Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie literaturoznawcze - węgierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-LSLLW
Kod Erasmus / ISCED: 09.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie literaturoznawcze - węgierska
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

W seminarium licencjackim uczestniczy student, który zaliczył trzeci rok studiów I stopnia w Katedrze Hungarystyki UW, lub dysponujący przygotowaniem, które Katedra uzna za ekwiwalentne.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach seminarium licencjackiego student przygotowuje pracę licencjacką

Pełny opis:

Na początku cyklu dydaktycznego uczestnik seminarium dokonuje wyboru tematu pracy licencjackiej. Zgłasza własny pomysł, albo przystaje na propozycję promotora. Zestawia podstawową bibliografię i pisze konspekt.

Uzyskuje informację o technice pisania pracy licencjackiej i o wymaganiach formalnych.

W miarę postępów w pracy nad sprecyzowanym tematem student przedstawia promotorowi kolejne rozdziały, omawia z nim swoje wątpliwości, uwzględnia sugestie i poprawki. Fragmenty tekstu prezentuje na zajęciach. korzystając z ewentualnych uwag kolegów, zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Część zajęć poświęcona jest repetytorium z historii literatury węgierskiej oraz komentarzowi do bieżących wydarzeń kulturalnych (polskich i węgierskich), co ułatwia studentowi przygotowanie się do egzaminu licencjackiego.

Literatura:

A magyar irodalom történetei. I-II-III, szerk.Szegedy-Maszák Mihály, Gondolat Kiadó, Budapest 2007

Grendel Lajos: A modern magyar irodalom története. Magyar líra és epika a 20.században, Pesti Kalligram 2ö1ö

Sz.Molnár Szilvia: Bevezetés a kortárs magyar irodalomba, Budapest 2005

Erdődy E.-Magyar.M.-Tverdota Gy.: Magyar irodalom a XX.században. Tanulmányok I, Budapest 1995

Erdődy E.-Magyar M.-Tverdota Gy.: Magyar irodalom a XX.században. Szöveggyűjtemény II, Budapest 1995

Görömbei András: A magyar irodalom rövid története, Helsinki 1992

Kulcsár Szabó Endre: A magyar irodalom története 1945-1991, Budapest 1993

Efekty uczenia się:

Wiedza :

- student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii literatury węgierskiej oraz współczesnych zjawisk zachodzących w tej literaturze

- operuje terminologią nauk humanistycznych, a zwłaszcza filologicznych

- ma rozeznanie w metodologii badań nad literaturą

Umiejętności:

- student posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie niezbędnym do udziału w dyskusji na zajęciach i przygotowania własnych prac

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

- sprawnie referuje literaturę przedmiotu; kompetentnie analizuje teksty literackie; poprawnie formułuje swoje sądy na piśmie; w praktyce stosuje narzędzia właściwe warsztatowi filologa; ma opanowaną technikę pisania pracy naukowej

Kompetencje społeczne:

- student potrafi odpowiednio określić priorytety służące określonego przez siebie i innych zadania

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego studiowanego regonu i kraju

- potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze studiowanego regionu, korzystając z różnych mediów i form

- ma nawyk śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w kulturze i literaturze Węgier

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia rocznego cyklu dydaktycznego jest zatwierdzona przez promotora praca licencjacka.

Kryteria oceniania:

- udział w zajęciach i postępy w pisaniu pracy.

-ocena końcowa zależy od merytorycznego poziomu pracy, od jej poprawności językowej i od staranności w zakresie techniki (przypisy, aneksy itp.)

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Csilla Gizińska
Prowadzący grup: Csilla Gizińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)