języka kierunkowego węgierskiego, jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń K_W07

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu translatologii umożliwiającą tłumaczenie tekstów urzędowych, prawniczych, biznesowych i literackich K_W09

- posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka węgierskiego na poziomie zaawansowanym w języku pisanym i mówionym - poziom C2. Potrafi z łatwością zrozumieć wszystkie rodzaje tekstów języka pisanego i mówionego, teksty złożone strukturalnie i językowo, posługiwać się wyrażeniami idiomatycznymi i kolokwializmami. Potrafi napisać tekst naukowy i publicystyczny, streszczenie i recenzję pracy specjalistycznej i literackiej. Posiada pogłębioną znajomość reguł pragmatyki komunikacji językowej K_U08

- potrafi stworzyć własny warsztat tłumacza posługując się różnymi pomocami i narzędziami translatorskimi dokonuje przekładów tekstów literackich i specjalistycznych z języka węgierskiego na polski i z języka polskiego na węgierski K_U10

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka węgierskiego, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia. Potrafi inspirować oraz organizować proces uczenia się innych osób K_K01

Metody i kryteria oceniania:

- Kontrola obecności,

- Praca nad samodzielnie przekładanymi na język węgierski tekstami (praca domowa), przygotowanie krótkich tłumaczeń słuchanych węgierskich tekstów.

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie się do zajęć i aktywność),

- końcowe zaliczenie pisemne.

Zaliczenie na ocenę

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alexandra Dusza, Csilla Gizińska
Prowadzący grup: Alexandra Dusza, Csilla Gizińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)